Vinohradský sbor ČCE

Na tomto místě jste si zvykli nacházet kázání. Budou se tu objevovat i nadále, ale ne v každém čísle Hroznu. Dnešním článkem bratra Urbana, presbytera našeho sboru, chceme zahájit volnou sérii biblických úvah psaných speciálně pro Hrozen. Možná se v nich o své myšlenky podělí někteří faráři, možná presbyteři, možná kdokoliv, kdo se cítí osloven nějakým oddílem z Písma a chce to sdílet s ostatními.

Nová evangelizace

1. čtení: Sk 9, 3 – 9 a 17 – 19

Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: “Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?” Saul řekl: “Kdo jsi, Pane?” On odpověděl: “Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.” Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny nic neviděl, nic nejedl a nepil. …Ananináš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: “Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.” Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila.

2. čtení: 1 J 3, 14 a 5, 18 – 20

Jaká ponaučení si z těchto slov můžeme odvodit? Křesťanská církev od svých počátků žije ze svědectví o Ježíši Kristu. Právě Saul, později zvaný Pavel, byl proniknut příkazem evangelizovat. Jak z Písma víme, dělal Pavel všechno ve svém životě s plným nasazením. Nejprve velmi tvrdě a cílevědomě pronásledoval křesťany, po zjevení Ježíše Krista na cestě do Damašku však u něho nastal zlom ve víře a on se stal Božím služebníkem a svědkem toho, co spatřil a co pak ještě dále poznával. Od něho se můžeme učit, jaký význam má osobní svědectví při evangelizaci.

Boží milost se však může projevovat také v pozvolném procesu růstu. Svědectví z prvního listu Janova je založeno na konkrétních osobních zkušenostech z období, kdy Jan žil po boku Ježíše Krista jako jeho učedník. To jeho “vědění” je tedy založeno na tom, že byl přímým svědkem něčeho, co sám viděl a čeho se zúčastnil.

Křesťan v osobním svědectví mluví o jistotě převzaté od apoštolů: Ježíš opravdu vstal z mrtvých a žije. Mluví však také o účincích moci Ježíšova vzkříšení ve svém životě (Mt 28, 19 – 20).

Pravdy víry nemůžeme pochopit čistě rozumově, a přece jsme o nich na základě zjevení přesvědčeni. Vyznávat Ježíše Krista je tedy daleko víc než pouhá historická informace.

Jak postupovat při evangelizaci? Svědectví víry musí mít takovou podobu, aby adresáta v dané situaci zasáhlo. Přitom je třeba rozlišit, mluví-li se s věřícím křesťanem nebo s člověkem, který teprve víru hledá anebo který je ještě hodně daleko. Osobní svědectví nesmí druhého pokořit, zahanbit, nebo dokonce osobně napadat. Nová evangelizace může vhodně využívat i moderní prostředky propagace, např. rozhlas a televizi (třeba pořady Sváteční slovo, adventní koncerty, přenosy bohoslužeb atd.). Tyto pořady nenápadně působí na city člověka a můžou ukázat cestu v hledání.

Domnívám se však, že největší význam při evangelizaci má výchova dětí v rodině. Křesťanští rodiče nesmí promarnit šanci u svých potomků při předávání svědectví o Ježíši Kristu. Každý nově narozený člověk je Božím zázrakem a rodiče mají povinnost tento život střežit nejen po stránce materiální, ale i po stránce duchovního vývoje. Na stěně v našem sborovém sále si můžeme přečíst nápis: “Vcházejte těsnou branou” (Mt 7, 13). Ano, těsná brána je pro křesťana jedinou cestou za Ježíšem Kristem. A abychom touto branou prošli, musíme vcházet jednotlivě, jeden za druhým, v zástupu. Ať je tedy tento zástup co nejdelší!

Jiří Urban

číslo 41, duben 2004
předchozí   další

Obsah

Nová evangelizace
Historie vinohradského sboru XV
Jak to bylo letos v Janských Lázních
Když se život nemazlí
Radost i smutek
Adopce na dálku
Den před prvním jarním dnem
Ze staršovstva
Program sborových akcí
Poděkování
Letní tábory

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).