Vinohradský sbor ČCE

Zpráva staršovstva o životě sboru za rok 2010

Jak žije sbor? Tedy jeho členové? Charakteristikou živého sboru je živá víra jeho členů, projevovaná touhou po setkávání s Bohem i s dalšími věřícími. Víra, která formuje život všedních dnů. Ne všechno z toho může staršovstvo či farářka postihnout. Vidět je to, co se děje na půdě sboru: v kostele při bohoslužbách a při dalších setkáních v týdnu.

PŘEHLED SETKÁVÁNÍ

Nedělní bohoslužby jsou středem sborového života. Setkávají se zde všechny generace.

Podílí se na nich kromě farářky vždy dva presbyteři (jeden z nich má první čtení a přímluvnou modlitbu). Kurátorka se stará o ohlášky, varhanní službu zastává téměř pravidelně s. Slaninová. O formálních stránkách bohoslužeb vedeme rozhovory na staršovstvu i ve sbor. časopisu (např. o přímluvných modlitbách, o konání novoročních bohoslužeb, o užití svíček). Děti se účastní začátku bohoslužeb a po druhé písni (s kytarou) odcházejí pod vedením vždy dvou učitelů /učitelek k vlastnímu programu. Aktuálně vedeme rozhovory o dětských bohoslužbách a snažíme se o častější učení nových písní pod vedením s. varhanice.

Jako každý pražský sbor nemohou ani Vinohrady počítat s naprosto pravidelnou nedělní účastí svých členů - ať proto, že na víkend odjíždějí mimo Prahu nebo proto, že mají nevěřící partnery nebo partnery jiného vyznání, se kterými tráví neděli jinde. Vítáme však mezi sebou často různé hosty a příležitostně sloužíme i celocírkevním setkáním. Také si uvědomujeme, že jsme spíš sborem jednotlivců než rodin.

BĚHEM TÝDNE se scházejí jednotlivé generační skupiny.

- Živou, i když nepočetnou skupinou (4-10) je úterní setkávání starších věkem. Čteme společně Markovo evangelium s výkladem a rozhovorem. Sborová sestra či farářka připravují malé občerstvení. První úterý v měsíci je vyhrazeno koncertům, které organizuje (a finančně zajišťuje) Společnost Ant. Dvořáka – b. Kvapil. Jsou dobře navštěvovány důchodci i z jiných pražských sborů.

- Na jaře 2010 se konala v úterý večer biblická pro začátečníky – zájemce o vlastní křest nebo křest dětí. Soustředili jsme se na Vyznání víry a otázky s ním spojené.

-Tradiční biblická hodina se konala v minulém šk. roce ve středu večer nad starozákonními výklady Jana Hellera. Účast kolísala mezi 4-12, v novém šk. roce jsme probrali Modlitbu Páně a budeme se věnovat tématu duchovního růstu.

- Ve šk.r oce 2009/2010 jsme měli skupinu předškolních dětí a skupinu školáků (farářka, b.Vymětal a sbor.sestra), konfirmandy a mládež.

- Pondělní schůzky mládeže jsme před vánocemi ukončili pro nedostatek zájmu. Počet účastníků klesal a nakonec se scházela pouze farářka s jedním či dvěma účastníky, z nichž jedno bylo její dítě. Mládež má v současné době mnoho nabídek, jak trávit volný čas, a i toho má méně než dřív, protože mnozí studenti už zároveň pracují. Sdružení mládeže už také není místem, kde mladí lidé navazují známosti. Mladí lidé však přicházejí v neděli na bohoslužby, což je asi důležitější než zvláštní setkání mládeže. Zhruba jednou za měsíc se u nás koná „filmový klub“ - promítání pro mládež ze všech pražských sborů.

- S loňskými konfirmandy – dorostem je farářka v kontaktu. Setkání se uskutečnila několikrát ve středu večer, obtížně hledáme společný volný čas.

- Biblické hodiny s pozváním pro ekumenu, které vede b. prof.Filipi, získaly poměrně velký ohlas. Jednou za měsíc (poslední úterý v měsíci) se tedy koná „ekumenická biblická hodina“ velmi dobře navštívená (25-30) domácími i hosty z okolní ekumeny (CB, ČCH). Jedná se o výklady Ježíšových slov a skutků.

- V novém šk.roce 2010/2011 se rozšířilo vyučování dětí o skupinku mladších školáků v ZŠ Kladská pod vedením b. faráře Vymětala. Jde o částečně misijní akci. Jelikož si třídu pronajímáme, jde o „kroužek náboženství“ a je možné přizvat i děti odjinud. Přichází 3-6 dětí.

- Středeční setkávání dětí ve sboru jsme v tomto šk. roce rozdělili na předškoláky (2-5), které vede sbor. sestra, školní děti (5-7) vede s.Wernischová a předkonfirmandy (3-6) vede farářka.

- Čtvrteční večery jsou vyhrazeny ekumenickému setkání s Limskou nebo skotskou liturgií (1.čtvrtek – střídavě u nás a v Církvi čsl.husitské), schůzkám učitelů NŠ, schůzím staršovstva (2.čtvrtek) a Třicátníkům. Několikrát se sešly v neděli večer ženy (babinec) a proběhla 3 setkání k tématu Spiritualita (v neděli a ve čtvrtek).

Paleta sborových setkání je velká, většinou však jde o menší skupinky, téměř pastorační.

NEDĚLNÍ ŠKOLA

V současné době pracuje v plném nasazení 6 učitelek a 2 učitelé nedělní školy. (Z. Bruknerová, J. Čašek, F. Krupička, Z. Novotná, A. Popelářová, J. Raisová, B. Uličná, H. Wernischová). Scházíme se pravidelně jednou měsíčně - vždy ve čtvrtek. Schůzky vede Ester Čašková. Nyní přemýšlíme o formě náplně schůzek, tak abychom Ester pokud možno, co nejvíce ulehčili. Učíme podle příručky Synodní rady: "Církevní rok 2001/2002". V neděli se scházíme ve dvou skupinkách: čtenáři a předškolní děti. Začínáme společně písní, modlitbou, veršem ze žalmu a sbírkou. V každé skupině bývá mezi třemi a šesti dětmi. Záleží vždy na učiteli, zda se vrátí se svou skupinkou zpět do shromáždění. Každý měsíc se učíme jednu píseň. Většina dětí chodících do nedělky a někteří učitelé se také zúčastnili letního tábora v Orlovech na konci srpna. Jako pozitivní vnímáme, že se tábora účastnily i děti mimo sbor. Před Vánocemi děti nacvičily vánoční hru pod naším vedením. Jsou věci, které bychom rádi zlepšili. Děkujeme za vaši modlitební podporu.

PASTORACI koná sborová sestra u starších členů sboru, kteří se již nemohou účastnit sborových setkání. Za rok 2010 vykonala 124 návštěv u 24 osob. Farářka navštěvuje nové členy sboru, vykonává kazuální návštěvy (před křtem, pohřbem), snaží se poznat i aktivní členy sboru v jejich domácím prostředí a setkává se jednotlivě s těmi, kdo projeví zájem o rozhovor. Jde mnohdy také o telefonní hovory, o písemný kontakt, o rozhovory po shromáždění nebo při neformálních sborových akcích.

SBOROVÝ ČASOPIS

Sborový časopis Hrozen vychází každý měsíc, s výjimkou letních prázdnin péčí J. Šarounové a M.Chába, za technické spolupráce J. Macha a sbor.sestry. Vítány jsou příspěvky každého, kdo se chce např. vrátit článkem ke sborovému dění v minulém měsíci, poslat fotografie ze sborových akcí, reagovat na jiný příspěvek, napsat recenzi či cokoliv, co má vztah ke sborovému životu. V poslední době se podařilo domluvit pravidelnější spolupráci s několika dalšími členy sboru, a tak doufáme, že toto rozšíření redakce bude pro Hrozen pozitivním přínosem.

SBOROVÝ DÚM

Z hospodářské zprávy je vidět, že dům v Korunní 60 znamená určitý zisk, ale také mnoho starostí s jeho údržbou, obnovou, s nájemníky i krátkodobými pronájmy (např. ke konání koncertů v kostele či školení v sále). O to vše se stará správce b. Coufal a hospodářská komise. Díky tomuto domu patříme k bohatým sborům, a proto 10% ze zisku věnujeme každý rok na podporu sborů chudých. Jedná se vždy o nejpotřebnější sbor v každém seniorátě (celkem 15 sborů), které od nás dostanou podporu při splácení personálního fondu.

PŘEHLED KAZUÁLIÍ

Vinohradský sbor má k 31.12.2010 členů.

V roce 2010 zemřeli a byli pochováni:

 • Jarmila Vanická, roz. Filipová, zemřela 1.února ve věku 91 let
 • Jaromír Novotný, zemřel 30.června ve věku 82 let
 • Helena Hradecká, zemřela 24.července ve věku 102 let
 • Jan Semera, zemřel 5.září ve věku 79 let
 • František Běhounek, zemřel 30. října ve věku 72 let (nebyl členem sboru)

O pohřební rozloučení požádali příbuzní dalších 4 zesnulých, celkem se uskutečnilo 9 pohřbů.

Pokřtěni byli:

 • 4. dubna, 2010 Michaela Valentová, věk 26 let.
 • 13. června, 2010 Christian Abraham Teame, věk 1 rok
 • 13. června, 2010 Julie Marie Mertha, věk 1 rok
 • 7. listopadu 2010, Anežka Uličná, věk 2 roky
 • 21. listopadu 2010, Miloš Martínek, věk 33 let
 • 21. listopadu 2010, Karla Hostašová, věk 26 let.

Do sboru přistoupili:

 • Martin Wernisch ze sboru Salvátor
 • Michael Haase ze sboru v Curychu

Svatební shromáždění se v našem sboru se nekonalo. Farářka vykonala svatební shromáždění ve sboru Svratouch (3.7.2010 – Josef Voráček a Marta Klepáčková)

MIMOŘÁDNÁ SETKÁNÍ

 • V březnu 2010 jsme hostili presbyterní konferenci seniorátu.
 • Na Velikonoční pondělí se konal sjezd řeky Sázavy z Týna do Pikovic (2 rafty)
 • 11. dubna výlet s dětmi do Botanické zahrady
 • Rodinná neděle s hostem prof. P. Pokorným se uskutečnila 18.dubna.
 • bohoslužby na závěr synodu se konaly 30.5.2011
 • sborový výlet do Krabčic a na Říp se uskutečnil v sobotu 12.června
 • slib nového staršovstva přijala seniorátní kurátorka s. Zdena Skuhrová 13.6.2010
 • letní tábor s dětmi v Orlovech se konal v srpnu 2010
 • 17.10. 2010 rodinná neděle
 • adventní trh s divadlem pro děti se uskutečnil 2. adventní neděli
 • dětské vánoční bohoslužby se konaly 19.12.2010

DO BUDOUCNA

 • Rádi bychom uspořádali slavnostní pověření učitelů NŠ na začátku šk. roku – a poděkovali jim na jeho konci.
 • Zájem o společné zpívání bychom chtěli podpořit častějším učením nových písní pod vedením s. varhanice, např. každou první neděli po
 • bohoslužbách.
 • Touha po sdílení a modlitebním setkání v domácím kruhu roste, jeden takový už se schází.
 • Bylo by dobře uskutečnit kromě rodinných nedělí také sobotu pro rodiny s dětmi (a nevěřícími partnery) – jako výlet někam do přírody nebo do venkovského sboru s atraktivním programem.

Staršovsto je vděčné za to, že vinohradský sbor je fungujícím společenstvím. Jistě lze mnoho věcí také zlepšit, a o to se chceme společně snažit. Přivítáme vaše podněty a prosíme i nadále o vaši podporu a modlitby pro práci, která se koná.

Staršovstvo:

Z.Bruknerová, E.Čašková, P.Coufal, P.Filipi, M.Cháb, V.Janečková, M.Lešikar, Z.Novotná, E.Pavlincová, D.Popelář, J.Tomková, J.Šarounová, H.Wernischová.

V Praze v březnu 2011

číslo 115, březen 2011
předchozí   další

Obsah

Rozsévač a zem
Zpráva staršovstva o životi sboru za rok 2010
Jak vidím sbor
Sborová neděle
Ze staršovstva
Pozvánka do kina
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).