Vinohradský sbor ČCE

Zprávy z otevřeného staršovstva 10.1.2019

 • Staršovstvo se nejprve věnovalo v rozhovoru se členy sboru třem tématům: 1/ Filip Krupička vyzval staršovstvo, aby přemýšlelo o možnostech, jak získat lidi na okraji sboru nebo i mimo něj pro sborový život. 2/ Diskutovalo se o možném snížení počtu členů staršovstva. 3/ Účastníci mluvili o návrhu soustavné podpory několika neziskových organizací, které by si sbor vybral a mohl tak s nimi aktivně budovat dlouhodobější vztah.
 • M. Janeček zjišťoval možnosti nahrávání bohoslužeb a umístění jejich zvukového záznamu na webové stránky, případně jejich on line přenos pro ty, kdo se nemohou bohoslužeb účastnit. Řešení je možné. M. Janeček připraví pro staršovstvo konkrétní návrhy.
 • Staršovstvo rozhodlo, že se během jarních prázdnin (11.–16.2.) nebudou konat shromáždění pro děti, konfirmandy a mládež.
 • V lednu se začnou natírat schody na kruchtu.
 • Hospodářská komise se dohodne na termínu brigády na vyklizení větví z levého dvora a vyčištění pamětní desky M.J. Husa při vstupu do kostela.
 • P. Coufal zkonzultuje řešení vchodu do obchůdku Jednoho světa (jednoduché dveře) s jeho vedoucí a předloží je pak na únorové staršovstvo.
 • P. Coufal zjistí nabídky dalších firem na možné bezbariérové zpřístupnění sborových prostor v prvním patře.
 • Staršovstvo jednalo o návrzích pro letošní rozpočet a o výsledcích hospodaření za minulý rok. Hospodářská komise zatím shromáždila tyto návrhy na investice: pořízení prostorových mikrofonů a výměna reproduktorů v kostele, rekonstrukce stropního osvětlení v kostele, nákup nového stolního fotbálku, řešení audio přenosu bohoslužeb, úprava bývalé kanceláře faráře na klubovnu pro děti a mládež, řešení osvětlení pod kruchtami. Členům sboru bude ještě v ohláškách dána možnost, aby podali další návrhy.
 • Protože o nabízené židle a lustry neprojevil nikdo ze sboru zájem, odprodá je sbor firmě, která se zabývá jejich rekonstrukcí. Oválný stůl s čalouněnými židlemi bude ještě ve sboru nabídnut bez stanovení minimální ceny.
 • Staršovstvo souhlasí s tím, aby sbor uhradil všechny náklady spojené s koncertem R. Rodrigueze a spolupracující sbory mu pak poměrné části převedly jako dar.
 • Staršovstvo stanovilo pravidla proplácení cestného pro hostující kazatele a další pozvané hosty.
 • Staršovstvo doporučilo uzavřít dohody o provedení práce pro ty, kdo zajišťují otvírání kostela a úklid při koncertech za stejných podmínek jako v roce 2018.
 • Hospodářská komise doporučila, aby sbor rozeslal potvrzení o darech všem členům a přátelům sboru. M. Cháb připraví dopis s informacemi o hospodaření sboru.
 • J. Raisová požádala o zakoupení dalších sluchátek či jiného zařízení pro přenos zvuku v kostele pro starší členy sboru. Staršovstvo souhlasí.
 • Staršovstvo rozhodlo, že sbor daruje Středisku Diakonie v Nosislavi dva obrazy, které odkoupil od O. Rady. Stanovení ceny pro dobročinnou aukci ponechává na středisku Diakonie.
 • Korejský sbor v Praze – The Chapel Prague, který se doposud scházel v prostorách sboru Církve bratrské na Smíchově a nyní je musí opustit, požádal náš sbor o možnost pronájmu modlitebny pro svá pravidelná shromáždění. Staršovstvo o žádosti rozhodne za čtrnáct dní po zjištění bližších informací.
 • Staršovstvo stanovilo termín výročního sborového shromáždění na neděli 24. března.
 • J. Raisová přednesla zprávu o činnosti Křesťanské služby za rok 2018.
 • Na základě prosby Nadačního fondu Compaternitas staršovstvo rozhodlo o finanční podpoře dětí po zesnulém faráři Aleši Mosteckém.
 • Na podnět synodní rady se staršovstvo zabývalo uložením a dokumentací hmotných historických památek.
 • Staršovstvo projevilo zájem o zapůjčení dvojjazyčné výstavy „Reformace v českých zemích“, kterou připravilo Německé fórum pro Východní Evropu ve spolupráci s naší církví.
 • J. Šarounová sdělí J.Strádalovi připomínky a podmínky, za jakých staršovstvo souhlasí s opětovných pořádáním akce „Modlitba za domov“ a jejím televizním přenosem i v tomto roce.
 • Staršovstvo stanovilo podmínky pro pořádání benefičního koncertu D. Juna a M. Erikssona.
 • J. Raisová zajistí novou vazbu bible na stole Páně.

číslo 189, leden 2019
předchozí   další

Obsah

Rady a domluvy
Vzpomínka na Věru Mandíkovou
Ekumenické sbližování
Zprávy z otevřeného staršovstva 10.1.2019
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).