Vinohradský sbor ČCE

Nové staršovstvo

Presbyteři a náhradníci, zvolení v červnu roku 2004

V zářijovém a říjnovém čísle Hroznu chceme krátce představit nově zvolené staršovstvo. Náš sbor totiž není úplně malý, takže si někdy možná nejsme jisti, ke kterému obličeji přiřadit které jméno. Členy staršovstva i náhradníky jsme tedy požádali o svolení k fotografování (fotky pak vytvořili Zdar Šorm a Matěj Cháb), pár základních životopisných údajů a odpověď na jednu otázku:

Proč jsem přijal/a kandidaturu do staršovstva a jakou mám představu o své službě sboru?

Řazení odpovědí není podle důležitosti ani věku respondentů, ale vychází z toho, jak nám odpovědi postupně docházely. V každém čísle jsou pak jména seřazena podle abecedy.


Pavel Coufal
presbyter, hospodář

rok narození 1956
křest 1956 Vinohrady
konfirmace 23.5.1971
svobodný
zaměstnání: správce domu

Jako zaměstnanec sboru pomáhám při opravách a údržbě domu, zjednoduším starosti faráře o tuto problematiku a ušetřím finance.

Matěj Cháb
presbyter, předseda hospodářské komise

rok narození 1968
křest: sbor Jednoty bratrské v Hálkově ulici 15.6.1986
konfirmace: sbor Jednoty bratrské v Hálkově ulici 15.6.1986
manželka Monika Chábová
děti: Marjánka (13 let) a Vavřinec (7 let)
zaměstnání: ředitel cestovní kanceláře Ideal Tour Praha

Kandidaturu jsem přijal z trochu sobeckého důvodu – mám radost z práce pro sbor. Chtěl bych se dál věnovat sborovému hospodaření. Při své dosavadní práci jsem se občas setkával s „ostrakizováním“ hospodářských témat. Rád bych (vedle běžného hospodářského chodu sboru) přispěl také k tomu, abychom o penězích, hospodaření, smlouvách, práci a odměně za ni uměli mluvit otevřeně a dospěle a všechny tyto „běžné“ věci pokládali za součást milosti Hospodinovy, která je nám dána (a s vděčností i za tuto milost děkovali, vždyť v celosvětovém měřítku patříme mezi pár vyvolených, kterým je i takováto „materiální“ milost dopřána).

Lubor Kaplan
presbyter, hospodář

rok narození: 1954
křest 20.6.1954 ve sboru v Praze na Vinohradech
konfirmace: 19. května 1968 ve sboru v Praze na Vinohradech
manželka : Olga
syn : Michael
zaměstnání : IT

O kandidatuře do staršovstva jsem vůbec neuvažoval, a když jsem byl o ni požádán, zprvu jsem cítil především zodpovědnost a hlavně svoji absolutní nezkušenost v takové činnosti. Postupně jsem si však uvědomoval, že snad mohu něčím přispět ve prospěch sboru. Také jsem v době svého rozhodování cítil určité napětí ve sboru a jisté generační střídání. To též přispělo k mému rozhodnutí. Byl jsem zvolen náhradníkem, což vidím jako nejoptimálnější postavení, protože se mohu postupně seznamovat se službou pro sbor.

Miloš Lešikar
náhradník

Narozen 15. 9. 1950 v Lanškrouně
Pokřtěn 1950 v Lanškrouně, Konfirmace 1965 v Lanškrouně
Manželka Silvia Lešikarová (1952)
Dcera Kristýna Žákovcová, Mgr. (1977), vnuk Erik Žákovec (1996)
Syn Adam Lešikar, DiS (1979)
Zaměstnání: Zástupce ředitele sekretariátu Svazu průmyslu papíru a celulózy (SPPaC) a šéfredaktor měsíčníku Papír a celulóza

Byl jsem ve staršovstvu po celá 80. léta a až do zvolení M. Zikmunda za faráře našeho sboru. Přestože bych měl co říci asi i k hospodářským záležitostem (vždy jsem byl jako místokurátor v hospodářské komisi), více mě "srdečně" lákala tzv. ideová komise, která pracovala již za dob faráře br. Otřísala a kde jsem měl možnost setkávat se i s profesory teologické. fakulty (Filipi, Smolík...). Za jednu ze svých největších prací pro sbor v minulé době považuji prosazení změny interiéru našeho kostela a realizaci obrazů M. Rady (a také jistých honorářů pro něj). Nyní jsem se v podstatě nechal přemluvit odstupujícím kurátorem A. Laichterem (nevěděl jsem, že on ve staršovstvu už nebude), že v tomto orgánu sboru poněkud chybí zástupci středně-starší generace. Bohužel jsem však na tom velmi špatně s časem.

Jasna Krupičková
náhradnice

Narozena 1.9.1947
Křest: podzim 1947 Vinohrady
Konfirmace: jaro 1960 Vinohrady
Děti: Filip a Klára

Je mi blízké výtvarné umění a budu pokračovat např. ve výzdobě stolu Páně na den Díkůvzdání za úrodu. Ráda bych prosadila zútulnění předsálí v 1. patře a v řízemí.Budu dbát na to, aby sborové peníze byly investovány účelně.

Tomáš Osladil
náhradník

Narodil jsem se v listopadu 1970 v Ostravě, pokřtěn jsem byl v prosinci téhož roku v římskokatolickém kostele v Ostravě — Hrabůvce. S manželkou Šárkou bydlíme v Praze 9 na Proseku, kam jsme se vloni přestěhovali z Vinohrad.
Čím se zabývám — a rád: jsem student — fyzioterapeut, masér, vedoucí regeneračního centra.

Když jsem byl otázán, zda bych nechtěl kandidovat do staršovstva — nebyl totiž dostatek kandidátů — moje první odpověď byla záporná. Nebyl jsem si jistý, zda mám pro působení ve staršovstvu dostatečné předpoklady. Zároveň jsem pochyboval, zda bych tuto činnost zvládal časově. Nakonec jsem si řekl, že — obrazně — nelze stále jen pít a vodu nechat čerpat druhé, a že — už bez obrazu — bych se měl snažit pomoci dle svých schopností tam, kde bude třeba, a tak dlouho, pokud budu moci. Prozatím jsem převzal tiskovou přípravu sborového časopisu.


Jiří Svoboda
presbyter

Narodil jsem se 20. října 1975 v Praze,
pokřtěn jsem byl roku 1976 v Kobylisích.
S manželkou Evou máme dva kluky, Samuela Tobiáše (2,5 roku) a Šimona Joela (3/4 roku). Já nyní dokončuji, ač původem elektroinženýr, své doktorské postgraduální studium neurověd na 3. lékařské fakultě UK.

Být presbyterem je služba, o niž člověk sám nežádá, ale která je mu nabízena. To je podstatné. Přijetím takové služby může člověk svými názory a rozhodováním pomáhat spoluspravovat záležitosti Kristovy církve viditelné, a proto ji nemá odmítat, pokud mu v tom nebrání zdravotní či jiné vážné důvody. Cítím, že jde vlastně o pozvání. Jsem rád, že se mi jej dostalo, a velmi si té důvěry vážím.

Myslím si, že má služba sboru není vázána na funkci presbytera. Chci říci — člověk může sloužit sboru a nemusí být přece presbyter. Já zpočátku pracoval jako redaktor, sazeč a tiskař Hroznu. Potom mně však br. Jiří Bíca sdělil, že mnohem potřebnější budu u varhan. Opustil jsem tedy redakci Hroznu a začal cvičit. Takže má služba je nyní myslím dobře definovaná — varhaník.

Jana Šarounová
presbyterka, kurátorka

rok narození 1964
křest Praha Vinohrady 1965
konfirmace Kolín 1979
manžel Jan (1963), dcera Anna (1989), syn Vojtěch (1991)
zaměstnání: logopedka se specializací na alternativní komunikaci ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s vadami řeči

Byla to již druhá kandidatura v rozmezí dvou let, takže jsem o ní tentokrát moc nepřemýšlela, protože většinou člověk neodchází tak brzo od práce, kterou teprve začal. Jinak myslím, že pokud sbor žádá někoho o presbyterskou službu, není na místě se moc vymlouvat. Proto jsem kandidaturu přijala i já. Řekla bych, že jde skutečně především o službu, která spočívá mimo jiné v řešení řady praktických otázek, ale za tím tělesným nasazením by mělo být nasazení duchovní, modlitby, poctivé hledání Boží vůle v Písmu a citlivost k jemným dotykům Ducha Svatého. A také snad snažit se být tím, kdo zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům (Iz 58,12), tedy usilovat o vztahy, které jsou pro společenství budující. Toto vše vidím jako úkol starších, tedy i svůj. Bez Boží pomoci by se ovšem plnil těžko.

Jana Tomková
presbyterka

rok narození 1949
křest 1949 Praha Vinohrady
konfirmace 1963 - Vinohrady
manžel Ing. Karel Tomek - svatba 1980 Vinohrady
dcera Helena - konfirmace Vinohrady
zaměstnání: advokátka

Protože mám dojem, že jsem vinohradskému sboru tak trochu dlužna a mohla bych se pokusit zase jiným umožnit, aby se ve sboru cítili dobře, tak jako se tam cítila moje maminka. Svoje místo ve sboru však stále hledám.

Martin Zikmund
farář, předseda staršovstva

rok narození: 1966
křest 1966 Vsetín, horní sbor
konfirmace 1980 Vsetín, horní sbor
manželka ing. Miriam Zikmundová ze Žďáru nad Sázavou
děti Janek (1992), Anička (1994), Matěj (1996)

Za faráře vinohradského sboru jsem byl zvolen už v roce 1998 s platností od 1.8.2000. Přijal jsem kandidaturu jen kvůli místnímu sboru, neboť jsem věděl, že již delší dobu se snaží bezvýsledně najít kazatele. Nebylo to možné bez souhlasu manželky, který oceňuji o to víc, že sama od sebe netoužila jít s dětmi do Prahy. Hlavní smysl mé práce zde bych rozdělil do dvou kategorií: 1. obsahový, 2. formální. V té první kategorii mně šlo a jde především o to, abychom se radovali z přítomnosti Boží. To se děje při bohoslužbách, při zvěstování Slova, při svátostech, při zpěvu, ve společenství, ve službě potřebným, v rozhovorech nad Biblí, ve společných modlitbách... Mám za to, že to ve sboru vskutku zakouším. Sám se také na bohoslužby i různá setkání v týdnu těším. Jsem vděčný za vinohradské společenství všech generací. V té druhé, formální kategorii jsem si za hlavní úkol určil zapojení více lidí mladších i starších do sborových činností. Rozdělit úkoly. Pracovat týmově. Dva základní úkoly v této sféře se snad podařily: máme vskutku složením pestré, odpovědné a dělné staršovstvo. Rovněž byla počtem rozšířena, konkrétními úkoly pověřena a před shromážděním ustavena křesťanská služba. Byl bych též rád, aby byla posílena účast na biblické hodině. Též by asi bylo do budoucna užitečné hledat vhodnou osobu pro vedení pěveckého kroužku ve sboru, pro nácvik nových písní, atd.

K specifickým úkolům vinohradského faráře patří koordinace práce farní kanceláře, v katechezi pak zvláště spolupráce se sestrou katechetkou a v pastoraci spolupráce se sborovou sestrou. Už to napovídá, že můj úvazek je jen dílčí, spoustu práce konají spolupracovníci. Děkuji také své ženě za její pomoc a podporu. Rád bych našel více času na pastoraci.

číslo 45, září 2004
předchozí   další

Obsah

Jakož i my odpouštíme
Sborový tábor 2004
Čtení o hudbě (1)
Nové staršovstvo (1)
Z historie vinohradského sboru XIX
Z jednání staršovstva
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).