Vinohradský sbor ČCE

Texty M. Jana Husa II.

V Husově postile, z níž citujeme, není kázání na svátek Narození Páně. Ale kázání na první neděli po Narození Páně se ještě k narození vrací. Je založeno na textu Lukáš 2, 33–40:

V ten čas otec a matka jeho divili se těm věcem, kteréž praveny byly o něm. I požehnal jim Simeon a řekl Marii matce jeho: „Aj položen jest tento ku pádu a ku povstání mnohým v Izraeli a na znamení, jemuž bude odpíráno. A tvou duši pronikne meč, aby zjevena byla z mnohých srdcí myšlení“. Byla také Anna prorokyně, dcera Fanuelova z pokolení Asser. Ta se byla zstarala ve dnech mnohých a živa byla s mužem sedm let od panenství svého. A ta vdova byla, v letech okolo osmdesáti a čtyřech, kteráž nevycházela z chrámu, posty a modlitbami sloužeci Bohu dnem i nocí. A ta v touž hodinu přišedši, chválila Pána a mluvila o něm všechněm, kteříž čekali vykoupení v Jeruzalémě. Vykonavše pak všechno podlé zákona Páně, vrátili se do Galilee, do města svého Nazaréta. Děťátko pak rostlo a posilovalo se v duchu, plné moudrosti, a milost Boží byla v něm.

Ukazuje toto evangelium nejprve, že Josef, otec domnělý, ale pěstoun pravý Kristův, a Maria, matka jeho pravá, divili se nad těmi věcmi, které se staly nad Kristem dítětem od jeho narození: jako že andělé se ukázali a zpívali, když se narodil; a pastýři přišli, aby dítě podle zvěstování andělského v jesličkách nalezli; potom tři králové přijeli, jemu se klaněli a obětovali dary. Protož dí evangelium: „Otec a máť divili se nad těmi věcmi, které řečeny byly o něm. Řekl anděl: „Zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu, neb se vám narodil Spasitel, jenž jest Kristus.““ I zdali se nemáme diviti? Však Isaiáš v kap. 9 řekl: „Slouti bude jméno jeho Divný.“ Proč? Proto, že sluje Emanuel, to jest: s námi Bůh. I zdaliž není divná věc, že Bůh věčný jest s námi člověkem časným, nesmrtelný smrtelným, nesmírný dítětem malým, neobsažený nebem obsažený Panny Marie životem, netrpělivý trpělivým, slavný bídným? Jistě divná věc, již pohané a židé nechtí přijmout, řkouce, že to nemůže býti; ale nám ten dar Bůh divný, abychme my divili se a díky jeho milosti vzdali veliké, že svou mocí nesmírnou, pro naše spasení, ráčil on věčný s námi člověkem býti, aby nás hříšné od hříchův vykoupil. (…) I kdo by se nedivil, že Bůh chtěl býti bratrem naším a ráčil se s námi shodovati ve všem kromě hříchu? (…)

Vybral Pavel Filipi

číslo 152, prosinec 2014
předchozí   další

Obsah

Když jsem sláb, jsem silný
Z Pamětí Jana Špačka II.
Kalich všem!
Texty M. Jana Husa II.
Adventní trh
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).