Vinohradský sbor ČCE

Zpráva o hospodaření za rok 2003

Pavel Coufal

Vážené sestry a bratři, vážení přátelé,

jako každý rok se scházíme k výročnímu sborovému shromáždění, které je svoláváno podle našeho církevního zřízení. Je vám zde předkládána zpráva o výsledku hospodaření za uplynulý rok a o tom, jak se nakládá s penězi, které sboru dáváte. Předkládá se také rozpočet na rok následující. Podrobná tabulka výsledků hospodaření je umístěna v zadní části kostela ve skříňce. Pro přehlednost budu číst pouze nejdůležitější údaje.

Rád bych vám poděkoval za vaši štědrost a obětavost, která se v loňském roce zvýšila. Pokud sečteme všechny vaše dary v uplynulém roce, dají dohromady 890 886 Kč. V darech a salárech je to 447 561 Kč, ve sborových sbírkách 142 042, celocírkevních sbírkách 21 411, sbírce na Jeronýmovu jednotu 10 650, Hlavní dar lásky JJ 5 202, dar sboru ve výši 264 020 korun. Všechny celocírkevní sbírky byly odeslány na příslušné účty synodní rady v plné výši. Další důležitou položkou pro naše sborové hospodaření je vybrané nájemné, které loni činilo 1 522 037 Kč. Ostatní sborové příjmy činily 184 612 korun (jsou zde zálohy na služby, vodné, vyúčtování služeb apod.) Pohledávky ve výši 20 000 Kč u sboru ve Hvozdnici a 62 500 Kč u Lupulu (tato částka je obsažena v nájemném) byly uhrazeny.

V roce 2003 jsme vydali na opravy a údržbu domu 1 149 313 Kč. Z větších akcí byla provedena oprava dvorní fasády domu a výměna dvou plynových kotlů v ateliéru Genesis a ateliéru Habena. Dalšími náklady na provoz sboru jsou náklady mzdové ve výši 505 540 Kč, ostatní náklady na provoz sboru 718 035 Kč, v nichž jsou obsaženy např. úhrady za topení 66 646 Kč, elektrickou energii 20 296 Kč, telefon 45 665 Kč, poštovné 7 973 Kč, farní byt 26 533 Kč, provoz sborového auta 24 937 Kč, ale i náklady na provoz domu, např. vodné a stočné 117 605 Kč. To sice vybereme od nájemníků, ale tyto částky projdou naším účetnictvím. Dále je to povinný odvod plateb na celocírkevní repartice 33 050 Kč, seniorátní repartice 11 400 Kč, odvod do personálního fondu 60 000 Kč, odvod celocírkevních sbírek, JJ a HDL 50 853 Kč, poskytnuté dary 23 000 Kč a ostatní výdaje 11 319 Kč (odvod sborových sbírek).

Účetnictví je v našem sboru vedeno z důvodu přehlednosti i s ohledem na daňové přiznání pro finanční úřad jako trojí. Za prvé je vedeno souhrnně jako celek, za druhé pouze pro sbor a za třetí je vedeno pro dům (nájemníky). Důvodem tohoto rozdělení je, že sborové příjmy ani výdaje nepodléhají daním z příjmu na rozdíl od hospodaření domu, které zdanění podléhá. V případě, že vydání spadá do obou kategorií, dělíme je v poměru pronajatých ploch 9:1 ihned při zaúčtování dokladu.

finanční údaje za rok 2003:

počáteční stav: pokladna 43 035,30 BÚ 608 524,64

na konci roku: pokladna 38 223,50 BÚ 668 361,33

Souhrn finančních prostředků ke konci roku byl 706 584,83 Kč. Tato částka je výsledkem hospodaření za rok 2003 a po zaplacení daně z příjmu ve výši cca 203 600 Kč (přesná částka bude vypočtena po zpracování daňového přiznání) bude sloužit potřebám sboru a není zahrnuta do rozpočtu dalšího roku. Zároveň byla rozpuštěna rezerva tvořená na opravu fasády.

Rozpočet na rok 2004 je sestavován tak, aby hospodaření sboru bylo ziskové ve výši 300 000 Kč. Z větších akcí plánujeme plynové etážové topení do dvou bytů 200 000 Kč, instalaci vodoměrů 30 000 Kč, lakování oken ve dvou bytech 40 000 Kč, lakování dveří a oken na schodišti 10 000 korun. Realizace bude prováděna dle důležitosti a stavu finančních prostředků.

Ze závazků nám zůstává splatit za adaptaci druhé půdy firmě Habena 400 000 Kč z původního 1 000 000 Kč. Zde je však stanoven splátkový kalendář po 100 000 Kč za rok po dobu deseti let (splácíme od roku 1998).

Pohledávku ve výši 150 000 Kč evidujeme za společností Lupulus za nájem za kostel.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří přispívají podle svých možností na náš sbor a zároveň vás poprosit - tak jak se o tom mluví na setkáních a píše ve sborových dopisech a časopisu Hrozen - o zvýšení obětavosti. Máme sice finančně vyrovnané hospodaření díky příjmům z výnosu nájmů, kde je zisk 19 406 Kč, sbor má zisk 1 725 Kč a centrum matek 33 895 Kč, ale těchto kladných hodnot jsme dosáhli rozpuštěním rezervy tvořené 4 roky na opravu domu a také díky štědrému daru ve výši 262 270 korun.

číslo 39, leden 2004
předchozí   další

Obsah

Sborová diakonie aneb aktivity dlužníků
Zpráva faráře o životě sboru v roce 2003
Zpráva katechetky za rok 2003
Zpráva o hospodaření za rok 2003
Světový modlitební den 2004
Vánoční balíčky a rozzářené oči dětí
Historie vinohradského sboru XIII
Nedělní kávička?
Poděkování
Ze staršovstva
Ejhle Miroslav Rada
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).