Vinohradský sbor ČCE

Bible kralická – 1613–2013

Kralice nad Oslavou 13. – 15.9.2013

O bibli

V české historii a v české literatuře vůbec bychom jen těžko hledali nějakou jinou knihu, která by pro nás měla větší význam než Bible kralická. Bible kralická náleží nejen k vrcholům tiskařského umění v našich zemích, ale především kvalitou svého projevu k pokladům českého jazyka, který přispěl k jeho uchování a rozvíjení v pozdějších dobách protireformace a exilu.

Paradoxem je, že tak významné dílo již od počátku nemělo nijak snadné podmínky. A to ani v době svého vzniku, t.j. na konci 16. století, ani po dobu několika staletí po svém vzniku, v době násilné rekatolizace českých zemí. Samotný překlad nevznikal hned v Kralicích, ale v nedalekých Ivančicích. Bratři kladli od počátku své činnosti velký důraz na literární činnost svých členů a proto velmi záhy ocenili význam knihtisku. Jejich tisky vynikají vysokou typografickou úrovní. Protože Jednota bratrská byla zakázaným náboženským uskupením, také jejich tiskárna působila tajně. Z důvodu utajení se ve vydaných knihách nepoužívalo označení místa tisku, jen krycí označení in insula hortensi pro své umístění v zahradách. Tajná bratrská tiskárna byla nejprve (od r. 1503) v Litomyšli, od roku 1518 v Mladé Boleslavi. Ve druhé polovině století (od r. 1562) pak v Ivančicích u Brna a od roku 1578 na tvrzi v Kralicích pod patronátem Jana ze Žerotína, který sídlil v blízké Náměšti.

Již v sedmdesátých letech 16. století se tiskárna, která tehdy působila právě v Ivančicích, připravovala na vydání velkého díla Jednoty bratrské – překladu Starého zákona z hebrejštiny a řečtiny. Působiště této tiskárny se však stávalo veřejným tajemstvím a spolehlivost úkrytu přestala být dostatečná. Tiskárna byla proto přestěhována na vhodnější a bezpečnější místo, kterým byl kralický zámeček.

Vlastní práce na tisku kralické Šestidílky vedl tiskař Zachariáš Solín Slavkovský. Vydání prvních tří dílů (1579, 1580 a 1582) řídil Izaiáš Cibulka a na jejich grafické výzdobě se pravděpodobně podílel Martin Dadán, autor grafické výzdoby v kralickém kostele sv. Martina z roku 1580. Smrtí Izaiáše Cibulky v roce 1582 byla práce přerušena na celých pět let. Teprve roku 1587 se objevují Zachariáši Solínovi po boku noví spolupracovníci. Zvláště mladý Václav Elam, kreslíř a řezbář, vtiskl dalším tiskům osobitým stylem svou pečeť. Typograficky mimořádně hodnotná Jednodílka z roku 1596, následující po vydání dalších dílů Šestidílky (1587, 1588 a Nový zákon 1596), je již zcela jeho grafickým dílem a je rovněž posledním tiskem Zachariáše Solína, který téhož roku umírá.

Kralická redakce Biblí české je mistrovským dílem po stránce jazykové i překladatelské a dodnes je považována za vrcholné dílo soudobého knihtisku. Lze ji srovnávat i s jinými biblickými texty, včetně překladu Lutherova. Právě jeho překlad bible do němčiny ovlivnil reformované církve v názoru, pořizovat národní překlady biblických textů z hebrejštiny a řečtiny. Z představitelů Jednoty bratrské pak především biskup Jan Blahoslav svým překladem Nového zákona podnítil své stoupence k následování. Katolická strana se tradici Bible kralické pokusila nahradit vydáním tzv. Bible Svatováclavské. Po celé 17. a 18. století však Bible kralická představovala pro Čechy bez rozdílu vyznání vzor jejich jazyka a hluboce ovlivnila náboženský i literární život našich buditelů, kdy pomohla tříbit a eliminovat mnohdy i dobře míněné umělé zásahy, které by však českému jazyku nijak neprospěly. Velkého ohlasu dosáhla Bible kralická i v zahraničí, nejen na Slovensku, ale také v německých zemích, kde na její tradici navázala tzv. Bible hallská, tištěná v Halle u Magdeburku.

V roce 1613 byly práce na překladu i tisku celé Bible dokončeny, a Bible tak mohla být vydána jako kompletní dílo. Toto významné výročí vzpomněly především církve v Čechách oslavami, které se uskutečnily ve dnech 13. – 15.9. v místě, podle kterého byla tato Bible pojmenována – v Kralicích nad Oslavou.

Oslavy výročí v Kralicích

Musím uznat, že celá obec se na tuto oslavu velmi dobře připravila. Již po příjezdu do Kralic zde bylo velké množství pořadatelů, kteří vás navigovali na vhodné parkoviště a poskytli vám i všechny potřebné informace. Samotné oslavy probíhaly v celé obci na několika různých místech, podle předem stanoveného časového harmonogramu. Nevýhodou bylo snad jen to, že se tak ve stejném čase konala nejrůznější shromáždění, koncerty a přednášky, ze kterých si bylo třeba vybírat.

Oslavy byly zahájeny v pátek 13.9. v 17:00 hodin tím, že místní Základní a mateřské škole bylo propůjčeno jméno Jana Blahoslava. Pak následovala vernisáž výstav v ZŠ s programem, koncert v kostele sv. Martina, autorská čtení mladých básníků tamtéž a další program v místní sokolovně.

Hlavním dnem oslav byla pak sobota 14.9. kdy byl program slavnostně zahájen již v 9:30 za účasti starosty ing. Emila Dračky a synodního seniora Mgr. Joela Rumla. Zahájení se konalo na místním fotbalovém hřišti pod širým nebem a bylo bohužel poznamenáno, stejně jako celý dopolední program, dost nepříznivým počasím. Foukal pronikavě studený vítr a pršelo. Zato odpoledne se již vyčasilo, vítr se kamsi ztratil, přestalo pršet a dokonce i svítilo – alespoň občas – sluníčko. Účast ale i tak byla mimořádná. Připravená parkoviště se postupně skoro plně zaplnila, lidé tam přijížděli doslova z celé republiky, byly tam autobusy i ze Slovenska.

Po slavnostním zahájení se po celý den na tomto hřišti konaly i další akce. Koncerty, přednášky, hlavní galaprogram Kralický klenot za účastni našich předních umělců, komponovaný pořad Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a Alfréda Strejčka, a nakonec i promítání polohraného historického dokumentu Pod ochranou Žerotínů.

Další akce se konaly v kostele sv. Martina, v Základní škole a v sálech Sokolovny. Není možné je vyjmenovat, celkem to bylo 30 různých akcí – přednášek, koncertů a komponovaných pořadů. Po celou dobu bylo také otevřeno a volně přístupné Muzeum Bible kralické s ukázkou tisků i dobových tiskařských strojů a nástrojů i zbytky trosek bývalé tvrze, která byla ve své době centrem všeho dění.

Oslavy byly zakončeny v neděli 15.9. Nejprve v 9:00 responsoriálním zpěvem na kralický biblický text s Milošem Rejchrtem a v 10:00 Ekumenickou bohoslužbou s kázáním biskupa Slezské evangelické církve Jana Waclavka. Celou bohoslužbu vedl synodní senior Joel Ruml a aktivně se na ní podíleli i další zástupci církví – Apoštolské církve, Bratrské jednoty baptistů, Církve bratrské, Církve československé husitské, Evangelické církve metodistické, Českobratrské církve evangelické, Katolické církve, Pravoslavné církve a Starokatolické církve.

Celé oslavy pořádaly Českobratrská církev evangelická, Slezská evangelická církev augsburského vyznání, Obec Kralice nad Oslavou, České studny a Moravské zemské muzeum. Já sám jsem se této akce zúčastnil jenom v sobotu a to díky benešovskému sboru, který vypravil z Prahy autobus a volná místa nabídl i našemu sboru a sboru v Soběhrdech.

Petr Kubánek

číslo 140, říjen 2013
předchozí   další

Obsah

Bůh si může pro své záměry použít kohokoli
Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru
První setkání vinohradské mládeže po prázdninách
Zamyšlení nad stárnutím I.
Bible kralická – 1613–2013
Festival míru v Berouně
Dny důvěry v Praze: listopad 2013
Noc kostelů – afterparty
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).