Vinohradský sbor ČCE

Zpráva faráře o životě sboru v roce 2003

Martin T.Zikmund

Sestry a bratři, kdysi kdosi řekl, že živý sbor se pozná podle toho, že kazatel neví o všem, co se v něm děje. Doznávám se, že v mé zprávě i přes nemalý balík informací nejspíš něco chybí. Proto prosím za prominutí a eventuální doplnění v diskusi. Podívejme se tedy na uplynulý rok.

Staršovstvo se sešlo v loňském roce 11x, z toho jednou v rámci tzv. otevřeného staršovstva. O poslání evangelického presbytera při této příležitosti hovořil bratr farář Blahoslav Hájek.

Na loňském výročním shromáždění jsme zvolili polovinu staršovstva a pět náhradníků. Za řádné presbytery byli zvoleni: Jan Filipi, Zdena Novotná, Petr Sláma, Ester Slaninová, Jiří Svoboda a Jana Šarounová. Za náhradníky byli zvoleni (v uvedeném pořadí): Jiří Urban, Jana Tomková, Miroslava Holubová, Alexander Drbal a Lenka Paynová.

Přístup všech presbyterů včetně náhradníků k presbyterskému poslání je pro faráře velmi povzbuzující. Jsem vděčný za spolupráci všech - bez výjimky.

A přece zmíním jméno bratra kurátora ing. Aleše Laichtera, za jehož pomoc a spolupráci děkuji obzvláště. Taktéž je třeba ocenit presbytery činné v hospodářské komisi (Matěj Cháb, Pavel Coufal, Aleš Laichter, Jakub Šilar, Jan Filipi, Miroslav Filipi), ve vyučování nedělní školy (Zdena Novotná, Filip Krupička, ostatní učitelé budou uvedeni ve zprávě s. katechetky), v redakci sborového časopisu (Petr Sláma, Matěj Cháb, Jiří Svoboda, Jana Šarounová), v nedělních službách (všichni) a dalších činnostech.

V září rezignovala na funkci presbyterky ze zdravotních důvodů s. Dagmar Bružová, již pak nahradil ve funkci řádného presbytera br. Jiří Urban.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům za jejich vydatnou a tolik potřebnou službu. Bez samozřejmého nasazení, ochoty a poctivosti bratra Pavla Coufala, správce domu, si již nedovedeme chod správních a hospodářských záležitostí domu představit. Sborová sestra Irena Šebestová koná svou práci dobře a ráda. Zvláště si vážím jejího pěkného přístupu ke starším, nemocným či jakkoli potřebným lidem. Sestra katechetka Eva Šormová vkládá do své práce jak své srdce, tak své znalosti a zkušenosti. Práce s dětmi postupuje v našem sboru výtečně. Však bude o tom ještě mluvit sama. Nemohu v této souvislosti opomenout poděkovat také jejímu muži Zdaru Šormovi, který při ní stojí a pomáhá jí. O úklid domu, sborových prostor i kostela se vzorně starají Schvartzovi. Převzali tuto práci po Ondřejovi Fučíkovi, který ukončil civilní službu v našem sboru k 28.2.2002.

V uplynulém roce se konaly tyto schůzky střední generace:

 • Tomáš Ježek - Doteky ekonomie a Bible
 • Jaro Křivohlavý - Jak žít a sdílet víru v rodině
 • Eva Filipiová - Stýkání a potýkání Předního východu a západní civilizace (odloženo kvůli válce v Iráku, náhradní program)
 • Bohdan Pivoňka - O duchovenské službě ve vězení
 • Jan Sokol - Svébytnost střední Evropy
 • Pavel Rejchrt - Četba vlastních básní
 • Matěj Cháb, Filip Krupička, Lenka Paynová - O misii
 • Zdeněk Matějček - O tom, že být křesťanem je normální
 • Jiří a Jana Fučikovští - Vánoční třicátníci

Programy pro úterní starší věkem připravovali: s. Věra Lukášová, s. Květa Smolíková, br. Josef Smolík, br.Vojtěch Zikmund, br. Robert Moravec, br. Jaromír Dus, s. Eva Šormová a br. Martin Zikmund.

Studenti v "Domovince" bydleli do června (někteří i přes léto). Od září užívá tyto prostory obětavostí mnohých vymalované, upravené a vybavené "Centrum matek a dětí" při našem sboru. Činnost MC organizují Zuzana Bruknerová, Hana Potměšilová, Eva Svobodová, Eva Šormová.

V loňském roce se uskutečnilo několik sborových výletů, ať už v sobotu či v neděli. Poslední týden v lednu strávila část sboru v rekreačním středisku SOLA FIDE. Tam se po denních procházkách a lyžování odvíjely večerní rozpravy a programy. Přečetli jsme společně také biblickou knihu Kazatel.

8. a 9. května se konal sborový zájezd do buchlovického zámku, bzeneckých sklípků a strážnického skanzenu, organizovaný Jiřím a Janou Fučikovskými.

Za součást sborové práce lze považovat i aktivity místního odboru Kostnické jednoty Prahy 2 se sídlem v Korunní 60. MOKJ uspořádal tyto akce:

 • 23.4. výroční schůze. Přednáška Martina Zikmunda - o Emanuelu Rádlovi
 • 28.9. výlet po stopách přemyslovských a raně křesťanských na Levý Hradec (připravený Šárkou a Tomášem Osladilovými)
 • 25.11. ekumenická biblická hodina
 • 29.11. diskusní fórum na téma: Svaté války v Bibli a spravedlivé války dnes (Michal Semín, Jakub Trojan, Pavel Černý)

Ústředí Kostnické jednoty svolalo do velkého sálu našeho sborového domu slavnostní shromáždění ke 100. výročí KJ. Na téma "Smysl českých dějin" promluvili Erazim Kohák a Zdeněk Mahler. Této akce se účastnilo více než 100 hostů z Prahy i z celé republiky.

O nedělní škole a jejích učitelích bude referovat sestra katechetka Eva Šormová, jíž patří dík za vedení vzdělávacích schůzek učitelů NŠ. Jsme vděčni za všechny sestry a bratry, kteří svým obdarováním slouží při duchovní formaci dětí, dorostu a mládeže. Tak z iniciativy a pod vedením br. Filipa Krupičky a s. Zdeny Novotné strávila spolu část dorostu a mládeže dva prosincové dny v Čáslavi.

Konfirmační cvičení (6 konfirmandů, 3 konfirmandky) bylo neseno spoluprací faráře s katechetkou. Dospívající děti absolvovaly 2x45 min týdně v délce 2 let. Konfirmace se konala na svatodušní neděli. Konfirmandi se též účastnili 2-denního soustředění (týden před konfirmací) na Hvozdnici. Od září se tato skupina schází pod stejným vedením jako skupina "dorostu". Od téhož měsíce se připravuje ke konfirmaci Vojta Kantorek. První říjnový víkend se někteří z dorostenců účastnili sjezdu nejen evangelické mládeže na Vsetíně.

Mládež se schází v nevelkém, leč milém hloučku. V červnu jsme se rozloučili s Janem a Pavlínou Krupovými, kteří se odstěhovali do Ostravy. Lucie Rozmánková byla na seniorátní poradě mládeže zvolena jako náhradník za náš sbor do seniorátního odboru mládeže. Taková funkce přináší nejen více povinností i zajímavého obohacení pro daného jednotlivce, ale nepřímo i užší propojení skupiny mládeže, do níž patří, s mládežemi jiných pražských sborů. Část mládeže pomáhala s vedením dětského tábora.

Na biblických hodinách se probíraly postupně vybrané evangelijní oddíly, prorok Sofonjáš, kniha Ezdráš a 3. kap. proroka Malachiáše. Setkání se konalo 35x. Průměrná účast: 7. Při biblické hodině dne 19.3. promítal student ETF UK Josef Černohous diapozitivy z Izraele.

V pondělí 7. dubna se uskutečnilo modlitební shromáždění za trpící ve válce v Iráku.

Křesťanská služba v našem sboru pracuje pilně a shromažďuje se každý měsíc. Dosavadní předsedkyně s. Marta Kadlecová předala vedení s. Monice Chábové, aniž by přestala být dále v KS činná. Poděkování patří všem, kdo se v KS obětavé angažují. Díky také těm sestrám, které dojíždějí do domovů odpočinku v Krabčicích, v Libici, atp. Díky s. Aleně Zikmundové za to, že v loňském roce stejně jako v řadě předešlých let se angažuje nejen v křesťanské službě, ale také v organizování modlitebního dne žen. Díky s. Lucii Slámové a ostatním sestrám za přípravu štědrovečerní večeře pro členy sboru i hosty, kteří rádi tráví Štědrý večer ve společenství. Díky všem, kdo se se samozřejmou ochotou ujímají příprav nedělního pohoštění. Rozhovory po bohoslužbách při čaji a kávě bývají hodně oblíbené a přispívají k vzájemnému sdílení a poznávání. Díky všem, kteří slouží odvozem starších a méně pohyblivých členů sboru na bohoslužby. Díky všem, kteří se podíleli na jarní i adventní brigádě při úklidu kostela a sborových místností. V neposlední řadě díky všem bratřím a sestrám pomáhajícím při květnovém 4-denním i listopadovém 1-denním zasedání synodu na Vinohradech.

V Praze 2 se konala také tato ekumenická shromáždění: alianční u nás, na svatodušní pondělí u sv. Ludmily, adventní meditativní shromáždění v Ječné ul. (připravené metodisty a "ochranovskými")

Limská nebo skotská liturgie s vysluhováním sv. Večeře Páně se sloužila za uplynulý rok 12x. Tyto komorní bohoslužby nás spojují nejen s Kristem, ale i se sousedním husitským sborem. Starají se o ně věrně otcové-zakladatelé: náš presbyter a učitel na ETF UK Petr Sláma a farář husitského sboru na Vinohradech Daniel Majer. Tato shromáždění začínají pravidelně navštěvovat i jednotlivci z jiných sborů a církví.

Se zahraničními návštěvami se konala v r. 2003 dvě zvláštní setkání (skupina důchodců ze Stuttgartu, konvent farářů a farářek z Curychu).

8. listopadu se konal ve sboru na Smíchově konvent Pražského seniorátu, při němž bylo zvoleno nové předsednictvo a nový seniorátní výbor.

9. listopadu po bohoslužbách se konala šachová simultánka s dorostencem Štěpánem Filipim. Štěpán všech svých pět protivníků porazil. A přece účast je důležitější než výhra. O tom, že královská hra na Královské Vinohrady patří, svědčí skutečnost, že sdružuje k občasným duelům v přátelském duchu některé členy našeho sboru (např. Jasna Krupičková, Michal Šefl, Vojtěch Zikmund).

Při druhé adventní neděli byl po bohoslužbách skvěle zorganizován vánoční trh (Hanka Šilarová a kol.). Vystavovaly zde různé charitativní organizace (Rolnička, Bratrská škola, Jeden svět, Centrum matek a dětí, Kalich, atd.). Dokonce i několik dětí si připravilo své vánoční výrobky.

Rodinné neděle se v loňském roce uskutečnily dvě:

 1. Výročí dvou českých kazatelů sloužících v Bohemce a Veselynovce (Alexander Drbal, Daniel Heller).
 2. Tajemství jednoty církve (Jaroslav Vokoun)

Děkuji všem sestrám, které se zapojily do příprav společného oběda při rodinných nedělích, i všem bratřím, kteří posloužili při odvozu starších členů sboru na tato shromáždění.

Bohoslužeb se konalo v našem sboru 60. Průměrná účast 102.

Sloužili zde tito kazatelé: Martin Zikmund (40x), Petr Sláma (4x), Pavel Smetana (2x), Eva Šormová (2x), Blahoslav Hájek (2x), Jaromír Dus, Daniel Heller, Josef Smolík, Vojtěch Zikmund, Josef Černohous, Jaroslav Vokoun, Ivo Mareš, Jiří Ort, Pavel Filipi, čtené Aleš Laichter.

Večeři Páně jsme slavili při službách Božích 21x s průměrnou účastí 81 osob.

Do kruhu účastníků VP přichází řada menších dětí se svými rodiči k požehnání. Večeře Páně se v našem sboru podává až od konfirmačního věku.

Děkuji všem varhaníkům našeho sboru, z nichž na prvním místě patří dík bratru Jiřímu Bícovi, a to jak za hraní, tak za obětavé školení dalších sborových varhaníků. Dále děkuji sestře Aleně Zikmundové, sestře Ester Slaninové a bratrovi Martinu Duškovi za jejich ochotnou službu při doprovodu písní.

Počet členů sboru klesl z 535 na 511, dvacet členů sboru zemřelo. Konalo se deset církevních pohřbů, ať už v kostele či v obřadní síni. Statistické nůžky mezi "papírovými" členy sboru a těmi, kdo projevují zájem o sborový život, se přivírají, a to je zdravý jev. Starší i nejstarší generace je v našem sboru zastoupena velmi silně, ale - žel - čím dál méně se to projevuje při shromážděních, kam už z důvodu stáří či nemoci nemůže pravidelně docházet.

Jsme sborem všech generací. Tíha odpovědnosti za sbor však byla přenesena nejvíce na třicátníky a čtyřicátníky. O to více si vážíme každého věkem více či méně staršího, který se dosud podle svých sil podílí na nejrozmanitějších službách a aktivitách tohoto sboru. Krása církve spočívá právě v tomto spojení generací. "Jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristův". V neposlední řadě jsme vděčni za modlitby všech, a zvláště těch starších. Moc je potřebujeme.

Přijetí do sboru křtem: Samuel Svoboda, Jonáš Herza, Anička Fučikovská.

Přijetí do sboru (přistěhováním): Dan a Adéla Popelářovi, Lucie Rozmánková, Markéta a Samuel Mrázikovi.

Buďte vítáni!

Uzavírám výhledem k církvi zvítězilé, s jejímž velebným jásotem před trůnem Beránkovým se smíme spojovat při bohoslužbách. Tu se nám ve víře otevírá cílová perspektiva. Nové nebe a nová země ve stvořitelské režii Trojjediného Pána. Díky za všechny průniky tohoto království do souvislostí našich životů i společného života našeho sboru i celé církve. Kéž jsou nám naše hříchy odpuštěny. Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme naším viníkům…Přijď království tvé.

číslo 39, leden 2004
předchozí   další

Obsah

Sborová diakonie aneb aktivity dlužníků
Zpráva faráře o životě sboru v roce 2003
Zpráva katechetky za rok 2003
Zpráva o hospodaření za rok 2003
Světový modlitební den 2004
Vánoční balíčky a rozzářené oči dětí
Historie vinohradského sboru XIII
Nedělní kávička?
Poděkování
Ze staršovstva
Ejhle Miroslav Rada
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).