Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XXVI

1938

Počátkem roku byly schváleny sborové účty a nový rozpočet. Protože bylo zjištěno, že účast na biblických hodinách a na večerních bohoslužbách je malá, bylo uloženo staršovstvu, aby učinilo opatření vedoucí ke zvýšení účasti. Sbor v tomto roce zakoupil pianino a poskytl teologovi K. Veselému dar ve výši 2 140 Kč na léčení ve Vráži. V dubnu byla poskytnuta dvouletá půjčka sboru v Teplicích ve výši 5 000 Kč spolu s darem ve výši 1 000 Kč. V září zajistil sbor zatemnění budovy dle pokynů. Práce ve sboru se zaměřila na prohloubení duchovního života ve vážné době. Mimořádná péče věnována mládeži, jejíž účast značně ochabla, k tomuto úkolu byla vyzvána ideová komise. Na říjnové schůzi bylo z podnětů členů sboru usneseno doporučit synodní radě, aby usilovala o sjednocení všech evangelických církví ve státě, tak aby se jednotou čelilo ohrožení.

1939

V počátku roku bylo po projednání účtů a rozpočtu jednáno také o programech pro přistoupivší členy. Značný počet přistoupil z židovství. Podle toho tedy usneseno zaměřit přednášky a rozšířit jejich počet. Ve sborovém životě je znovu řešena nízká návštěvnost biblických hodin. Dále usneseno, že přistoupivší (Židé) budou přijati jen ve schůzi staršovstva. Sbor obdržel posudek arch. Surovského, na jehož základě se rozhodl ihned přikročit k opravě fasády sborového domu. Za tím účelem ustanovena stavební komise, která bude práce řídit, s tím, že rozsah prací a náklad bude možné určit až po postavení lešení a ohledání stavu fasády. Oprava byla zadána firmě Surovský a sp. V červenci na svém zasedání projednávalo staršovstvo sborový život na druhou polovinu roku, zejména večerní bohoslužby. Vzhledem k nízké účasti na těchto bohoslužbách uvažovalo staršovstvo o jejich zastavení a případné nahrazení rodinnými večery nebo přednáškami pořádanými jednou měsíčně. Dále se staršovstvo usneslo, že bude pokračovat v úsilí o vysílání projevů nebo bohoslužeb v rozhlase. V září byl vzato na vědomí seniorátní opatření ke zvýšení kvality a účinnosti vyučování náboženství. V rámci tohoto opatření bude zvýšen dohled seniorátu, budou vypracovány jednotné osnovy pro vyučování a budou zvyšovány nároky na kvalifikaci učitelů náboženství. Dále bylo projednáno přijetí nových členů a konstatováno, že z přistoupivších bylo 45 Židů, kteří byli před přijetím pokřtěni. Na prosincovém zasedání bylo dáno na vědomí, že oprava fasády byla dokončena a provedena nákladem 27 665 Kč a firmou Kabeš a Franta byla také provedena generální oprava ústředního topení.

Podle zápisků br. V. Chadima zpracoval mch

číslo 57, říjen 2005
předchozí   další

Obsah

Bydlíme pod věží
Knihy k užitku i potěšení
Nebyly to jen náhody
Z historie vinohradského sboru XXVI
Básně Davida Rejchrta
Povídání o Mateřském centru
Ze staršovstva
Sborové akce v říjnu
Písničky pod vobraz(y)

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).