Vinohradský sbor ČCE

Zpráva o revizi hospodaření sboru v roce 2008

Během roku 2008 provedli revizoři zvolení sborovým shromážděním několik kontrol ohledně sborového hospodaření. Závěrečnou revizi pak provedli ve dnech 23. 3. až 27. 3. 2009. Revize byla provedena v souladu se zněním Církevního zřízení, řádem o správě církve, statutem personálního fondu a pravidly hospodářské pomoci, jakožto i platných zákonů ČR v mezích vlastních znalostí.

Revize se zúčastnili:

revizoři: Dan Popelář, Tomáš Ježek, Eva Svobodová

Během revize střídavě:

sb. sestra: Jarmila Raisová
sb. účetní: Jana Fučikovská
starší a správce domu: Pavel Coufal

Na přípravě revize a potřebných podkladů dále spolupracovali: s. kurátorka Jana Šarounová a presbyter a člen Hospodářské komise Matěj Cháb.

Celkový závěr pro sborové shromáždění FS ČCE v Praze 2 – Vinohrady, konané dne 29. 3. 2009:

V řízení, vlastním provádění a dokumentaci hospodaření sboru FS ČCE v Praze 2 – Vinohrady níže podepsaní revizoři sborového hospodaření během své činnosti neshledali žádných závažných nedostatků ani pochybení vedoucích k majetkové či jiné újmě kohokoliv a doporučují sborovému shromáždění schválit hospodaření sboru v roce 2008 bez výhrad s proklamací vděčného díku sborovým zaměstnancům, kurátorce a zainteresovaným členům staršovstva i sboru za jejich obětavou a mnohdy “přesčasovou“ práci při správě věcí hospodářských zdejšího sboru.

Podrobná zpráva o revizi

Revizoři během své kontrolní činnosti prověřili:

Právní subjektivita sboru – kontrola aktuálnosti údajů vedených ministerstvem kultury ve věcech statutárních orgánů a sídla. Vše v pořádku.

Kontrola nemovitostí sboru dle výpisu z katastru nemovitostí ČR – v pořádku.

Zápisy z jednání staršovstva coby správního orgánu sboru se zaměřením na jeho usnášeníschopnost dle prezenčních listin a soulad jeho usnesení s faktickým hospodařením sboru – v pořádku vzhledem k současnému stavu vnitřního kontrolního systému sboru.

Účetnictví roku 2008 je vedeno v účetním programu Xaverius, zodpovědně, přehledně a precizně s. Janou Fučikovskou. Namátkovou kontrolou účetních dokladů s účetním deníkem nebyly zjištěny žádné nedostatky. Rozúčtování nákladů i výnosů na daňové a nedaňové je dle směrnic. V roce 2009 bude účetní pracovat v novém účetním programu POHODA, doporučeno daňovou poradkyní, což také schvalujeme.

Účetní závěrka roku 2008 řádně provedena.

Odvody celocírkevních i seniorátních repartic – řádně odvedeny.

Odvod do personálního fondu – řádně odveden.

Evidence darů sboru je řádně vedena.

Požadavek Církevního zřízení na vyrovnanost rozpočtu byl rámcově dodržen.

Zpráva o hospodaření, plnění rozpočtu a návrh rozpočtu na rok 2009 byly uveřejněny v řádném termínu.

Inventarizace sborového majetku byla v roce 2008 řádně provedena.

Smlouva o poskytnutí bytu, služeb a benefitů kazatelce vyhovuje formálním požadavkům kladeným církevním zřízením.

Pronájem nemovitého majetku sboru – agenda vedena pečlivě a přehledně správcem b. Pavlem Coufalem. Sbor pronajímá bytové prostory ve vlastním nájemním domě a nebytové prostory včetně sborových sálů. Veškeré uzavřené smlouvy jsou pro sbor přínosem a vyhovují právnímu rámci ČR.

Zastupování sboru navenek – namátkově kontrolované písemnosti v souladu s církevním zřízením a řádu o hospodaření církve – razítka a spolupodpis statutárů.

Vnitřní kontrolní systém organizace – směrnice

Jedním z požadavků církevního zřízení je existence vnitřního kontrolního systému sborového hospodaření. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že došlo k odstranění nedostatků, které byly ve zprávě revizorů za rok 2007 uvedeny.

Závěrem zprávy o revizi hospodaření sboru revizoři vyslovují obdiv a dík zaměstnancům sboru, kurátorce a zainteresovaným členům staršovstva za nasazení a péči o sbor a jeho správu. Velmi oceňujeme přístup b. Coufala, b. Chába a s. Fučikovské k hospodářským záležitostem sboru a děkujeme za spolupráci a vstřícnost při prováděné revizi.

Zápis proveden dne 28. března 2009

Dan Popelář, Tomáš Ježek, Eva Svobodová

číslo 97, květen 2009
předchozí   další

Obsah

Moje očekávání se upíná jen k tobě
Přemýšlím, jak mohu pomoci
Slova, slova, slova VI.
Prosíte sice, ale nedostáváte
Zpráva o hospodaření 2008
Zpráva o revizi 2008
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).