Vinohradský sbor ČCE

Z kázání Jana Husa na čtvrtou neděli postní

Jan 6, 1–14

Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiadského jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel; sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl: „Ani za dvě stě denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Řekne mu jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra: „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“ Ježíš řekl: „Ať se všichni posadí!“ Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel v sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům: „Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!“ Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: „Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!“ (…)Papeže i kardinálův dotýká se, když se káže proti pýše, proti lakomství a zvláště proti svatokupectví; protož stala by se mi pravda jako Ježíšovi. A zvláště, že jsem shledal svědy křivé a jejich svědectví, jež na mne svědčili v Praze, svědectví do Říma poslali; mezi kterýmiž svědky jeden svědčí, že káži, že když kněz mši slouží, že tu není tělo Boží. Druhý svědčí, že když kněz jsa v hříchu smrtelném mši slouží, že tu není tělo Boží. Třetí svědčí, že jsem kázal, že baba jest důstojnější ve všem než papež; a jiných kusů mnoho mi křivě přisuzují. A na listech, jež na mne vydal kardinál, soudce nejprvnější, již mne pokládá za svůdce lidu, nálezcem bludův; a (…) Michal, farář z Nového města od svatého Vojtěcha pokládá, že všichni věrní křesťané mají mne za kacíře (…) a že každý den v Betlémě bludy a kacířství káži, že jsem kníže kacířský a hlava kacířův. Ale to mi, doufám v milého Krista, neškodí, aniž mne to rmoutí. Neboť vím, že jeho svaté milosti kněží totéž učinili a nakonec ohavnou smrtí a ukrutnou umořili. Jehož svaté milosti poručil jsem svou při, aby ji dokonal, jak ráčí, buďto i mým od lidí zavržením i smrtí, ale od své pravdy aby mi nedal odpadnouti.

Vybral Pavel Filipi

číslo 155, březen 2015
předchozí   další

Obsah

Obřežte svá srdce
Z Pamětí Jana Špačka V.
Premiéra ČKA v našem sboru ve čtvrtek 19.2.
Z kázání Jana Husa na čtvrtou neděli postní
Péče o kostel
Lima byla
Nesprávný tvar
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).