Vinohradský sbor ČCE

Více o projektu Adopce na dálku®

Organizace World in Need (WIN) si pro projekt Adopce na dálku® vybrala okres Mukono, kde se zaměřuje na velmi těžce přístupné a chudé vesnice ležící podél Viktoriina jezera. Tento pás vesnic leží zhruba 60 km východně od hlavního města Kampaly. V projektu je zatím zapojeno celkem 10 oblastí.

Každá čtvrtá rodina v Ugandě se stará o dítě osiřelé kvůli AIDS, takže průměrný počet dětí v rodině je 8-12. Hlavním cílem projektu Adopce na dálku® je poskytnout těmto dětem vzdělání a kvalifikaci, aby si v budoucnu mohly najít práci. Také je nutná osvěta o AIDS, hygieně, plánovaném rodičovství a dalších otázkách.

Děti do projektu vybírají komise, sestavené ze zástupců jednotlivých vesnic a volených celou vesnicí. V každé komisi musí být zastoupen učitel, křesťan, muslim, zástupce místních autorit, sociální pracovník WIN Uganda a nejméně 1 žena. Jediným kritériem je potřebnost dítěte (tzn. nechodí z finančních důvodů do školy) a motivace podílet se na projektu. Věk, pohlaví, náboženské vyznání ani jiné okolnosti nesmí podle Smlouvy o spolupráci ovlivnit šanci na výběr.

Co se děje s penězi od adoptivních rodičů? Z 8% se hradí mzdové a ostatní náklady Arcidiecézní charitě Praha, dalších 8% využívá WIN Uganda na mzdy sociálních pracovníků a náklady spojené s fungováním projektu přímo na místě. Zbytek se rozděluje takto: největší položka – školné – se posílá přímo na účet škol, školní pomůcky se nakupují ve velkém a dovážejí do vesnic. Uniformy se šijí přímo ve vesnicích formou zakázek místním ženám. Neodkladnou zdravotní péči proplácí WIN Uganda rodině dítěte na základě stvrzenky od lékaře. 5% je využito na rozvoj komunity. Ze zbytku peněz organizuje WIN Uganda dětské kluby, pravidelná setkání dětí, poznávací výlety a podobně.

Mezi další aktivity zajišťované organizací WIN Uganda patří i návštěvy sociálních pracovníků v rodinách. Mnoho osiřelých dětí žije s prarodiči, kteří jsou již velmi staří a nedokáží dětem poradit např. při výběru povolání nebo je motivovat ke studiu, protože jsou sami negramotní. Sociální pracovník také předává dítěti dopisy. Komunikace s “adoptivním” rodičem z České republiky je pro děti nová a napínavá zkušenost. Většina z nich píše dopis poprvé v životě, ale s každým dopisem se zlepšují. Děti mají obrovskou radost z každého dopisu a nejvíce z fotografií, které si vloží do rámečku vystřiženého z krabice a hrdě ukazují návštěvám.

Při pravidelných setkáních všech “adoptovaných” dětí v každé oblasti se řeší problémy, které děti mají, a také např. přestoupení pravidel. “Adoptované” děti mají povinnost poskytnout pravdivé informace o své situaci, chodit do školy každý den a včas, slušně se chovat, nekouřit a nepít alkohol, snažit se bezdůvodně nezhoršovat v prospěchu a účastnit se pravidelných setkání. Výběr do projektu Adopce na dálku® znamená pro dítě obrovskou šanci do budoucna. Musí se proto také snažit a tuto šanci dobře využívat.

Dětské kluby vedou dobrovolníci a jejich cílem je rozvoj talentu dětí v oblasti hudby, tance, sportu a ručních prací. WIN Uganda hradí pomůcky pro tyto kluby.

Na pravidelných setkáních rodičů nebo opatrovníků dětí se diskutuje o využití peněz z projektu Adopce na dálku® pro děti a také využití 5% pro komunitu. Většina vesnic ji používá k těmto účelům: semináře na témata o AIDS, hygieně a první pomoci; opravu komunitních škol, kde WIN Uganda hradí pouze materiál a místní lidé pracují zdarma (dřevěné a cihlové školy tak nahrazují původní proutěné a hliněné chatrče); na projekty, které jsou pro místní lidi zdrojem příjmu, např. komunitní chov prasat, včel, pěstování nových plodin, atd. Tyto projekty jsou velmi efektivní a pomáhají celé oblasti, ve které “adoptované” děti žijí. Do budoucna chce WIN Uganda stejně jako v Indii zakládat tzv. svépomocné skupinky, které učí lidi o důležitosti spoření a zmenšují tak jejich závislost na místních lichvářích.

Systém kontrol je rozdělen takto – WIN Uganda vede účetní výkazy, které posílá Arcidiecézní charitě Praha, ta potom schvaluje rozpočty, provádí audit a kontroly při pravidelných cestách do Ugandy. Spolupráce mezi World in Need Uganda a Arcidiecézní charitou Praha byla oficiálně zahájena 1. ledna 2001. WIN Uganda je pobočkou organizace World in Need International, která má sídlo v Londýně a působí celkem v 22 zemích světa. Ředitelem WIN Uganda je pan Steven Ssenyonjo, který vede tým šesti pracovníků v hlavní kanceláři v Kampale a dvanácti “terénních” sociálních pracovníků, kteří pracují přímo ve vesnicích. Nezbývá než dodat, díky Pánu Bohu za tyto lidi, jejich obětavost a vytrvalost.

Jana Fučikovská

číslo 44, červenec - srpen 2004
předchozí   další

Obsah

Ježíšova moc nad běsy
Střídání stráží
Z historie vinohradského sboru XVIII
Vítání do sboru
Nejde chtít někam patřit, a nic do toho neinvestovat
Více o projektu Adopce na dálku
Ze staršovstva
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).