Vinohradský sbor ČCE

Projekt Tripolis – společné setkání v Curychu

aneb jak zůstat otevření a zároveň neztratit svou identitu

Před zhruba dvěma lety se náš sbor zapojil do mezinárodního projektu tří reformačních měst Prahy, Marburgu a Curychu, který byl iniciován ze strany Evangelické reformované církve v Curychu. Původním záměrem celého projektu bylo vytvoření platformy, na které by se diskutovaly a sdílely otázky týkající se reformace, a to nikoli náhodou v době velkých výročí našich reformátorů Husa 1415, Luthera 1517 (uveřejnění 95 tezí) a Zwingliho 1523 (zavedení reformace v Curychu).

Za české sbory se do projektu zapojily kromě našeho sboru ještě sbor ve Střešovicích, Horních Počernicích, Dobříši a na Jižním Městě. Z Marburgu se projektu účastní aktivně pět sborů. V Curychu se zatím aktivně účastní jeden sbor, a to sbor Unterstrasse, který byl také naším vřelým a velkorysým hostitelem při posledním ideovém setkání v rámci tohoto projektu, které proběhlo v květnu 2016 v Curychu. Nutno přiznat, že původně velkorysý záměr se v průběhu realizace uskromnil a získal trochu jinou podobu. Zčásti byla tato skutečnost způsobena tím, že ze strany curyšských sborů se projekt nesetkal s takovou odezvou, jakou si jeho organizátoři představovali, a aktivní spolupráce se dosud rozvíjela spíše mezi Prahou a Marburgem. Z důvodu strukturálních změn v církvi curyšské sbory dosud neměly dostatek kapacit k aktivní účasti v projektu. Sbor Unterstrasse se však navzdory těmto složitým vnějším okolnostem směle do projektu zapojil a zájem během našeho pobytu v Curychu projevili i zástupci dalších okolních sborů. Doufejme tedy, že se jim podaří najít pro tento projekt prostor i čas a do projektu přibudou další curyšské sbory.

Dosavadní směřování projektu pak ukázalo, že ze strany sborů, které se na tomto projektu podílejí, je poptávka spíše po sdílení než po teoretických diskusích o současné situaci reformace. Projekt se tedy v současné době snaží naplňovat původní ideový záměr právě na poli vzájemného setkávání a sdílení společných aktuálních otázek, které se reformace týkají.

Dosud proběhla několikerá vzájemná setkání v Praze a v Marburgu a to i ze strany mládeže jednotlivých sborů. Posledním setkáním byl týden mládeže v Čími, kde se ke společným diskusím o reformaci sešli mládežníci z Prahy a Marburgu. Dle zpráv organizátorů odjížděli účastníci nadšeni a těší se na další společné setkání, které by se mělo uskutečnit v létě následujícího roku.

Přestože se celá spolupráce vyvíjela spíše ke sdílení a společnému setkávání, byla v Curychu opět nastolena témata, která se z dnešního hlediska reformovaných církvi jeví jako podstatná. Zdá se, že si všichni uvědomujeme nezbytnost diskuze o těchto tématech na poli reformovaných církví. Troufnu si říci, že v tomto směru by projekt mohl být velmi cenným nejen přímo pro zúčastněné členy církve, ale i pro jejich sbory a též pro celou naši církev. Témata jako rodina, mládež, společný život, reformace a migrace považují zástupci všech tři církví za navýsost aktuální.

K projektu byly také vytvořeny webové stránky. K získání dalších informací o projektu si proto dovolím odkázat milého čtenáře na www.tripolis.church.

Jaký dojem ve mně celkově návštěva v curyšském sboru zanechala ?

Předně nutno uvést, ze Evangelická reformovaná církev v Curychu je konfrontována s mnohem multikulturnější společností, než je u nás v Čechách zvykem, což se také odráží v její větší otevřenosti k jiným náboženstvím. Mnohem více je tak před touto církví nastolována otázka, jak se postavit k situaci, kdy se struktura společnosti mění a reformovaná církev se dostává do silné konkurence nejenom jiných křesťanských církví, ale i jiných náboženství a snižuje se zájem o tradiční církve ve společnosti. Je pravdou, že situace v Curychu je podstatně jiná než v církvi naší. Českobratrská církev evangelická asi nikdy neměla postavení dominantní církve v českých zemích. Zakotvenost curyšské církve ve struktuře společnosti je historicky mnohem větší než v případě ČCE a nese s sebou přirozeně i to, že se musí nějakým způsobem k náboženské pestrosti společnosti postavit, řešit otázky úbytku členské základny a otázky samofinancování církve. Je však nelehkým úkolem uhlídat, aby se církev postavená do takovéto situace nestala příliš světskou.

Pravě v tomto ohledu je sdílení podstatných témat a aktuálních otázek naši doby napříč církvemi velmi přínosné. Jak se máme stavět k jiným náboženstvím, jak navazovat efektivní spolupráci napříč náboženstvími ve veskrze ateistické společnosti? V tomto směru se můžeme mnohému naučit od našich sousedů, kteří mají z logiky věci v této oblasti více zkušeností.

Mám za to, že naše církev nemá být uzavřeným spolkem věřících, ale má mít i své místo ve společnosti, být sociálně angažovaná. Jsem přesvědčena, že i naši církev v budoucnu čeká nutnost postavit se výše nastíněným otázkám. Abychom však neztratili ve směsi různých vlivů svou vlastní podstatu, je nezbytné, abychom věděli, co je základem naší víry a naší církve, kde jsou pevné kameny, na kterých stojí náš dům, a co je zbytné a nemusíme se proto bát to opustit. To považuji za podstatu reformace, která se odráží v tom, že ČCE je (měla by být) církví stále se reformující.

Jsem přesvědčena, že pokud budeme dobře vědět, kde je náš základ, nemusíme mít obavy z otevření se jiným náboženstvím, můžeme si vzájemně naslouchat, respektovat víru druhých a tím přispívat ke smířlivosti uvnitř společnosti, která se v naší zemi stává ze strachu o budoucnost více a více vyhrocenou.

Michaela Kopecká

číslo 168, září 2016
předchozí   další

Obsah

Lidský život se může změnit
Projekt Tripolis
Můj život III.
Výlet do Kamenného Přívozu
Letní svatby
Tábor 2016
Pozvánka na koncert
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).