Vinohradský sbor ČCE

Pán Bůh s námi...

Mt 2,13-18 13Když pak oni odjeli, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách, řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a utec do Egypta, a buď tam, dokavadž nepovím tobě; neboť bude Herodes hledati dítě, aby je zahubil. 14Kterýžto vstav hned v noci, vzal dítě i matku jeho, a odšel do Egypta. 15A byl tam až do smrti Herodesovy, aby se naplnilo povědění Páně skrze proroka, řkoucího: Z Egypta povolal jsem Syna svého. 16Tehdy Herodes uzřev, že by oklamán byl od mudrců, rozhněval se náramně, a poslav služebníky své, zmordoval všecky dítky, kteréž byly v Betlémě i ve všech končinách jeho, od dvouletých a níže, podle času, na kterýž se byl pilně vyptal od mudrců. 17Tehdy naplněno jest to povědění Jeremiáše proroka, řkoucího: 18Hlas v Ráma slyšán jest, naříkání a pláč a kvílení mnohé; Ráchel plačící synů svých, a nedala se potěšiti, protože jich není.

Naříkání a pláč a kvílení provázelo narození Pána Ježíše. Pláč a kvílení zprostředkovávají zprávy z jihovýchodní Asie. První léta života prožije podle této zprávy náš Spasitel jako bezdomovec a uprchlík. Tak jako tisíce těch šťastnějších, které nesmetly vlny v okamžiku, kdy se moře zbláznilo. Klikatými cestami jde příběh Božího kralování na zemi. Tu a tam na nebi zasvítí hvězda, třeba ta betlémská. A nám se zdá, že má Hospodin vládu pevně v rukou, že panuje nad zákony vesmíru a že špičky vědeckého světa tomu pokorně dávají za pravdu. Ale pak přijde Herodovo běsnění. Nebo jiné nepochopitelné neštěstí. Jak je tomu s Boží vládou ve světě?

Bible je na všeobecná pojednání o povaze Boží všemohoucnosti dost skoupá. Zato je plná písní o tom, jak krásně Bůh svět stvořil a uspořádal. Zaznívají v ní svědectví těch, které Hospodin vytrhl z nouze. Zpívají si tu a vyprávějí ti, kteří zakusili možnost nového začátku. Proti vší pravděpodobnosti vyvázli z nebezpečí boje, zakusili uzdravení nebo odpuštění někoho, komu ublížili. A teď se ptají, jak je to možné, kde se to vzalo. A ti starší mezi nimi, kteří to znají od svých rodičů, jim napovědí: To je přece Hospodin, Bůh našich praotců, kdo vás takhle vysvobodil. A někdo z těch mladých s literární slinou dá své zkušenosti výraz třeba slovy: „Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad…“ A s pohledem do budoucna troufale dodá: „…mnou nikdy nic neotřese“. A někdo jiný, světa znalý, svou zkušenost Hospodinovy záchrany oděje do slov „Všemohoucí, Stvořitel nebe i země…“

Ale pak jsou tu slzy a pláč. Ve světě i v Bibli. Někteří se snaží utrpení ve světě vysvětlit. V Bibli se o tom, proč je na světě utrpení, vede spor. Je to zvláštní spor. I když v něm zaznívají hlasy velmi protikladné, jako by se všechny obracely ze stránek Bible na nás, čtenáře a posluchače o dva tisíce let později. Vtahují nás do svého sporu, jako by to byl i náš spor. Ale neptají se nás: „Co si o problému myslíš? Jaképak máš vysvětlení?“ Namísto toho se ptají: „Co uděláš s utrpením kolem sebe!?“

Ptáme-li se na Boží vládu ve světě, na Boží království, odpovídá evangelium: Boží království přišlo v Ježíši Kristu. Království? Narodil se jako bezmocné dítě, bezmocně ukřižován zemřel. Pro utrpení a smrt nepodal vyčerpávající vysvětlení. O Hospodinu Bohu nám ale prozradil jedno: jeho nevlastnější silou je láska, s níž se dává do proměny světa, proměny odspoda, zevnitř a s nasazením sebe samotného. Víc než ruce nebeských andělů jsou v jeho království důležité ruce těch, kdo se tomuto království zevnitř proměněni podvolují. Pán Ježíš se připojil k těm, kdo snášejí utrpení a smrt. Řekl, že bude nablízku všem hladovým, žíznícím, putujícím, nahým, nemocným a vězněným (Mt 25). Je tam, kde jsou oni. Ne aby velebil utrpení a smrt pro ně samotné, ale aby svou blízkostí narušil vládu zmaru, samoty a ne-smyslu. Aby mohlo platit, že „ani smrt ani život… nedokáže nás odloučit od lásky Boží“. I do nejhlubší temnoty vnesl světlo vzkříšení, záblesk toho, jak to Pán Bůh se světem myslí a jak to nakonec bude. Lze-li ale tváří v tvář utrpení něco o Pánu Bohu tvrdit s jistotou, pak to, že nyní je v Ježíši Kristu blízko všem trpícím. Náš Pán a Spasitel je jedním z nich a potřebuje naši pomoc.

Petr Sláma

číslo 50, únor 2005
předchozí   další

Obsah

Pán Bůh s námi
Vím, že nejsem sám
Něco o Svítáku
Z historie vinohradského sboru XXIII
Oznámení (konfirmandi, Bzenec, Den modliteb)
Janské posedmé
Ze staršovstva
Program

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).