Vinohradský sbor ČCE

Usnesení 3. zasedání 33. synodu ČCE – výběr

Do všech sborů ČCE došel v letních měsících seznam usnesení, která schválil synod ČCE ve dnech 30. května – 2. června 2013. V kompletní verzi lze usnesení najít na webových stránkách http://www.e–cirkev.cz/clanek/3450–Sborova–zasilka–7–2013/index.htm, v tomto čísle Hroznu přinášíme pouze jejich výběr

Proběhlo několik voleb, v nich byl například ustanoven nový vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře, PhDr. Martin Kocanda. Synod také volbou povolal bratra Pavla Juna (dosavadního faráře v Čáslavi) na místo celocírkevního faráře mládeže – kazatele povšechného sboru s plným pracovním úvazkem na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015.

Zajímavé jsou některé změny v církevním zřízení a řádech. Tak se například do Řádu o správě církve vkládá nový odstavec 7 tohoto znění: Členem staršovstva nemůže být zvolen bývalý kazatel tohoto sboru.

Pro členy dozorčích rad středisek Diakonie je důležitá změna v Řádu diakonické práce, která ustanovuje, že dozorčí rady se nově scházejí nejméně 4x ročně, zatímco doposud bylo nutné scházet se nejméně šestkrát ročně.

Schválena byla také Pravidla povolávání kantorů v Českobratrské církvi evangelické. Kantorem se může stát člen Českobratrské církve evangelické, který získal odbornou způsobilost a byl k této službě církví pověřen

Pro příští zasedání synodu má synodní rada předložit návrh na změnu církevního zřízení ve věci soustavy ordinované služby a volby poslanců JJ (nově by mohli být voleni i nečlenové staršovstev). Synod také uložil synodní radě, aby připravila takovou změnu církevních řádů, která by podstatně rozšířila pravomoci synodní rady ve věci výpovědi ze zaměstnaneckého poměru kazatelů.

Velká část jednání synodu byla věnována přípravě variant nového uspořádání Diakonie ČCE

Dozorčí rada Diakonie má dle usnesení synodu ve spolupráci se správní radou Diakonie a s přizvanými odborníky připravit pro příští zasedání 33. synodu návrh dvou nebo více variant takového uspořádání Diakonie ČCE, které bude odpovídat postavení významného poskytovatele sociálních služeb v České republice a zvěstovatele Kristova milosrdenství, jímž Diakonie ČCE je, i měnícím se vnějším podmínkám pro její službu potřebným. Návrh variant bude předem projednán se spolupracujícími sbory a na shromáždění Diakonie ČCE.

Synod také doporučil dozorčím a správním radám středisek, aby vybíraly z řad dobrovolníků a zaměstnanců středisek pro výroční sborové shromáždění či řádné zasedání konventu osoby, kterým by církev poděkovala za jejich službu.

Synod vedl rozhovor o hospodářské soběstačnosti sborů a o samofinancování církve. Tento rozhovor by měl být více rozšířen do celé církve, k čemuž přijal synod několik usnesení:

  1. Synod ukládá synodní radě poskytnout předložené modely cesty ČCE k samofinancování sborům k rozhovoru. Modely budou doplněny výpočetními tabulkami, které umožní zhodnocení dopadu různých modelů cesty k samofinancování na finance konkrétního sboru. Dalšími podklady k rozhovoru budou následující materiály: vyhodnocení dotazníků zaslaných sborům v září 2012, teze vyplývající z dotazníku a pět modelů. Termín odeslání do sborů 30. 9. 2013.
  2. Synod ukládá synodní radě vypracovat materiál, který poslouží jako manuál k vedení rozhovoru ve sborech a seniorátech (do 30. 9.).
  3. Synod ukládá sborům seznámit se s možnými cestami ČCE k samofinancování, které jsou vyjádřeny jednotlivými modely, a vypracovat na základě předložených podkladů a modelů strategii sboru pro jednotlivé možné cesty k samofinancování. Informaci o zvolené strategii sboru předá sbor seniorátnímu výboru dle jeho instrukcí, nejpozději však do 31. 1. 2014.
  4. Synod ukládá seniorátním výborům být sborům, které o to požádají, s vypracováním sborové strategie nápomocen.
  5. Synod ukládá seniorátním výborům posoudit možnosti jednotlivých cest ČCE k samofinancování a předložit seniorátní strategii nejpozději do 15. 3. 2014.
  6. Synod ukládá synodní radě provést sumarizaci vyjádření seniorátních výborů a předložit ji 4. zasedání 33. synodu k rozhovoru. Součástí předloženého materiálu budou i návrhy dalšího postupu. V případě, že ze sumarizace vyjádření nebude patrný zřetelný většinový názor ČCE, předloží synodní rada materiál variantně nebo předloží návrh dalšího rozhodovacího postupu.

Nadále také probíhají přípravy nového zpěvníku. Synod vzal na vědomí průběžnou informaci o přípravách nového Evangelického zpěvníku a ukládá synodní radě vyvíjet všechny potřebné kroky směřující k vydání zpěvníku v plánovaném termínu a podat o tom zprávu 4. zasedání 33. synodu. Více se o novém zpěvníku lze dozvědět na webových stranách http://novyzpevnik.evangnet.cz/.

Synod uložil synodní radě, aby při nejbližší příležitost vhodným způsobem zveřejnila seznam písní, které komise pro přípravu nového Evangelického zpěvníku dosud přejala do tohoto zpěvníku z původního Evangelického zpěvníku, a aby tento seznam průběžně aktualizovala.

Synod jednal také o  přípravě Katechetické příručky pro výuku náboženství na základní škole. Uložil synodní radě, aby zajistila dopracování osnov v rozsahu 1. – 9. ročník ZŠ. Součástí přípravy katechetické příručky bude také teologické oponentní řízení, jemuž bude podrobena již tvorba osnov.

Hospodaření církve

Z ekonomických záležitostí zmíníme, že synod stanovuje pro rok 2014 odvod do Personálního fondu ve výši 81 100,– Kč za každé místo plně obsazené kazatelem. Tyto peníze musí odvádět každý sbor, ve kterém slouží kazatal na plný úvazek, a to bez ohledu na to, jak veliký sbor je.

Po delších rozhovorech byl odsouhlasen také prodej budovy ETF UK Univerzitě Karlově, za podmínek, že bude smluvně zajištěno užívání předmětné budovy Evangelickou teologickou fakultou UK či jejím právním nástupcem po dobu nejméně 25 let a předkupní právo v případě prodeje za cenu v místě a čase obvyklou, a že prodejní cena budovy a pozemků nebude nižší než 80 000 000,– Kč. Je dobré připomenout, že se nejedná o prodej fakulty jako takové, ale pouze o budovu, ve které nyní fakulta sídlí.

Synod dále souhlasil s převodem kaple v Rektorské ulici v Praha 10 – Hostivař z vlastnictví Českobratrské církve evangelické, IČ: 00445223 do vlastnictví Ochranovského sboru při ČCE v Praze.

Často diskutovaným předmětem jsou také rekreační střediska povšechného sboru

Synod uložil synodní radě, aby příštímu zasedání synodu předložila stručný přehled hospodaření rekreačních středisek za posledních 10 let, zvláště přehled zisků, ztrát a investic.Tyto přehledy by měly sloužit jako podklad pro rozhodování o další existenci a směřování středisek.

Příští 4. zasedání 33. synodu ČCE se bude poprvé v historii konat mimo Prahu, a to na Vsetíně

Ve dnech 29. 5. – 1. 6. 2014

Vybrala Jana Šarounová

číslo 139, září 2013
předchozí   další

Obsah

Kde je tvůj bratr?
Modlitba neznámé abatyše
Fanynka
Rodinná rekreace v Jáchymově
Orlovy 2013
Než půjdeme spát
Usnesení 3. zasedání 33. synodu ČCE – výběr
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).