Vinohradský sbor ČCE

Historie vinohradského sboru VIII

(pokračování z čísla 33)

Farář Kašpar zemřel v době, kdy vrcholila krize ve sboru. Vrchní církevní rada po dlouhém řízení zrušila platnost volby zastupitelstva, a tím i volbu staršovstva. Staré staršovstvo považovalo rozhodnutí církevní rady za křivdu a odmítlo smířlivě postupovat dále. Samo nadále připravovalo volbu vikáře Tim. Kašpara za faráře. Nesmiřitelný postoj vůči druhé skupině ve sboru a projevy nelásky však ovlivnily nakonec většinu členů sboru, takže se od starého staršovstva odklonili. To se projevilo v prvé řadě tím, že nedošlo k volbě vikáře Tim. Kašpara za faráře sboru. Administrátorovi Aug. Nagyovi (který stranil staršovstvu) bylo doporučeno, aby se vzdal administrování, a novým administrátorem byl ustanoven klimentský farář Jos. Souček. Skoro půl roku byl sbor bez staršovstva. Teprve po částečném uklidnění byla provedena volba nového staršovstva. Zvoleni byli stav. A. Dvořák, arch. Navrátil, br. Jos. Smolík, br. Hájek, br. Titěra a br. Kühnel. Kurátorem pak byl zvolen stavitel Dvořák, jeho zástupcem dr. Navrátil, pokladníkem bratr Smolík. Staršovstvo převzalo celou agendu starého staršovstva a zaměřilo se na přípravu volby nového faráře. Byla připravena povolací listina a upraven plat faráře dle nového řádu vrchní církevní rady. Na schůzi zastupitelstva byl přijat návrh, aby kandidátem na faráře byl bratr Čeněk Dušek. Při volbě byl pak farář Dušek manifestační většinou zvolen. Staršovstvo vložilo do povolávací listiny i důraz na kázání pozitivního křesťanství. Tento bod byl v povolací listině nepříznivě posuzován mezi kazateli a to ovlivnilo faráře Duška k rozhodnutí, že volbu nakonec nepřijme. Staršovstvo muselo hledat jiného kandidáta. Řada jich odmítla kandidovat kvůli tomuto bodu v povolací listině. Staršovstvo se pak sjednotilo v názoru povolat faráře L. B. Marka, který v roce 1893 krátce působil jako vikář na Vinohradech. Farář Marek byl teprve devět měsíců farářem ve Kšelích a mohl kandidovat pouze s podmínkou, že vinohradský sbor uhradí sboru ve Kšelích veškeré náklady, které vznikly s volbou faráře Marka do Kšel. Sbor byl nucen tento závazek převzít. Volba faráře se konala 28. července 1903. Členů zapsaných v knize hlasovných členů bylo 76, k volbě se dostavilo 41. Farář Marek obdržel 36 hlasů, Staršovstvo připravilo povolací listinu, kterou farář Marek podepsal. Ta byla pak zaslána vrchní církevní radě ke schválení. Vrchní církevní rada měla připomínky pouze k určení platu v povolávací listině, neboť ten zde nebyl dost jasně formulován. V důsledku toho se pozdrželo schválení povolávací listiny, takže farář Marek se nastěhoval do Prahy až 10. října 1903. Současně s úsilím o zajištění kazatele pro sbor zahájilo staršovstvo hledání nového pozemku pro stavbu kostela, neboť pozemek na Kozačce byl nedostatečný pro přístavbu kostela v sousedství fary. Instalace faráře Marka se konala dne 30. října 1903.

Podle materiálů br. Chadima připravil mch

číslo 34, červenec-srpen 2003
předchozí   další

Obsah

V Gilgálu kolem stolu Páne
Jen takové maličkosti
Setkání s curyšskými faráři
Historie vinohradského sboru VIII
Informace ze schůze staršovstva
Anketa

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).