Vinohradský sbor ČCE

Církev jako Boží dar a Boží stvoření

Závěr přednášky Martina T. Zikmunda o Calvinovi při rodinné neděli


Ženeva, zde Calvin působil.

V roce 1559 založil Calvin v Ženevě Akademii. Ta měla nesmírný vliv na kalvinismus v celé Evropě. Studovali zde studenti z Francie, Irska, Německa, českých zemí, Polska i odjinud. Ředitelem této Akademie se stal Theodor Beza, vynikající vzdělanec, myslitel a oddaný žák Calvinův.  V témže roce vydal Calvin definitivní znění své Instituce, ta se mezitím mnohokrát proti původnímu vydání rozšířila. Je to dílo úctyhodných rozměrů a zároveň nejsystematičtější a nejbibličtější reformační spis. Stejně hodnotné jako Instituce jsou Calvinovy komentáře, které napsal ke všem biblickým knihám s výjimkou Zjevení Janova. Vždy usiloval o „claritas“, o jasnost a srozumitelnost, věrouku vykládal snad nejsoustavněji ze všech reformátorů, a přece měl smysl pro paradox i pro tajemství. To vyplývalo podle něj přímo z Božího jednání s člověkem. Vzpomeňme jen na jeho nauku o predestinaci. Celý život hořel horlivostí pro evangelium Kristovo, byl mu vzdálený racionalistický chlad v teologii, nejprotivnější mu byla scholastická frigidita. Do poslední chvíle byl zanícen touhou po Tom, v němž jedině může najít lidská duše spočinutí.

Zemřel 27.5.1564 v necelých 55 letech. Vyčerpán těžkou prací, napětím a boji, ale v pokoji, v důvěře a v odevzdanosti Bohu. 


Židle, zde Calvin seděl.

Co se můžeme od Calvina učit při budování sboru a církve?

1) Viditelná církev nebyla pro něj jen nějaká organizace, nýbrž Boží dar a Boží stvoření. Podle Calvina Pán Bůh je při díle v moci Ducha ve viditelné církvi.

2) Calvin zdůrazňoval trojí sborotvornou funkci: pastoři a doktoři — presbyteři — diakoni.

3) Calvin zdůrazňoval časté vysluhování Večeře Páně. Večeři Páně nazval také „poutem lásky“. Když o ní pojednával jak v souvislosti s prvokřesťanskou bohoslužbou, tak se středověkou praxí, napsal: „Vůbec bylo třeba jednati tak, aby žádné shromáždění církve se nedálo bez kázání, modliteb, účasti na Večeři Páně a almužen… Zajisté tento zvyk, který káže jednou za rok se zúčastniti večeře Páně, jest zcela jistě vynález ďáblův, ať už byl konečně zaveden kýmkoliv.“ Domýšlíme–li Calvinovo pojetí, můžeme říct: Teprve při vysluhování svátostí si je možné s vděčností uvědomit, že církev není jen nějaká organizace, ale Boží dar a Boží stvoření. Svátostný život je hrází vůči nezávaznému individualismu.

4) Ani Calvinův důraz na církevní kázeň není překonán, jen je překonán a nemůže být opakován způsob, jakým se dál v Ženevě. Církev, která nespoléhá na hierarchii, musí sama usilovat o to, aby se dálo vzájemné povzbuzování a napomínání, a musí být ochotna k nápravě. Křesťané, kteří nejsou ochotni se neustále reformovat nejen ve víře, ale i v celém způsobu života, se nemůžou nazývat reformačními či reformovanými křesťany. 

5) Calvin usiloval o jednotu církve. Známý německý teolog a znalec Luthera Karl Holl uznal, že Calvin se zasazoval o jednotu církve a o jednotu reformace daleko usilovněji než němečtí reformátoři. Jednotě církve nerozuměl ve smyslu uniformity, ale vzájemného uznání, ve smyslu společenství v různosti, jednoty v rozmanitosti. Své komentáře věnoval různým vzácným lidem nakloněným reformaci v celé Evropě. Význam jeho Akademie pro rozmach reformačního hnutí jsme již zmínili. V r. 1549 dosáhl spolu s Bullingerem teologické shody mezi Curychem a Ženevou. Již na začátku 40. let se účastnil ekumenických disputací ve Wormsu, v Řezně a jinde.

číslo 55, červenec - srpen 2005
předchozí   další

Obsah

Kázání ze synodu 22.5.2005
Církev jako Boží dar a stvoření
Výlet „adoptivních“ rodičů do Ugandy
Pozvání k naději
Zase na výletě
Evangelíci v Liberci
Presbyterní postřehy
Táborové historie IV
Básně Vlasty Chroustové
Ze staršovstva
Prázdninový provoz ve sboruArchiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).