Vinohradský sbor ČCE

Z kázání Jana Husa pro třetí neděli po svaté Trojici

Lukáš 15,1–10

Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim toto podobenství: Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: 'Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.' Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.

Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: 'Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila.'

Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání."

A přibližovali se ne darmo a ze zloby…, ale aby ho slyšeli. Jistě dobré to bylo přiblížení, neb úmysl jich byl dobrý: slyšeti chtěli, srdcem uvěřili, skutkem vůli Ježíšovu naplnili. Přišli nemocní k lékaři, zdraví nalezli; byvše zjevní hříšníci, teď hříchy opustivše jsou spravedliví; byvše mrtví, k životu, jenž jiné živí, přišli a od něho jdou obživeni. I který by neduživý nešel k takému lékaři, jenž všeliké nemoci léčí a na duši i na těle mrtvé křísí? O milostivý Ježíši, ty jsi lékař a já jsem neduživý, ty jsi milosrdný a já bídný, ej, smiluj se a uzdrav! Však ty jsi lékař, jenž s nebe přišel a nás na duši neduživé uléčil. Ty sám díš, že zdraví nepotřebují lékaře, alebrž nemocní, pro něž jsi přišel, abys je vyléčil. Ty jsi přítel hříšníků, již se kají ze svých hříchů, o nichž dí sv. Lukáš: „Přibližovali se k Ježíšovi zjevní hříšníci, aby ho slyšeli.“ Nu hříšníci ! Přistupte k Ježíšovi se mnou hříšným.

číslo 158, červen 2015
předchozí   další

Obsah

Zrno a půda
Modlitba
Noc kostelů 2015 na Vinohradech
Teologie, peníze a Tyrš
Z kázání Jana Husa pro třetí neděli po svaté Trojici
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).