Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XXXVI

1956

V začátku roku (v únoru) bylo jednáno o vymalování modlitebny a o dalších opravách. Zároveň byl projednán cyklus sborových přednášek pro sborové pracovníky. Na sborovém zastupitelstvu, které se konalo 8. března, přečetl kurátor zprávu o životě sboru a dále zde byly čteny zprávy o hospodaření sboru v roce 1955 a schvalován rozpočet na rok 1956.

Dále promluvil bratr Moravec o některých složkách sborové práce, bratr Laichter o pastoraci a vikář sboru o pokání.

V dubnu se staršovstvo zabývalo jednání o mládeži a zvažovalo podněty, které by práci s mládeží pomohly.

Červnové staršovstvo schválilo, aby vikář užíval byt 1+1 v přízemí sborového domu, a rozhodlo o pronájmu pokoje v druhém patře za 400 Kč měsíčně.

15.9.1956 byla založena skupina střední generace. V listopadu roku 1956 se staršovstvo věnovalo vyhledávání nového objektu pro rodinnou rekreaci. Podána také informace o křesťanské službě – ta měla 9 pečovatelek, které pravidelně navštěvovaly starší a osamocené členy sboru a měly kontakt se všemi členy, kteří jsou v domovech důchodců. V prosinci projednávalo staršovstvo záležitost bratra Šípka. Bylo zjištěno a bratrem Šípkem doznáno, že zpronevěřil sboru značné množství paliva rozprodáváním nájemníkům. Usneseno rozvázat pracovní poměr s bratrem Šípkem k 31.1.57 a sestrou Šípkovou k 31.3.57 se závazkem vyklidit byt do 31.3.57. Záležitost s nimi osobně projednána a písemně potvrzena.

1957

V únoru se sešlo na společné schůzi vinohradské a vršovické staršovstvo a jednalo o duchovní práci laiků. Na březnové schůzi byl usnesen způsob přijímání přistupujících členů ve staršovstvu. V květnu sjednal sbor pracovní poměr na místo kostelníka a domovníka s paní Junovou. Byla schválena dohoda o směně bytu Junových za byt kostelníka a bratr Jun byl povolán za člena staršovstva. Ke konci roku dává výpověď bratr Šimsa, dosavadní vikář sboru, z důvodu odchodu do Kláštera nad Dědinou. (Poznámka redakce: Jan Šimsa - jeden z koryfejů pozdější nové orientace, signatář Charty 77, zbaven souhlasu, koncem 70. let vězněn, na jeho obranu píše Ludvík Vaculík.) V důsledku toho bylo v září jednáno s bratrem P. Pokorným o jeho nástupu na místo vikáře po ukončení vojenské služby. (Poznámka redakce: novozákoník Petr Pokorný, v 90. letech děkan evangelické teologické fakulty, nyní v Princetonu, nejcitovanější český žijící teolog.)

Na listopadovém sborovém zastupitelstvu projednávána zpráva o životě sboru, návrh rozpočtu na rok 1958 a dále zde bylo rozhodnuto o snížení počtu členů zastupitelstva na 40 členů a 20 náhradníků…

12.12.1957 byl za vikáře zvolen bratr P. Pokorný, ordinace určena na 19. ledna 1958. Dále projednáváno, že 23.3.1958 si sbor připomene 50. výročí postavení modlitebny. K tomuto dni určeno připravit sborové obecenství celého sboru po celý den a dále určeno připravit leták, který bude vytištěn nákladem 1 500 ks.

Ke konci roku došlo k rozdělení funkce kostelnické, kterou nadále vykonávali manželé Junovi, a domovnické, kterou vykonával bratr M. Filipi. Sborovým zaměstnancům byly k užívání určeny byty v přízemí (Junovi v přízemí vpravo, M. Filipi domovnický byt a vikáři Pokornému k užívání dán byt v přízemí vpravo).

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

číslo 75, květen 2007
předchozí   další

Obsah

Hospodin tvoří všechno nové
Jak se daří mateřskému centru?
Rodina, manželství a jejich úskalí II.
Rodiče a děti ve SZ
Podzim manželství
Mravy nedělní Moravče
Z historie vinohradského sboru XXXVI
Szukam Pana i jego drogi
Rodinná neděle
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).