Výběr z Hroznů  obsah   další

Historie sboru obrazem I.

Návštěva míst, kde se scházeli k rozjímání nad Písmem a k bohoslužbám členové refomovaného sboru na Královských Vinohradech

Malý cyklus fotografi míst, kde stály nebo ještě stojí domy, ve kterých se konaly bohoslužby, biblické hodiny, kde se scházela nedělní škola a kde „žil“ vinohradský sbor, je trochu neobratným pokusem o doplnění záznamů o historii sboru prostřednictvím obrázků ze současnosti. Procházejíce někdy kolem, můžeme si říci: Tak tady se také scházeli… Při výběru míst k fotografování a při vyhledávání informací k nim připojených jsme vycházeli hlavně z pamětí bratra Chadima. Vítali bychom proto jakékoliv doplnění toho, co zde jest zobrazeno či napsáno.

Matěj Cháb, Jiří Svoboda


Kostel sv. Klimenta - gotická stavba z 14.-15. století na místě, kde stával ještě předrománský kostel. Zde sloužil za husitských bouří Jan Protiva z Nové Vsi a chrám byl posléze do roku 1621 spravován utrakvisty. V roce 1850 byl kostel zakoupen pražským reformovaným sborem za 27.500 zl. To byl již asi šedesát let užíván jako sýpka; po josefínské reformě byl totiž prodán mlynáři Michalovicovi v dražbě za 700 zl. První oprava, při které bylo odstraněno přepatrování, proběhla ještě v roce 1850. Kostel byl roku 1894 regotizován podle dobrozdání architekta Mockra od architekta Mikše. Regotizace se udála na popud stavitele A. Dvořáka a byla provedena jeho stavební firmou. Odtud odešla část sboru, aby založila reformovaný sbor na Královských Vinohradech. Kladné rozhodnutí o zřízení tohoto reformovaného sboru vydala vrchní církevní rada ve Vídni 30.12.1889.
Obr. 1 KlimentObr. 2 Místo v ulici Na Smetance, kde pravděpodobně stála mateřská škola
Poté, co byl sbor řádně registrován rakouskými úřady, scházeli se jeho členové nejprve ve dvou místnostech v mateřské škole v ulici Na Smetance. První bohoslužby se zde konaly 16.3.1890. Mateřská škola stála pravděpodobně vedle budovy bývalé reálky.


První samostatnou budovu si sbor zakoupil od Milosrdných sester Karla Boromejského — pravděpodobně za 31.000 zl (koupil ji na sebe kurátor sboru B. Szalatnay a o několik měsíců později ji převedl na sbor). Stávala na rohu ulic Čelakovského (dnes Varšavská) a Kollárovy (dnes Jana Masaryka.) Později zde podnikatel Maas vystavěl nové domy. Budovu pro potřeby evangelického reformovaného farního sboru uzpůsobil stavitel A. Dvořák. První bohoslužby se zde konaly 1.1.1892.
Obr. 3 Místo, kde stála první nemovitost, kterou Vinohradští zakoupili


Zdroje:

  1. VLČEK, Pavel. Umělecké památky Prahy. Praha: Academia, 1996.
  2. RUTH, František. Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Praha: Pavel Korbr, 1904.
  3. Zápisky k historii vinohradského sboru sestavené bratrem Chadimem.
Vyšlo v Hroznu č. 62, ročník 2006. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech