Vinohradský sbor ČCE

Synod 2012

foto: synod
Hlasování, převzato z www.e-cirkev.cz

Letošní 2. zasedání 33. synodu se konalo opět ve starobylých prostorách emauzského kláštera. Úvodní bohoslužby se uskutečnily v našem sboru, závěrečné pak ve sboru na Smíchově.

Účast na bohoslužbách nebyla nijak velká a také při jednáních sedělo jen několik posluchačů, kteří nepatřili mezi synodály či přizvané poradce synodu. Nepříliš velký zájem pražské církevní veřejnosti o jednání synodu je možná také jedním z důvodů, proč se jedno z příštích zasedání má uskutečnit mimo Prahu. Letos se hlasovalo o tom, zda se má příští zasedání konat na Vsetíně – návrh nakonec neprošel, asi také proto, že tato varianta by církev přišla cca o 180 000 Kč více.

A jaký byl ten letošní synod? S několika účastníky jsme se nezávisle na sobě shodli v tom, že letošní jednání mělo velmi dobrou atmosféru. Ne že by nedošlo k nějakým slovním přestřelkám, když však před večerní modlitbou zazní před celým shromážděním osobní omluva řečníka za slova, která nebyla úplně laskavá, člověk si velmi silně uvědomí, že synod není jen schůze. Takové chvíle – a tato nebyla jediná – považuji za možná důležitější než pečlivě vycizelovaná usnesení, protože něco vypovídají o hlavním smyslu existence církve. Na druhé straně zůstává smutek z toho, že v některých situacích je těžké dobrat se nejen pravdy, ale i toho, jak by měl vlastně vypadat ten správný křesťanský postoj.

Jednání

Samotné jednání je někdy trochu únavným maratónem. Synodálové dostávají v časovém předstihu k dispozici jednotlivé materiály, které je třeba řádně nastudovat, aby získali náhled na to, o čem mají hlasovat. Nicméně jak už to bývá, na něco se člověk dobře připraví, jednání se pak posune trochu jiným směrem a malá faktická informace, o které nevěděl, změní poněkud směr jeho přemýšlení. Některé návrhy pečlivě připravované na staršovstvech a konventech synod jedním šmahem shodí ze stolu, nad jinými, původně vypadajícími jednoduše, se dlouze diskutuje.

O čem se letos na synodu jednalo? Tématem byly malé sbory, připravený materiál půjde do všech sborů, které o něm mají mluvit. Obdobně je k široké diskusi určen materiál Rozhovor církve nad majetkovým vyrovnáním a otázky samofinancování. Potřeba přechodu k samofinancování byla ostatně na synodu zmiňována víckrát a sbory se mají nad tímto tématem zamyslet přímo „osobně“ – tedy jak jsou či nejsou jednotlivé sbory a senioráty na něj připraveny.

Schválena byla možnost volby na dálku – příležitost volit faráře či staršovstvo i pro ty, kdo nemohou přijít k volbě na sborové shromáždění, především z důvodu stáří či nemoci. Prošel také návrh, který předpokládá, že po 20 letech nepřetržité služby ve sboru by farář mohl být volen jen na období 3 let, po jehož skončení by se musela vždy provést opakovaná volba. Zrušen byl celocírkevní poradní odbor křesťanské služby, který na úrovni celé církve přestal plnit svou úlohu. Novým studentským farářem pro bohosloveckou fakultu byl zvolen bratr Jan Štefan, který tak spojí svou roli profesora fakulty s rolí faráře. Společně s ním byl pověřen touto službou i bratr farář Ivo Mareš, bývalý člen našeho sboru. Hlasováním naopak neprošel ani jeden ze dvou návrhů na proporční rozdělení odvodů do Personálnímu fondu, které by trochu ulevilo právě menším a chudším sborům. Jednalo se například také o tom, zda má synodní rada vstoupit v jednání s nájemcem Divadla Kalich ohledně uvádění děl Daniela Landy s jejich rasistickým a militantním podtextem. V neveřejném jednání se probírala situace na Konzervatoři evangelické akademie v Olomouci. O usneseních synodu budou informovány všechny sbory.

Jde především o pravdu?

Tato otázka tak trochu souvisí s nejen se synodem, ale i s mnoha jinými jednáními, kterých se účastníme. A tak se na závěr hodí myšlenka z kázání Thomase Wipfa, faráře a prezidenta evangelických církví v Evropě. Kázání zaznělo při závěrečných synodních bohoslužbách a bylo na text Jan 10, 1–5. Do češtiny ho přeložil Ctirad Novák.

"Při dobrém náboženství jde méně o pravdu nauky než o pravdivý život. Ježíš neříká: Já mám pravdu, nýbrž Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř zná své ovce a ony znají jeho.

Míváme někdy dojem, jako by ve víře šlo především o to vědět, co je a co není správné. Tu nás Ježíš učí: Ve víře nejde na prvním místě o pravdu, ale o důvěru a spolehnutí. Ježíš zve k životu naplněnému důvěrou. Nežili jsme z pravdivosti, ale z naděje, z důvěry, z lásky.

Ve víře jde o vztah, do něhož Ježíš zve: o vztah mezi Bohem a člověkem, o vztah mezi člověkem a člověkem. Švýcarský bohoslovec Emil Brunner dal jednomu ze svých spisů titul Wahrheit als Begegnung, Pravda jakožto setkání. V té knize přesvědčivě vyložil, že kdykoliv Bible hovoří o pravdě, vlastně vždycky hovoří o vztahu. Stejně to říká i sám Ježíš: Já jsem cesta, pravda i život (Jan 14, 6) A také náš text je o tomto pohybu na cestě. Ovečky slyší na pastýřův hlas, volá je jménem a kráčí před nimi.

Pravda, toť cesta vnořená do života. Neexistuje pravda obecná, sama o sobě. Pravda je něco, co se děje. Pravda se odehrává, je setkáním. A kde že pravda je nejhlubší a největší: V lásce. Když má apoštol Pavel popsat pravdu, popisuje lásku. Láska je hlas pravdy. Je hlasem Boha.

Dobré náboženství vnáší do světa více lásky, říká nám Ježíš. Milovat je silnější než mít pravdu."

Jana Šarounová

číslo 128, červen 2012
předchozí   další

Obsah

Boží možnosti nejsou omezeny naší lidskou nedostatečností
Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru
Noc kostelů 2012
Synod 2012
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).