Vinohradský sbor ČCE

Historie vinohradského sboru XIV

pokračování z čísla 39

 

V dubnu 1918 bylo projednáváno usnesení konventu. Staršovstvo projevilo souhlas s proklamací konventu k sjednocení reformované a augsburské církve v jednu českou evangelickou církev. Na dubnovém sborovém shromáždění byla zvolena polovina zastupitelstva (21 členů) a téhož dne schůze sborového zastupitelstva schvaluje prohlášení, ve kterém presbyterstvo souhlasí s osamostatněním české evangelické reformované církve a v zásadě souhlasí též se spojením obou historických reformovaných církví v jednu. V příčině navázání na českou reformaci vyhrazuje si učiniti projev, až se dospěje k jasným pojmům. Na jaře roku 1918 zemřel bývalý pokladní sboru bratr Litomiský. Sbor salvátorský pozval sbor vinohradský k účasti na instalaci superintendanta dr. Hrejsy. Delegován byl kurátor sboru a bratr Kadlec. Sbor se rozhodl, že pro zhoršené poměry nebude po 1. 9. 1918 povolávat vikáře.

Sborové zastupitelstvo na svém zasedání 21.5.1918 zvolilo polovinu staršovstva a rozhodlo o zvýšení válečného příspěvku k platu bratra faráře. Protože byly sboru odebrány kovové píšťaly z varhan, hovořilo se také o možnosti pořízení zinkových píšťal. 16. května zemřel bývalý kurátor A. Dvořák, mimořádně zasloužilý o sbor, pohřeb se konal 2. června za velké účasti. K uctění památky bratra Dvořáka věnovala rodina dar 840K na sociální práci ve sboru a bratr Kafka pro potřeby konfirmandů dva spisky, jež vydal.

V té době převzal bratr Urbánek funkci pokladníka a bratr Hájek funkci správce domu. Místokurátorem byl zvolen bratr Otta.

Ze strany finanční komise pro sjednocení církví byly do sborů rozeslány dotazníky pro všechny členy, týkající se jejich příjmů. Na konventu pražského seniorátu byl za konseniora zvolen bratr Marek. Od 4.9. byl zvýšen farářův plat o 100 K měsíčně. V září byly objednány zinkové píšťaly pro varhany. Do sboru došla žádost od Jeronýmovy jednoty, která vyzývala k přihlášení nových členů a k ustavení výboru JJ ve sboru. Sbor si vyžádal stanovy Jeronýmovy jednoty.

Na své říjnové schůzi (13.10.1918) zvolilo zastupitelstvo na místo zemřelého bratra Dvořáka dr. A. Lukla. Za členy Jeronýmovy jednoty se přihlásili všichni přítomní, do výboru pak byli zvoleni bratři Auerwek, Dynda, Kratochvíl a Rybář. 22.11. A. Lukl podal zprávu o jednání sjednocovací schůze delegátů církví. Farář Marek, kurátor a dr. Kadlec referovali o jednání se zástupci Svobodné reformované církve v Praze. Bylo usneseno, že na neděli 1. prosince bude svolána schůze všech členů sboru, kde bude podána zpráva o jednání.

Z vojny se vrátil Pavel Kejř a nabídl spolku Blahoslav své služby jako kolportér. Blahoslav přijal nabídku a zavázal se k zajištění platu. Za poslance na seniorátní sněm byl zvolen kurátor Novotný a zástupcem dr. A. Lukl. Dále se staršovstvo usneslo na připomínkách k navrženému církevnímu zřízení.

Rok 1919 # Zvýšená účast na bohoslužbách předpokládá některá opatření, jež je nutno zvážit. Agilní mládež uspořádala pěkný večírek. Dále byl sbor informován, že nově vzniklé nakladatelské družstvo Kalich vybízí členy k upisování podílů. 20.1. bylo usneseno přeložit nedělní školu na 11 hodinu, začátek bohoslužeb pak na 9:30 a odpolední bohoslužby na 14.30. O nedělní školu bude pečovat dr. Kadlec s farářem, stejně jako o doplňující program nedělních bohoslužeb. Byl přijat návrh dr. Lukla uspořádat setkání tří sborů (Kliment, Salvátor a Vinohrady), na kterém by se sbory dohodly na svých hranicích, vzájemném převodu členů a vyúčtování nákladů na vyučování náboženství.

Na březnové schůzi jednalo staršovstvo o finanční pomoci olomouckému sboru k dostavění kostela. K bohoslužbám byl pozván farář Prudký. Staršovstvo se usneslo na zvýšení saláru pro rok 1919 a schválilo jeho rozpis na jednotlivé členy.

Z materiálů bratra Chadima připravil #mch-

číslo 40, únor 2004
předchozí   další

Obsah

Kázání
Tradice, tradicionalismus a cesty vinohradských evangelíků
Historie vinohradského sboru XIV
SOS není volání o pomoc
Ze staršovstva
Bzenec 2004
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).