Vinohradský sbor ČCE

Anketa k tématu synodu

Jaké byly odpovědi návštěvníků bohoslužeb v našem sboru na anketu k tématu prvního zasedání 32. synodu „Rodina, manželství a jejich úskalí“? Anketu připravila komise pro přípravu tohoto tématu a ÚCK ji distribuovala do sborů naší církve. V našem sboru se sešlo dohromady 19 odpovědí od 22 respondentů (někteří vyplňovali lístek společně). Rozložení odpovědí je v tabulce. Pro lepší orientaci ve výsledcích je šedou barvou u každé odpovědi zvýrazněno, zda převládá konstatování rozhodného či opatrného souhlasu, nebo rozhodného či opatrného nesouhlasu.

jaš

Partnerství a manželství

rozhodně souhlasím spíše souhlasím ani tak, ani tak spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím
1. Vše podstatné pro partnerský život si lidé přinášejí ze svých rodin a vrstevnických skupin. Organizovat v církvi výchovu k partnerství či předmanželskou přípravu je zbytečné. 0 3 1 4 11
2. Přípravě na vstup do manželství věnují kazatelé/kazatelky obvykle méně pozornosti, než odpovídá její důležitosti. 4 7 6 2 0
3. Sexuální život před manželstvím je projevem nezralého a neodpovědného vztahu mezi partnery. 1 6 1 7 4
4. Věřící lidé by měli odmítnout "manželství na zkoušku" či dlouhodobé soužití páru bez sňatku. 5 9 0 2 2
5. Volba nesezdaného soužití je soukromou věcí každého člověka, tzn. i člena/členky ČCE. 5 5 1 4 4

Rodina

 
6. Každému nebylo dáno, aby mohl založit rodinu. 14 2 1 1 1
7. Křesťanské manželství by nemělo bezdůvodně zůstávat bez dětí. 8 3 4 1 3
8. Děti a jejich výchova nemohou být jediným cílem manželství ani jeho výlučným středem. 15 4 0 0 0
9. Používání antikoncepce může vést ke snížení vážnosti v sexuálních vztazích. 1 0 2 5 11

Partnerství, rodina a jejich problémy

 
10. Ze závažných zdravotních důvodů lze připustit umělé přerušení těhotenství. 16 1 2 0 0
11. Zdůvodňovat umělé přerušení těhotenství sociálními hledisky je pro křesťana nepřijatelné. 8 7 0 2 2
12. Souhlasíte s rozvodem manželství: Posuďte každou z variant zvlášť
a) dohodnou-li se na něm oba partneři 6 8 2 2 1
b) nedotkne-li se rozvod nedospělých dětí 7 4 4 3 1
c) zdůvodněné rozdílností povah partnerů 2 3 3 7 4
d) kvůli odchodu jednoho z partnerů z rodiny 8 9 0 1 0
e) kvůli alkoholismu jednoho z partnerů 8 6 3 2 0
f) zdůvodněné opakovanou nevěrou 10 5 0 3 0
13. Nemá význam udržovat nefungující manželství jen kvůli dětem. 7 4 1 7 0
14. Do rozhodování, zda manželskou krizi řešit rozvodem, by neměly vstupovat orgány církve (staršovstvo, presbyteři, kazatel/ka aj.). 3 5 4 4 3
15. Párům v krizích (před rozvodem) by měla být věnována zvláštní pozornost: Posuďte každou z variant zvlášť
a) ze strany kazatele/kazatelky 12 5 0 1 0
b) ze strany staršovstva 2 8 1 5 2
c) ze strany zkušených či odborně způsobilých členů/členek sboru. 7 9 2 2 1
16. Rozvod kazatele/kazatelky je ve všech ohledech stejný jako rozvod jiných členů církve. 3 5 0 7 4
17. Rozvrat manželství kazatele/kazatelky brání plnit povinnosti a poslání kazatele/kazatelky (zejména zvěstovat evangelium Ježíše Krista) 5 4 2 8 0
18. Do rozhodování, zda manželskou krizi kazatele/kazatelky řešit rozvodem, by neměly vstupovat orgány církve (staršovstvo, presbyteři, seniorátní výbor aj.). 1 3 1 8 5

 

Které z dotčených témat považujete vy osobně v současné době za nejpalčivější pro život ČCE?

Uveďte prosíme číslo otázky nebo formulujte vlastní odpověď:

Krize rodiny, 10, 15,výběr věřícího partnera, důkladná biblická předmanželská příprava (výchova), homosexualita, otevřenost v sex. otázkách obecně včetně homosexuality, 1, 1-5,14(2x),16 (5x),17(6x), 18 (2x) , homosexuální partnerství a adopce dětí, 12-18

Které z témat podle vašeho názoru nejvíce rozděluje názory členů ČCE?

Opět prosíme uveďte číslo otázky nebo formulujte vlastní odpověď:

Předmanželský sex, 3 (2x), 4 (4x),5 (4x),7 (1x), 3-5, 9, 10, 11 (3x), 16, 17(4x),18 (3x), 10-13, homosex. partnerství, otázka předmanželského sexu, otevřenost v sex. otázkách,

číslo 73, březen 2007
předchozí   další

Obsah

Tajemství uschlého fíkovníku
Anketa k tématu synodu
O Písmu svatém - o poznání Pána Boha
O stáří
Komenského dílo je stále inspirací
Z historie vinohradského sboru XXXV.
Bzenec, 5.–6. květen 2007
Letní tábor v Orlovech
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).