Vinohradský sbor ČCE

Sborová solidarita II.

V souladu s rozhodnutím sborového shromáždění staršovstvo našeho sboru rozdělilo určitou částku 14 sborům, které mají obtíže s financováním svého běžného provozu - ať už jde o platbu Personálního fondu za své kazatele či opravy a rekonstrukce budov. Sbory, které se na základě doporučení jednotlivých seniorátních výborů staly příjemci příspěvku, chceme opět krátce představit. Letos jsme požádali jednotlivé sbory o zodpovězení několika otázek:

1) Jak dlouhou historii má váš sbor?

2) Jak je sbor veliký, kolik lidí se aktivně účastní sborového života?

3) Jaké aktivity ve sboru máte?

4) Co vám v životě sboru dělá radost a co je naopak obtížné?

Horní Dubenky

1) Sbor v Horních Dubenkách vznikl v roce 1783. Založili ho potomci nekatolíků, kteří na pomezí Čech a Moravy v okolí hory Javořice (836 m n. m.) nesplynuli s katolickou většinou. Přihlásili se (zřejmě též podle konfesijní příslušnosti prvního povolaného faráře, pocházejícího z Uher) k augšpurské konfesi. O evangelický hřbitov se místní evangelíci postarali (z pochopitelných praktických důvodů) ještě rok před oficiálním založením sboru. A v roce 1786 si (za 6 měsíců a na své náklady) postavili kostel, k tomu dřevěnou faru, zhruba o šedesát let později pak faru kamennou. V roce 1838 byla po mnoha nesnázích a konfliktech s katolickou vrchností otevřena i evangelická škola, pro kterou byla v roce 1902 postavena nová velká budova. V těchto letech (za farářování Pavla F. Lanštjáka) se sbor těšil všestrannému rozkvětu, plánovala se dokonce stavba nového kostela a fary. Poměrně podrobně popisuje dějiny sboru od jeho vzniku až do 20. století kniha „Dějiny evangelického sboru v Horních Dubenkách“, jejímiž autory jsou faráři Pavel Ferdinand Lanštják (1886) a Štěpán Hájek (1999). V době komunistického režimu sbor prodělal největší odliv aktivních členů až během šedesátých let. K dílčímu oživení došlo koncem sedmdesátých let, sborový život se pak rozvinul v plné šíři po roce 1989.

2) Sbor má své centrum v malé vesnici ležící 690 m. n. m. V dosahu 15 km do všech stran je několik menších městeček či městysů, z nichž dojíždí většina účastníků bohoslužeb. Sbor má nyní 235 matrikových členů. Větší polovina z nich se ke sboru „nějak“ hlásí či jsou alespoň „hodobožovými“ evangelíky. Účast na bohoslužbách v letních měsících dosahuje až 100 lidí, v zimních klesá až na 25, roční průměr je 42 účastníků bohoslužeb. Přibližně stejný počet tvoří i tzv. aktivní jádro sboru.

3) Bohoslužby, vyučování náboženství na základních školách i mimo ně, katecheze dospělých i mládeže (konfirmandů), adventní a postní biblické hodiny v domácnostech, pravidelné brigády, letní kulturní akce (festival Parrésia), vánoční divadlo, dětský letní tábor, velikonoční výlet, již tradiční pečení prasete na konci léta, každonedělní bábovko-čajově-kávové posezení, shromáždění na paměť zápasu o svobodu vyznání u studánky Páně, „husovské“ shromáždění.

4) Radost nám dělá: převládající vstřícnost a ochota ke sdílení (bez soupeření a hádek) mezi aktivními členy sboru; pokračující festival Parrésia (letos 14. ročník – bohoslužby, koncerty, divadlo, výstava); brigádnická aktivita při opravách budov a ostatních prostor – díky brigádnické práci jsme v posledních šesti letech ušetřili řádově statisíce.

Obtížné je: Jak úspěšně oslovit lidi kolem nás? Jak předat to, že tam, kde je nám spolu dobře, by bylo dobře i našim známým, spolupracovníkům, spoluobčanům? Šedá zóna pouze matrikových členů. A to je všechno, neboť jak zaznělo na staršovstvu: „Kdo si moc stěžuje, tomu patří ubrat,“ a my jsme spíš vděčni za to, že jsme od Vás dostali přidáno!

Tomáš Vítek, farář v Horních Dubenkách

Znojmo

1) K historii sboru je pro zájemce v redakci Hroznu k dispozici delší článek.

2) V současné době má sbor kolem 200 členů, z toho aktivně se účastní sborového života: ve Znojmě: 25, ve Vrbovci: 6, v Šatově: 4, v Dyjákovicích: 5.

3) bohoslužby: ve Znojmě každou neděli, ve Vrbovci 2 x za měsíc, v Šatově a v Dyjákovicích 1 x za měsíc. Biblická hodina pro děti: 2 x za týden, biblická hodina pro dospělé. Od října do prosince každé úterý večer tzv. Kurzy Alfa. Zkoušíme tak oslovit znojemskou veřejnost a pozvat nové lidi do našeho společenství. Domácí skupinka 1 x týdně. Během roku máme sborové neděle se společným obědem a s odpoledním programem, sborový výlet, týdenní sborovou dovolenou, tzv. kreativní neděle. Měli jsme také kurz šití pro veřejnost a kurz práce s mobilním telefonem pro starší generaci.

4) Radost nám dělá milé rodinné otevřené společenství, děti ve sboru -9 dětí, noví lidé, kteří se ve sboru objeví a také když si na nás někdo vzpomene a podpoří nás-například i finančně.

Obtížná je finanční situace: peníze máme na běžný provoz sboru a na personální fond, ale nemáme na opravy na budově sboru a také potřebujeme od ledna nové auto, bez kterého se sestra farářka neobejde. Chybí nám střední a mladá generace.

Jana Špinarová, farářka sboru

Hořovice

O Hořovicích jsme již v Hroznu psali dříve, a tak nyní uvádíme pouze odpovědi na dvě poslední otázky k současnosti sboru, kde byla po dobu mateřské dovolené farářky Drahomíry Duškové Havlíčkové zvolena farářkou Anna Šourková.

3) Ve sboru se scházíme každou neděli k dopoledním bohoslužbám (2. neděle v měsíci s Večeří Páně). Po bohoslužbách většina účastníků zůstává, popíjí kávu nebo čaj a jeden s druhým rozpráví. Každý týden se schází dvě skupinky dětí, obě mají po pěti stálých a dva až tři občasné účastníky. Máme skupinu mladších žáků a druhá je vlastně už dorost, okolo 15i let. Secvičují pravidelně vánoční divadlo. Každý měsíc pořádá náš sbor Večer s hostem, zveme lidi z nejrůznějších oblastí. V nejbižších měsících nás čeká setkání s paní PhDr. Věrou Reichlovou, psycholožkou z hematoonkologické kliniky, s PhDr. Zdeňkem Vojtíškem, religionistou naší fakulty, s panem Hasanem el Duniou, zpěvákem Schola gregoriana pragensis Davida Ebena a s Mudr. Zdeňkem Susou s povídáním o českém pivovarnictví a o jeho "pivní"knize. Tento program je určen pro veřejnost a je podporován grantem Středočeského kraje (díky tomu jsme mohli pořídit vlastní dataprojektor).

Další pravidelná aktivita hořovického sboru je dvakrát do roka organizace sbírky oblečení pro Diakonii Broumov. Právě v minulém týdnu proběhla podzimní sbírka a zadní část kostela je zavalena pytli, které čekají na odvoz. Chystáme také výstavu akad. malířky Jiřiny Adamcové z Braníka s názvem NADĚJE NAVZDORY. V adventu proběhne tradiční koncert ZUŠ (29.11. odpoledne) a taktéž tradiční adventní trh, který proběhne už potřetí. Své zboží u nás nabízí také vám dobře známá společnost Jeden svět.

4) Největší radost mně osobně dělají obě skupinky dětí. Jsou zvídavé, bystré, ty starší rády debatují, a to velmi zaujatě a opravdově. Stojí o dobrou životní orientaci, hledají, co je dobré, nosné, dávají člověku zabrat, protože neberou jen tak nějakou odpověď - v tomhle směru je to s nimi někdy obtížné.

Obtížné je starat se o sbor na dálku. To jsem samozřejmě věděla a šla jsem do toho, protože je to zástup na rok. A doufám, že v té obtížnosti se budeme setkávat také s radostí, hořovičtí i já.

Anna Šourková, farářka sboru

číslo 102, prosinec 2009
předchozí   další

Obsah

Bůh nás očekává tam, kde se dává nalézt
Vlastně do sboru patřím celý život
Chhlang tunle
Konfirmace
Sborová solidarita II.
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).