Vinohradský sbor ČCE

O údech hlasovných

Na poslední schůzi staršovstva jsme se zabývali předběžnou přípravou výročního sborového shromáždění. Nedílnou součástí této přípravy je i zhotovení seznamu těch, kdo mohou na sborovém shromáždění hlasovat. Nad způsobem tvorby tohoto seznamu proběhla ve staršovstvu diskuze a bylo dohodnuto, že o něm budeme členy sboru více informovat. Tak vznikl i tento článek, v němž se Matěj Cháb zamýšlí nad zněním řádů a jejich aplikací do této záležitosti.

jaš

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD

Oddíl B. Jednání ve sborovém shromáždění

Čl. 5. Hlasovací právo a seznam členů s hlasovacím právem

1) Kazatelé ve sboru ustanovení (faráři a jáhnové) mají právo hlasovat mocí svého úřadu.

2) Právo hlasovat ve sborovém shromáždění mají dále členové (§ 1 CZ) zapsaní staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím právem.

5) Každý farní sbor je povinen založit a trvale vést seznam členů s hlasovacím právem. Staršovstvo přezkoumá a opraví počátkem každého roku seznam členů s hlasovacím právem a vyloží jej pak nejméně 14 dnů před konáním každého sborového shromáždění k volnému nahlédnutí členům sboru.

6) Vyložení seznamu a výzva k podání námitek se ohlásí s potřebným poučením při hlavních bohoslužbách ve dvou nedělích po sobě jdoucích, nejméně 14 dnů před konáním sborového shromáždění.

7) Staršovstvo zapíše do tohoto seznamu všechny členy sboru starší 18 let, kteří se činně podílejí na životě sboru, především též účastí na jeho shromážděních.

8) Námitkami se může každý člen sboru domáhat, aby byl seznam opraven buď zápisem jeho osoby nebo dalších členů sboru, nebo vypuštěním členů neprávem zapsaných.

9) Staršovstvo přijímá námitky do šesti dnů před konáním sborového shromáždění a rozhodne o nich. Proti jeho rozhodnutí je přípustné odvolání podle § 18 CZ.

10) Bude-li námitkám nebo podanému odvolání vyhověno až po skončení sborového shromáždění, zůstanou přijatá usnesení a výsledky voleb v platnosti, jestliže hlasy, o kterých bylo takto rozhodnuto, nemohly ovlivnit výsledek hlasování.

Řády ukládají staršovstvům, tedy i tomu našemu, aby počátkem roku učinily výše popsané kroky. Nikde v církevní legislativě však nenajdeme přesný návod, jak na to, a tak se plnění takového úkolu vydá stezkou kamenitou s mnoha zrádnými místy. Hned prvním je otázka, jak určit, kdo je hlasovným členem. Stává se, že někteří mylně ztotožňují členství v církvi s přiznáním práva hlasovat na sborovém shromáždění. Když se pak nenaleznou na seznamu těch, kdo mohou podle staršovstva hlasovat, vzbudí to v nich lítost, ba i pohoršení. Chtěl bych bych na tomto místě všechny ujistit, že o členství v církvi se při sestavování těchto soupisů členů s právem hlasovným v žádném případě nejedná. Na tuto obavu lze zapomenout a můžeme si tedy říci, jak se vlastně členové s hlasovným právem na seznam vybírají. Ve vinohradském sboru bylo dohodnuto (a zkoušel jsem se poptávat i jinde, takže mohu říci, že i v jiných sborech to probíhá obdobně), že výběr se podřídí tomu, zda dotyčný člen sboru v předešlém roce navštěvoval bohoslužby a daroval sboru salár. Pokud tak učinil, má se za to, že plní povinnosti člena tak, aby mohl rozhodovat o sborových záležitostech.

Úskalím druhým je podávání námitek. Když je takový seznam vyhotoven, má jej staršovstvo s dostatečným předstihem před sborovým shromážděním vyvěsit. V ohláškách pak sbor vyzve, aby každý člen seznam bedlivě přečetl. Pokud by došel k tomu, že některá ze sester či některý z bratří tam chybí nebo přebývá, má to dát na vědomí některému ze starších, v našem případě nejlépe sestře kazatelce či kurátorce. Často se však stává, že je tato výzva v ohláškách přeslechnuta, takže k žádnému vznesení námitek už nedojde. A to je také důvodem tohoto zamyšlení.

Je důležité, aby každý člen sboru věděl, že pokud shledá seznam neúplným nebo na něm nenalezne například svou osobu, nejedná se o nějaký zlovolný osobní zájem, ale je to způsobeno buď opomenutím nebo tím, že byla uplatněna shora popsaná pravidla. S tímto vědomím je pak možno se svobodně a bez hněvivosti optat, proč ten či onen může hlasovat a tomu či onomu naopak toto právo přiznáno nebylo.

Pokud by vše takto proběhlo (což se však pohříchu doposud ne vždy takto dělo), může být seznam staršovstvem na základě takových připomínek doplněn či opraven.

Nebojte se tedy prosím, milí členové vinohradského sboru, přihlásit se o své hlasovné právo a neupadněte do trudnomyslnosti, pakliže vám nebude přiznáno.

mch

číslo 113, leden 2011
předchozí   další

Obsah

Kázání
Malé ankety
O údech hlasovných
Z jednání staršovstva 9.12.2010
Žijeme s vírou (recenze)
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).