Vinohradský sbor ČCE

Nesmýšlejte vysoko

Biblická východiska křesťanské služby

Sestra Květa  Smolíková pracovala dlouhá léta v křesťanské službě v různých sborech církve i v poradním odboru synodní rady. Následující úvaha vyjadřuje, kde vidí biblická východiska křesťanské služby. Úvaha byla proslovena při schůzce křesťanské služby v našem sboru.

Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Římanům 12, 16

Epištola k Římanům vznikla mezi roky 54-58 nejpravděpodobněji v Korintu, před Pavlovou cestou do Jeruzaléma. Jde o nejsoustavnější výklad jeho teologie. Podle sumářů kralických píše Pavel o Božím soudu nad Izraelem, o tom, kdo jsou praví potomci Abrahamovi, o smíření skrze Ježíše Krista, o vysvobození k novému životu, o vysvobození od zákona, životu v Duchu svatém, vykoupení ze smrti, o Izraeli a Božím vyvolení, o tajemství Božího záměru — věru vysoká teologie a převážná slova o Bohu a o jeho zjevení v Ježíši Kristu.

V kapitole 12 se píše: Protož prosím vás bratří, skrze milosrdenství Boží (Kralických překlad) / Vybízím Vás bratří pro milosrdenství Boží (nový překlad). Co Pavel vykládá, co Pavel píše Římanům, je totiž stěžejní výpovědí o Božím milosrdenství v Kristu. To, co od Boha přichází k nám, co od Boha přišlo k nám. Jedenáctou kapitolu Pavel končí slůvkem Amen — staň se při nás (konec modlitby). Pak přichází dvanáctá kapitola: služba Bohu v denním životě — od verše 8 do 17. Přečtěte si celou kapitolu. Soustředím se na verš 16: Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám.(ČEP) Buďte ve spolek jednomyslní, ne vysoce o sobě smýšlejíce, ale k nízkým se nakloňujíce (Kralický překlad).

Rozdíl překladu je značný, a tak jsem hledala, proč je to tak přeloženo.

Řekla jsem, že po ústředních teologických otázkách, po nejvlastnější výpovědi, co znamená Boží milosrdenství v Kristu, přichází napomenutí k službě Bohu v denním životě. Velice praktické napomínání, ba požadavky, co víra znamená, jak se víra žije. Slyšeli jsme v kázání, že víra je poslušnost v Pána Boha (Jan Karafiát, důraz Jednoty bratrské, důraz reformovaných) — a tady máme celou řadu napomenutí k poslušnosti. Nejen dvanáctá kapitola, ale i třináctá. V Písmu z mnoha míst známe, že nás Ježíš napomíná: Kdo chce být první, budiž služebník všech (služebník - doulos - otrok). Jedni druhých za důstojnějších sebe mějte. Jistě si vzpomenete i na jiné citace. Ve všech těchto citacích i v našem verši je v řečtině a v kraličtině užit přechodník přítomný. To znamená, že děj trvá přes děj následující. Přechodníky jsou užívány důsledně i v kralickém překladu, tak aby se přesně vyjádřil smysl řecké věty.

Kralický:
Nevysoce o sobě smýšlejíce, k nízkým se nakloňujíce.

Ekumenický překlad:
Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám.

Německý Lutherův překlad:
Neusilujte o vysoké věci, ale držte se (dole) k malým (věcem), g.

Curyšská bible:
Nezaměřujte se na vysoké věci, ale směřujte k nízkým věcem.

Anglická reformační:
Nemyslete na vysoké věci, ale sestupte k lidem nízkého stavu.

Nový anglický překlad:
Nebuďte povýšení, ale stýkejte se (sestupte k) s nízkými lidmi.

Latina:
S nízkými spolu smýšlejíce (cítíce).

Francouzský překlad:
Nemějte smýšlení velikášství, ale dejte se přitahovat tím, kdo je nízký.

Řecký výraz /tapeinos/ přeloženo nízké — užívá se o lidech, ne o věcech.

Máme tu tedy hodně různočtení v překladech a v podstatě už je v tom výklad. Je vidět, že slovo nízký, přídavné jméno bez podstatného, ukazuje k člověku, k lidem, ne k věcem a náš nový překlad to pak doplňuje slovem všední služba. Služba člověku je vztah pomoci, práce, posilování, práce pro druhé, pro jednoho z nejmenších těchto, jak říká Ježíš. Nic navenek velkého, bombastického, ale tichá, obyčejná, vytrvalá všední služba… To se nám obyčejně nechce. Spíš — když už sloužíme — chceme, aby to bylo vidět, aby to mělo patřičný efekt. Co všechno dovede vymyslet naše chytrost. A Pavel končí tento oddíl v následujícím verši napomenutím — a nespoléhejte na vlastní chytrost.

Teď bychom se měli konkrétně zastavit sami u sebe. Jak já, jak ty, jak my všichni bratři a sestry, kteří jsme přijali zvěst o Božím milosrdenství, tomu věříme, jak jsme poslušni napomínání apoštola, jak jsme poslušni přikázání, zda sloužíme radostně, duchem vroucím, v tichosti, dobrotě, ve všedním každodenním životě. Ne s nářkem, co všechno musíme pro své nejbližší udělat, ne jako oběť a v lepším případě jako otravná práce nebo jako ponižující a zdržující práce, vždyť přece bychom dokázali třeba nějaké veliké jinačí věci.

Mějte porozumění jeden pro druhého, nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám, nespoléhejte na svou vlastní chytrost.

Modlitba: Pane Bože, v Kristu Ježíši náš laskavý Otče, děkujeme Ti a radujeme se z toho, že nás zastavuješ uprostřed našich všedních dní, uprostřed našich obyčejných lidských příběhů a dáváš nám poznávat svou vůli. Děkujeme Ti, že nám nedovoluješ vznášet se vysoko a být plni nadšení, a že nás přidržuješ pěkně při zemi a ukazuješ nám, že máme ve vztahu k svým nejbližším s těmi, se kterými se potkáváme a žijeme, žít radostně a pokojně. Ukazuj nám prosíme v našem životě, co je nejdůležitější, co je nám všem ku pomoci, abychom lépe poznávali tvou pravdu a tvé milosrdenství. Prosíme za náš sbor, za jeho kazatele, dávej nám všem horlivou touhu se sdílet se všemi dary tvé milosti, které nám zaslibuješ. Nedopusť, abychom svou liknavostí byli překážkou víry svým dětem, mládeži a všem těm, kteří tebe hledají. Smiluj se prosíme nad námi pro Pána Ježíše Krista, který nám posloužil svým životem i smrtí. Amen.

Květa Smolíková

číslo 52, duben 2005
předchozí   další

Obsah

Poděkování
Nesmýšlejte vysoko
Anketa o křesťanské službě (2)
Z historie vinohradského sboru XXIV
Táborová historie (2)
Setkání konfirmandů
Pozvání k naději
Adopce na dálku
Burza
Ze staršovstva
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).