Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Knihy k užitku i potěšení

(pokračování)

Již dříve jsme zmínili, že důvěrný vztah k mnoha knižním titulům, které se nacházejí v naší sborové knihovně, mají i mnozí členové našeho sboru, kteří pracovali (nebo pracují) ve vydavatelstvích (např. Kalich, Laichter), ale i tiskárnách (Hencl), nebo jako prodavači v knihkupectvích apod.

Velmi zajímavé jsou například vzpomínky bratra Laichtera, který v letech 1950–1969 pracoval ve vydavatelském oddělení Synodní rady ČCE, resp. bývalé a. s. Kalich.

Zajímavě popisuje například vydavatelskou represi státu na církevní tiskoviny, prováděnou postupným snižováním ročních přídělů tiskového papíru. V roce 1950 bylo k dispozici na knihy 15 tun papíru, na rok následující 12 tun, 1952 jen 8 a posléze jen pět tun papíru, což sotva stačilo na snížený a rozsahově omezený náklad Evangelického kalendáře, na písmáckou pomůcku (Na každý den) a na jednu jedinou tzv. „aktuální„ knížku (v podstatě ale cenzurou vybranou a vnucenou).

Naprosto bylo církvi upíráno vydávat mimoto básnickou nebo románovou původní evangelickou tvorbu, což odtrpěla například básnířka Rafajová nebo Leontýna Mašínová. Obzvláštní potíže pak byly s vydáváním čehokoliv pro mládež, takže si církev musela vypomáhat různými cyklostylovanými pomůckami, distribuovanými pouze prostřednictvím farních úřadů.

Ke vzpomínkám br. Laichtera se pravděpodobně ještě vrátíme, dnes si hlavně připomeňme, že i na rok 2006 máme k dispozici dvě základní publikace naší církve: Evangelický kalendář a Na každý den. Vydávat je pak dnes možné vlastně v podstatě cokoliv, avšak je na to zapotřebí mít příslušné finanční prostředky (papíru a tiskárenských kapacit je dostatek). Nesmí se však zapomínat na obsahovou kvalitu publikací, aby našly své čtenáře.

M. Lešikar

Recenze

Biblický slovník

(J. J von Allmen, 360 str., Kalich 1991 v Evangelickém nakladatelství Praha)

Jedná se poměrně rozsáhlý, obsažný a důkladný výkladový (pojmový) slovník významných francouzských biblistů. Jeho překladatel, J. J. von Allmen ho označil za „lidovou příručku biblické theologie, jejíž hlavní pojmy jsou řazeny přehledně abecedně„.

 

Vyznání

(Aurelius Augustinus, překlad M. Levý, Kalich 1990 v ENA, doplněný a upravený přetisk vydání z roku 1926)

Augustinova Vyznání (Confessiones) jsou nejen nejstarší dochovanou autobiografií v Evropě, ale hlavně základním dílem křesťanské myslitelské literatury. Augustin, jedna z největších teologických a filozofických autorit z prvních staletí církve, v nich s naprostou otevřeností líčí své duševní zápasy a duchovní vývoj až do svého pokřtění.

M. Lešikar

Vyšlo v Hroznu č. 61, ročník 2006. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech