Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Ze sborového archívu IV.

Dnešní text vybrala Zdenka Novotná z pátého čísla XVII. ročníku Věstníku vinohradského sboru, které vyšlo 17.12.1927, tedy skoro přesně před 80 lety. Věstník vycházel nejméně 4x do roka a měl obvykle 4 strany. Kromě duchovního úvodníku obsahoval především informace praktické, spíše než k Hroznu je možno ho přirovnat ke sborovému dopisu. Zajímavý text se týká vysluhování Večeře Páně - jeho přečtení vnese mladším členům sboru jasno do otázky, od kdy se používají na Vinohradech také malé kalíšky. Nejasné nadále zůstává, jaké byly důvody jejich zavedení. Možná někdo ze starších o tom něco ví a napíše vysvětlení?

jaš


Vysluhování sv. Večeře Páně

Vysluhování sv Večeře Páně o vánocích bude se konati jako jindy v první svátek, v neděli 25. prosince a podruhé na Nový rok, v neděli 1. ledna při dopoledních službách Božích.

Českobratrský náš sbor vyhovuje hlasům a přáním – které se tak naléhavě a četně ozvaly při sborových shromážděních, v zastupitelstvu, ve staršovstvu i v jasné odpovědi na přímé dotazy k celému sboru – a zavádí poprvé při sv. Večeři Páně také používání jednotlivých kalíšků. Při prvním vysluhování, 25. prosince, bude používáno jenom společného kalicha, takže toho dne zůstane všecko podle starého způsobu.

Při vysluhování na Nový rok bude však používáno výhradně kalíšků jednotlivých, a to tímto způsobem: Účastníci sv. Večeře Páně na Nový rok v neděli dopol. se postaví do kruhu kol stolu Páně jako obvykle a po přezpívání písně a proslovu duchovního bude jim na památku a na zanamení těla a krve Páně podáván chléb způsobem obvyklým, víno však bude podáváno každému jednotlivému účastníku z jiného malého církevního kalíšku. Kalíšek podá a zas od účastníka vezme br. farář. Celkem se tedy nic nemění, než že místo kalicha jednoho podává se ve společném kruhu bratří a sester z mnoha kalíšků zvláštních.

Žádáme tedy těch bratří a sester, kteří zůstávají při dosavadním způsobu, aby přistoupili ke stolu Páně na první Boží hod k vysluhování ze společného kalicha.

Ty pak všechny, kteří hlasovali také pro používání kalíšků individuelních, žádáme, aby k Večeři Páně přistoupili až v neděli na Nový rok.

Neboť ze společného kalicha se vysluhuje jenom o první svátek a z jednotlivých kalíšků se vysluhuje jenom o Novém roce.

Důstojnost a vážnost tohoto bratrského hodu lásky na památku Ježíše Krista vyžaduje, abychom nechávajíce každého s pokojem při jeho způsobu v pokoře, ale i ve vděčné radosti zúčastnili se těchto stolů Páně vnitřně připraveni a v míře hojnější než jindy.

„V tomť je láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval nás, a poslal syna svého - oběť slitování za hříchy naše“. I. Jan 4, 10.

Vyšlo v Hroznu č. 81, ročník 2007. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech