Vinohradský sbor ČCE

Nové cesty církve II. – pokračování

Po přestávce na oběd jsme byli rozděleni do několika skupinek a „putovali“ jsme do 5 místností, kde probíhaly tzv. workshopy – přednášky a diskuse na různá témata.

1. Nové cesty k vyloučeným – práce s Romy

Bratr Rafaj z Církve bratrské pracuje s Romy na Kutnohorsku. Zdůraznil, že i když s Romy můžeme mít negativní zkušenosti, měla by to pro nás být výzva. Mezi Romy je hodně sociálně vyloučených osob – podle Ježíšových slov bychom měli pečovat o chudé, hladové, nemocné a jinak strádající (Mt 25,35–40). Víra Romů je však často propojena s pověrami, (např. koupí svíčky a nechají je shořet za své hříchy). Jejich Bůh Devia je největší, nejsvětější, velmi přísný, všechno vidí a slyší. Pokud k Romům přicházíme s evangeliem, měli bychom mít na zřeteli jejich původní víru. Romové jsou muzikální, pohybově nadaní a emotivní, tím mohou do tradičních bohoslužeb přinést osvěžení a oživení. V „bílých sborech“ nenajdeme velký počet Romů jako jednotlivců, ale o některých sborech (zvláště v určitých krajích) se dá hovořit jako o sborech s romskou převahou. Nám dobře známý Mikuláš Vymětal přednášku doplnil o konkrétní příklady ze své praxe z Prahy a Berouna (romské bohoslužby, vánoční krabice dětem apod.)

2. Nové cesty k mladým a k rodině

Ondřej Strádal nám představil mezinárodní program pro práci s mládeží – TenSing, který působí pod organizací YMCA v České republice. Mnozí asi tento program znáte, tak jen krátce shrnu. Název TenSing je odvozen z anglického Teenager´s singing = zpívání náctiletých, ale patří sem i hra na hudební nástroje, tanec a divadlo. Základní ideje jsou vyjádřeny pomocí tří „K“: Kultura – vyjít vstříc současné kultuře mladých, Kreativita (tvořivost) – aktivní přístup k programu, Kristus – seznámení s křesťanstvím, bez podmínky vstupu do nějaké církve. V České republice TenSing začal působit po roce 1989, v současnosti zde funguje asi 12 skupin.

Akademická duchovní správa ČVUT je otevřena věřícím i nevěřícím studentům a pedagogům. „Chce svým způsobem překlenout propast mezi technickým a humanitním vzděláním a zároveň dát prostor k rozvoji kritického myšlení, naučit přemýšlet o věcech kolem sebe“, píše na webové stránce ads.cvut.cz P. Vladimír Slámečka. Dozvěděli jsme se, že se studenti mohou scházet k bohoslužbám v kostele sv. Bartoloměje, kde se „Ve středu ke Středu“ koná setkání s významnými osobnostmi našeho duchovního, kulturního a společenského života. Společně pořádají výlety, promítání filmů apod.

English campy, mateřské centrum, sport – a mnoho dalších aktivit pro mladé lidi a rodiny lze nalézt v Křesťanském centru Luka – Třináctka, které založila Církev bratrská. Tamní kazatel David Novák nám sdělil, že cílem Třináctky je vytvořit vícegenerační křesťanské centrum na Praze 13, které bude užitečné pro občany této části Prahy a skrze které lidé budou poznávat základní poselství křesťanství.

Manželé Svobodovi z komunity Chemin Neuf (Nová cesta) nám pověděli o  misii manželských párů – „Kána“. Název pochází z Bible, podle místa, kde při svatbě Ježíš vykonal svůj první zázrak. Během týdenního setkání mají manželé na sebe dostatek času, členové komunity pomáhají zamyslet se nad dnešní úlohou rodiny a vzájemně se sdílet. Chemin Neuf je římskokatolickou komunitou, která je ekumenicky otevřená, jejími členy mohou být třeba i evangelíci. (Někteří z vás si možná vzpomenou na sestru Evelyn, která byla členkou našeho sboru a při jedné rodinné neděli nám o tomto společenství vyprávěla.)

3. Nové cesty v politické a sociální angažovanosti

Již dříve zmiňovaná Třináctka vznikla jako komunitní prostor Prahy 13, která je nejrychleji rostoucí a nejmladší pražskou městskou částí s více než šedesáti tisící obyvateli. Bratr kazatel David Novák nám řekl, že chtějí vytvořit místo setkávání, které není ani naší domácností, ani pracovištěm, ale kde se mohou potkávat lidé všech generací, rozvíjet se a obohacovat se navzájem. Velmi pozitivní ohlas u veřejnosti má „nordic walking“ (chůze s holemi) a cvičení pro seniory.

Dalším okruhem byl Fair trade (spravedlivý obchod), tento pojem není třeba členům a přátelům vinohradského sboru dlouze představovat. Náš sbor byl jedním ze zakladatelů o.p.s. Jeden svět, obchůdek sídlí v našem sborovém domě. Jedná se o pomoc chudým lidem v rozvojových zemích. Ceny za potraviny a řemeslné výrobky jsou vyšší než obchodních řetězcích, ale můžeme mít jistotu, že peníze za prodané věci se skutečně dostanou k těm, kteří zboží vypěstovali nebo vyrobili.

Sborový pastor Slezské evangelické církve augsburského vyznání v Třinci, Michal Klus, se s námi podělil o zajímavou zkušenost politické angažovanosti. Před komunálními volbami pozval všechny zástupce kandidujících stran na debatu do kostela. Sice nepřišli všichni kandidáti, ale ti, co byli přítomni, více či méně ochotně odpovídali na otázky členů a hostů sboru. Po volbách vítězná koalice ve spolupráci s tímto sborem uvedla v platnost vyhlášku proti gamblerství, tak jak to slíbila před volbami. Od této doby se velmi zlepšila spolupráce s místními úřady.

Jarmila Raisová

číslo 147, květen 2014
předchozí   další

Obsah

Žiji s nadějí
Brigáda v Brandýse
U sousedů na Noci bible
Víme však, že až se zjeví, že mu budeme podobni (1. Janova 3,2 b)
Nové cesty církve II. – pokračování
Družba s Berounem
Noc kostelů
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).