Vinohradský sbor ČCE

Slovo pro Květnou neděli

Zdeněk Šorm

Textem z Písma pro tento den je podle tradice příběh o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Přečteme si ho z evangelia podle Matouše:
Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně.

A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte:,Pán je potřebuje.' A ten člověk je hned pošle."

To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka:,Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.'

Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“

Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: „Kdo to je?“ Zástupy odpovídaly: „To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.“ Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů; řekl jim: „Je psáno:,Můj dům bude zván domem modlitby,' ale vy z něho děláte doupě lupičů.“

I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí, a on je uzdravil. Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě „Hosanna Synu Davidovu“, rozhněvali se a řekli mu: „Slyšíš, co to říkají?“ Ježíš jim odpověděl: „Ovšem! Nikdy jste nečetli:,Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu'?“

Milí přátelé, bratři a sestry,

prožíváme teď kvůli mimořádným opatřením neděle bez kostela, bez bohoslužeb. Někdo je z toho nesvůj, někdo to vidí jako velkou újmu, někdo – jako my – se to snaží suplovat alespoň na sociálních sítích. Ale co když je to naopak dobrá šance a důležitý vzkaz, který není dobré zamluvit? Biblický příběh, který dal dnešní neděli název i obsah, se děje mimo kostel. Jedná se o pouliční happening.

Můžeme v něm vidět jen idylický obrázek – něžnost oslátka, svěžest jarních ratolestí a rozjásané Hosanna. Bez znalosti bible nám může úplně uniknout, že to „Hosanna“ patří právě tomu, kdo se rozjásané idyly vzdal a na cestě do Jeruzaléma kráčí vstříc utrpení, odsudku a zavržení.

Ale i při hlubším pohledu můžeme být vedle. Kontrast mezi Ježíšem na oslátku a tehdejšími i soudobými potentáty je sice očividný a už od nepaměti v něm čtenáři evangelia viděli důraz na pokoru a tichost, které se neprosazují násilím. Ty má Ježíšův happening nepochybně vyzdvihnout.

Jenomže kdo nezná biblické souvislosti, ten si je snadno poplete s ochočenou nevýrazností a pohodlnou pasivitou, která nic nevyžaduje, vždycky se drží skromně v pozadí a každému ustoupí. Ze starozákonních proroctví je však jasné, že se Ježíš svým vjezdem nehlásí jen k tichosti a pokoře, ale zároveň i o tu nejvyšší možnou autoritu a pravomoc Bohem zaslíbeného krále. S touhle autoritou a nárokem také jedná. Pokora neznamená být zticha a stáhnout se. Pokora znamená zasazovat se o pravdu a o Boží věc, i když nejsme na koni, i když se o nic jiného než o důvěru nemůžeme opřít.

S tímhle nárokem Ježíš přichází. A způsobí v celém Jeruzalémě i v chrámě hotové zemětřesení. Ať už to bylo symbolicky jen pár stánků, musel to být pořádný šok a poprask. My se možná zase chystáme s pochopením přitakat: „Jasně, komerce do kostela nepatří!“ Na kšeftování jsme hákliví.

Jenže jsme nejspíš opět vedle. Zase si to gesto vykládáme po svém, Ježíš ho ale komentuje slovy proroka. A ten v souvislosti s doupětem lupičů o žádných nekalých kšeftech nepíše. Tím doupětem se podle něj chrám stává tehdy, když lidé vidí podstatu víry jen v řádně konaných bohoslužbách, od kterých zůstává ostatní život oddělen. Jako by záleželo jen na správném zvířeti k oběti, na správné minci do pokladničky nebo dokonale provedeném obřadu. Proto tam ty stánky také byly. Poskytovaly náboženský servis. A Ježíš ho nebourá kvůli komerci, ale proto, že živil tuhle iluzi.

Dneska by nám v kostele nejspíš nevyrazil z ruky košíček se sbírkou. Možná by spíš smetl z poliček zpěvníky s těmi správnými písničkami, bibli ze stolu Páně a mně by oknem vyhodil nachystané kázání, aby v té prázdnotě, bez všeho zaručeného, nezbylo než přemýšlet nad sebou. Abychom bez těch osvědčených slov přinesli v modlitbě – třeba všelijak koktavě a se zajíkáním – před Boha sami sebe. Tomu ta prázdnota dělá prostor. To je možná ta šance uzavřených kostelů a nedělí bez bohoslužeb. Šance k bohoslužbám, které jen nepřilepíme k životu, které se s ním prolnou, včetně veškeré jeho nedokonalosti.

Ta není na škodu. Ta nám naopak může potvrdit slávu boží. Stejně jako ta ústa nemluvňátek. Amen.

Pomodlíme se:
Pane Ježíši Kriste, Ty jsi nepřinášel oběti, ale sám ses jí stal. Dej, ať také pro nás není náboženství něčím vedle života, ať ho nepěstujeme jako nějakou zvláštní oblast, ať je náš život skutečně bohoslužbou – aby se v nás a skrze nás setkávali všichni potřební s tebou, s tvou milostí, pomocí a věrností. K tomu nám dej dostatek moudrosti, síly a důvěry.

Amen.

A jako slovo do dalších dní přijměte jednu z výzev apoštola Pavla:
Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.

číslo 200, duben 2020
předchozí   další

Obsah

Slovo pro Květnou neděli
Vzpomínka na kolínského faráře Miroslava Frydrycha
Modlitba
Střídmost?
Tělo a duše ve zdraví a nemoci
Do doby koronaviru
Zprávy ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).