Vinohradský sbor ČCE

S nimiž máme společného anděla

Anketa v sousedních sborech

Angličtina pro to má dokonce jen jedno slovo (neighbour). Sousedem i bližním může být člověk. O sousedství se hovoří mezi městy nebo státy. Sousedy nám jsou také blízké křesťanské sbory.

V pojetí novozákonních epištol tvoří křesťanský sbor vždy křesťané určitého místa, např. Korintu, Efezu nebo Tesaloniky. Kniha Zjevení mluví o tom, že církve jednotlivých měst mají svého anděla: „Andělu církve v Fezu, Smyrně, Pergama… piš.“ Kdyby psal Jan z Patmu nám, zněl by rozkaz: „Andělu církve na Vinohradech piš. “ V Božím pohledu tvoří obyvatelé určitého místa jednu církev. Ať už si to uvědomují nebo ne, patří k sobě a navzájem ručí jeden za druhého. Jednu církev s jedním andělem tvoříme společně s husity z Dykovy ulice, s katolíky i baptisty z náměstí Jiřího z Poděbrad a s dalšími. Známe je ale?

Rádi bychom v následujících několika číslech představili ty sbory, které jsou nám nejblíže — zeměpisně. Jsou to sbory, které nejsou dál, než dovolí pohodlná pěší chůze. Sbory různých církví; také naší, ale nejen. Jejich farářům jsem zaslali několik otázek, týkajících se jejich společenství. Odpovědi, které jsme dostali, jsou různé. Kéž je z nich zřejmé, že spolu s těmito společenstvími tvoříme vinohradskou církev.

Red.


Husův sbor Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovicích

Kde se váš sbor nachází, od kdy je na tomto místě, kdo ho podle tradice vaší církve spravuje?

Náš Husův sbor Církve československé husitské se nachází v Praze 10 — Vršovicích na Moskevské, dříve Palackého třídě, v samotném centru této městské části. Byl postaven v roce 1930 v rekordním čase 9 měsíců a byl první stavbou v Praze, která byla postavena pomocí technologie předpjatého betonu. Náboženská obec, která se v tomto sboru schází, byla ustavena na počátku 20. let a touha jejích členů po vlastní bohoslužebném stánku, který by sloužil nejen potřebám církve, ale i široké veřejnosti, byla naplněna v prosinci 1930, kdy byl náš sbor předán do užívání. Dle tradice a řádů novodobé husitské církve spravuje sbor na šest let ustavená Rada starších, kterou kromě duchovních tvoří volení členové náboženské obce.

Používáte při hlavních bohoslužbách hudební nástroje? Jaké?

Přední a nejčestnější místo v naší bohoslužbě má královský hudební nástroj: varhany. Ty v našem sboru byly postaveny (jako jedny z mála tehdy nových nástrojů) varhanářskou firmou z Krnova v 1. polovině 50. let podle návrhů prof. Reinberga. Kromě varhan pravidelně v našich bohoslužbách zaznívá kytara, někdy dokonce banjo. K zvláštním příležitostem hraje Jazzový orchestr Husova sboru pod vedením Armina Reicha, v rámci mezináboženského dialogu necháváme prostor i pro občasné hraní židovského symphonetického orchestru Jaromíra Vogela Šarbilach.

Kolik se vás schází, která jsou nejdůležitější setkání?

Základní normu sejití v Kristově jménu naplňujeme. Zpravidla nás však bývá více, nežli jen dva nebo tři v Kristově jménu. Nejdůležitější jsou pro nás ta setkání, ve kterých je přítomný živý a oslavený Pán církve: Ježíš Kristus.

Co v práci a službě sboru považujete za nejdůležitější? Kde se vám práce daří, kde doufáte ve zlepšení? Na koho se ve své práci/službě zaměřujete především?

Pokud mám hovořit sám za sebe, jako farář vršovického sboru, těžiště své práce spatřuji v práci s dětmi: vyučuji náboženství na školách, na půdě sboru, snažím se do církve přinášet nové způsoby práce na poli katecheze, evangelizace i misie. Zdali se práce daří či nikoliv, nechť posoudí Bůh. V trvalé zlepšení doufám na všech úrovních církevní práce i osobního života z víry.

Spolupracujete s některým jiným křesťanským sborem? Na Vinohradech, v Praze, v ČR nebo v zahraničí? Spolupracujete se školami, městským zastupitelstvem, kulturním domem apod?

Spolupráce se všemi zmíněnými organizacemi je naší takřka každodenní zkušeností. V našem sboru se schází sesterská Luterská církev evangelická a.v., máme kontakty na katolíky, evangelíky, metodisty, Křesťanské společenství. O práci na školách jsem se už zmínil, vlastními kulturními aktivitami se snažíme oslovovat širokou nejen církevní veřejnost.

Mgr. David Frýdl - farář


Sbor ČCE Žižkov II

Kde se Váš sbor nachází, od kdy je na tomto místě, kdo ho podle tradice vaší církve spravuje?

Náš sbor se nachází na Žižkově, v Čajkovského ulici č. 10, v zástavbě domů.  Naší věží je televizní vysílač, jelikož se nacházíme hned pod ním. Sbor vznikl v roce 1928, kdy se několik bratří rozhodlo postavit si vlastní místo ke shromažďování. A to také ze svých prostředků a vlastními silami dokázali. Vzniklo tak cca 30 bytů, modlitebna a sborové prostory. Náš sbor spravuje zvolené staršovstvo spolu s kurátorkou a farářem.

Používáte při hlavních bohoslužbách hudební nástroje? Jaké?

Hlavním hudebním nástrojem jsou varhany. Občas je zařazena do bohoslužeb i píseň s kytarou. Jednou měsíčně máme tzv. bohoslužby s dětmi, při kterých zpíváme více písní s kytarou, či jinými nástroji.

Kolik se vás schází, která jsou nejdůležitější setkání?

Na bohoslužby chodí v průměru 40 lidí. V létě méně, přes zimu podstatně víc. Nejdůležitějším setkáním jsou bohoslužby v neděli, kde se sejdou všechny věkové kategorie. V týdnu pak máme setkání pro jednotlivé skupiny (biblická hodina pro děti,dospělé, setkání mládeže, alternativní bohoslužba ve čtvrtek večer, s následným setkáním střední generace, katechetická příprava).

Co v práci a službě sboru  považujete za nejdůležitější? Kde se vám práce daří, kde doufáte ve zlepšení? Na koho se ve své práci/službě zaměřujete především?

Pozornost zasluhují všechny věkové kategorie. Starší lidé, kterých je ve sboru převaha, potřebují citlivý a vnímavý přístup. Mládež, která se rozvíjí  a vzniká, potřebuje prostor pro své vyjádření i pro své aktivity. Rodiny s dětmi jsou nejvíce zaneprázdněny a potřebují ujištění, že život ve společenství není ztráta času. A to je asi to nejdůležitější, co by měl farář obsáhnout a na co se soustředit. A potom taky otevření se světskému okolí – nežít si jenom sami pro sebe.

Spolupracujete s některým jiným křesťanským sborem − na Vinohradech, v Praze, v ČR nebo v zahraničí? Spolupracujete se školami, městským zastupitelstvem, kulturním domem apod?

Spolupracujeme s okolními sbory ĆCE (Jarov, Žižkov 1, Vinohrady, Vršovice), hlavně na  úrovni práce s mládeží. Otvíráme naše prostory i kulturním aktivitám (např. se zde konal koncert v rámci “Nekonvenčního žižkovského podzimu“). Máme již léta partnerský sbor v Holandsku, v Haagu.

Jaromír Strádal ml., farář


Církev římskokatolická, Náměstí Míru

Kde se Váš sbor nachází, od kdy je na tomto místě, kdo ho podle tradice vaší církve spravuje?

Náš ŘK farní úřad sídlí  v Jugoslávské ulici 27, Praha 2. Kostel sv. Ludmily je na Náměstí Míru.V současné době je spravován P. ThLic. Gereonem T. Biňovcem O. Praem., kaplanem P. Stanislavem B. Surmou O. Praem. a pastoračním asistentem Mgr. Štěpánem Ondřichem.

Používáte při hlavních bohoslužbách hudební nástroje? Jaké?

Při bohoslužbách jsou využívány převážně varhany, příležitostně kytarové doprovody  či rytmické nástroje (např.mše pro studenty AG).

Kolik se vás schází, která jsou nejdůležitější setkání?

Nejdůležitější jsou nedělní mše svaté, které jsou tři, a to od 9.00 hod., 11.00 hod., 16.30 hod. Návštěvnost lidí je cca 600 na vše třech mších.

Spolupracujete s některým jiným křesťanským sborem — na Vinohradech, v Praze, v ČR nebo v zahraničí? Spolupracujete se školami, městským zastupitelstvem, kulturním domem apod?

Naše spolupráce je zaměřena na Arcibiskupské gymnázium, pro které je na farním úřadě otevřen studentský klub, „Nora“, kde studenti mohou trávit svůj volný čas.


Sbor Církve československé husitské v Praze 10, Dykova ulice

Než se pokusím odpovědět na pár otázek Hroznu, musím se přiznat, že jsem si chtěl úkol ulehčit (znáte povídání o časové nouzi a tak podobně…) a přeposlal Petrovi už hotový text pro jinou příležitost. Na což mi Petr odpověděl, že je to fajn, ale přeci jenom trochu odosobněné a vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy máme, že by si Hrozen a jeho čtenáři zasloužili trochu osobnější slovo. Zastyděl jsem se, protože když je něco pravda o nás a my si to přiznáme, trochu se červenáme. A tak růžolící se pokusím o upřímné odpovědi.    

Kde se váš sbor nachází, od kdy je na tomto místě, kdo ho podle tradice vaší církve spravuje?

Vezmete-li si do ruky mapu, tak nás naleznete vedle Vinohradské vodárny na začátku Dykovy ulice, č.p.1. Stojí zde od roku 1933, kdy byl s nadšením a obětavostí postaven. Jedná se o moderní funkcionalistickou stavbu od prof. Janáka.

Podle našich církevních řádů spravuje náš sbor stejně jako další sbory naší církve Rada starších, což ve slovníku ČCE je staršovstvo. Tudíž klady a zápory kolektivního orgánu jsou vám dobře známy.

Používáte při hlavních bohoslužbách hudební nástroje? Jaké?

Zde je odpověď celkem jednoduchá, používáme varhany. Nicméně není nemožné použít i jiné.

Kolik se vás schází, která jsou nejdůležitější setkání?

To je otázka, která by mohla zarmoutit, protože jak jsem psal o kousek výše, náš sbor byl vybudován s nadšením ve 30. letech min. století mimo jiné proto, že nestačila svou kapacitou školní kaple Na Smetance, kde se naši věřící tou dobou scházeli. Dnes by nám jistě stačila, protože na bohoslužby se nás schází v průměru kolem 30. Pouze na svátky přicházejí občasníci, kteří nepatrně rozmnoží naše prořídlé řady. Samozřejmě také konáme biblické hodiny, vyučujeme náboženství děti … ale počty jsou i zde spíše skromné.

Co v práci a službě sboru  považujete za nejdůležitější? Kde se vám práce daří, kde doufáte ve zlepšení? Na koho se ve své práci/službě zaměřujete především?

Tak na tuto otázku asi nedokážu dost dobře odpovědět. Při podobných otázkách se zvolí nějaká oblast, která se přilakuje a popíšou se “úspěchy“. Mohl bych se pokusit o něco podobného, ale asi by to nebylo ono. Já osobně mám radost z toho, že přicházejí lidé, kteří hledají a ptají se. Snažím se sloužit Slovem i svátostmi všem těm, kteří mně byli z Boží milosti dáni. No a lidé ve sboru se snaží brát mne takového, jaký jsem jim byl dán já. Takže je to pořád takové vzájemné učení a přijímání.

Jen nevím, jestli jsem úplně odpověděl na zadání, snad nevadí, že asi úplně ne.

Spolupracujete s některým jiným křesťanským sborem - na Vinohradech, v Praze, v ČR nebo v zahraničí? Spolupracujete se školami, městským zastupitelstvem, kulturním domem apod?

Na této zahrádce nám myslím zde na Vinohradech roste pár malých, ale vytrvalých a dle mého názoru voňavých bylinek. Celkem pravidelně, asi 8 let se scházíme každý měsíc k ekumenické, eucharistické bohoslužbě. Střídavě u nás v Dykově a v ČCE na Korunní. Zase to není velké společenství, ale přátelské a opravdu ekumenické, vedle dvou jmenovaných církví přicházejí i bratři katolíci i další. V širší vinohradské ekumeně se scházíme nejen k oficiálním lednovým akcím, ale i při zrodu církve o letnicích a na začátku církevního roku v adventu. Také jako kazatelé a faráři se scházíme několikrát do roka k přátelským setkáním, která např. pro mne osobně jsou skutečně velkým darem.

Tolik z mého farářského pohledu. Na závěr jako svým nejbližším sousedům a přátelům vyprošuji Boží požehnání.

Daniel Majer, farář

číslo 63, duben 2006
předchozí   další

Obsah

Neber na vědomí dobro, které činíš
Pozdrav z Minnesoty
Černé díry a naše peníze
Dietrich Bonhoeffer
S nimiž máme společného anděla
Historie sboru obrazem (2)
Knihy k užitku i potěšení (5)
Sborový výlet
Letní tábor Orlovy
Janské Lázně 2006
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).