Vinohradský sbor ČCE

Vítání do sboru

Slovo bratra kurátora Aleše Laichtera u příležitosti konfirmace Vojtěcha Kantora

Milý Vojtěchu,

slavnost konfirmace je zasazena mezi dvě svátosti ustanovené v Novém Zákoně. Rámuje ji z jedné strany křest svatý, v naší církvi často vykonávaný již na malých dětech, které nemají ještě schopnost a opravdovou možnost vyznat se z toho, co je již ze jména tohoto obřadu slyšet: totiž že Ježíš Kristus je i pro ně Syn Boží. Slavnost obvykle končívá (někdy až po týdnu) sv. Večeří Páně - to je ta druhá svátost. Konfirmace v naší církvi je slavností, které předchází podrobné vzdělávání a cvičení a která má upevňovat křest konfirmanda jeho vlastním vyznáním. Samotný křest neopakujeme. Od apoštola Pavla v Ef 4,5 čteme: “Jeden Pán, jedna víra, jeden křest.” Při této příležitosti dnes již bylo na tobě, abys sám za sebe vyznal vše, co obsahuje apoštolské vyznání víry: že věříš v Boha Otce všemohoucího i v jeho Syna jediného a v Ducha svatého, v hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Celé apoštolské vyznání ses naučil a bylo ti vyloženo, a  víš tedy, k čemu ses dnes veřejně ve společenství sester a bratří přiznal. Na straně druhé se tímto vyznáním stáváš řádným členem našeho vinohradského sboru ČCE. Můžeš se účastnit sv. Večeře Páně, dnes konané k oslavě neděle Svatodušní, a já tě chci povzbudit k účasti na ní. Kdyby Ježíš Kristus ustanovil Večeři Páně jen jako památku svého utrpení na zemi, již to samo o sobě by bylo pro nás závazkem plnit jeho příkaz jako poslední vůli s úctou a pečlivostí. Ježíš Kristus nám však ve Večeři Páně dává také aktuální živou připomínku, že k našemu vytržení z hříchu bylo třeba jeho oběti na kříži. Shromáždění kolem jednoho pokrmu a nápoje se stává jednou vykoupenou rodinou sester a bratří, sloužících si navzájem v lásce. Sv. Večeře Páně je vzácnou příležitostí pro jednoho každého k prověření jeho stavu před Bohem. Dává možnost zatoužit po smíru s Bohem, po smíření s lidmi a je posilou pro nový život v čistotě a v bratrské lásce.

Jménem členů staršovstva, kteří byli na tvé konfirmační zkoušce před deseti dny, tě radostně vítám mezi řádnými členy ČCE. Tehdy jsme se zamýšleli také nad tím, že víra a vyznání potřebuje neustálé upevňování. Rád bych doplnil k tomu, co již bylo řečeno, že v epištole Ř 10,17 čteme “Víra je tedy ze zvěstování” (dle ekumenického překladu, kraličtí překládají “ze slyšení”) a v proroctví Iz 7,9: “Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte.” A tak vítání do sboru provázíme modlitbami, abys shledal společenství zdejší mládeže živým a pro tebe přínosným a abys i později, ať již tě život zavede kamkoli, zakotvil v některém sboru církve svaté – církve Ježíše Krista.

Pane, věříme, že zaseté semeno vydá užitek svým časem a že Duch svatý dokoná dílo, které jsi ve Vojtovi započal. Prosíme tě pro Ježíše Krista. Amen.

Protože opakování je matkou moudrosti, chci ještě jednou přednést tvůj konfirmační verš: Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. (Kazatel 12,13)

číslo 44, červenec - srpen 2004
předchozí   další

Obsah

Ježíšova moc nad běsy
Střídání stráží
Z historie vinohradského sboru XVIII
Vítání do sboru
Nejde chtít někam patřit, a nic do toho neinvestovat
Více o projektu Adopce na dálku
Ze staršovstva
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).