Vinohradský sbor ČCE

Kázání Jana Husa na Neděli velikonoční

Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“ Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily. Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: 'Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.'“

(Marek 16, 1–7)

Hle, způsobil milý Spasitel, aby jeho zmrtvýchvstání bylo skrze ženy jiným ohlášeno, takže své matce dříve, jakož za to máme, ač evangelium nepovídá, ukázav se, jiným ženám se ukázal, aby skrze ně jiným jeho zmrtvýchvstání bylo oznámeno, proto, že jakož méně než apoštolé pochybily, taktéž aby dříve o jeho zmrtvýchvstání vědouce, jim je ohlásily. Nu kněží! Když v následování Krista pochybíte, napomenou-li vás ženy, mile přijměte. Jáť chci rád přijmout, kdykolivěk mě babka čemu dobrému, a zvláště abych byl dobře živ, naučí. Ale druzí mají za bláznovství, aby ženy dobré jich káraly neb čemu dobrému naučily, jakož učedníci Kristovi, co jim svaté ženy o Kristovi z jeho přikázání pravily, to oni za bláznovství měli, jakož dí sv. Lukáš v kapitole 24.

Vybral Pavel Filipi

číslo 156, duben 2015
předchozí   další

Obsah

ANO a NE – Vzpřímená chůze toho, kdo kráčí v pravdě.
Rozloučení s MUDr. Vojtěchem Zikmundem
Neznámý vojín
Jan Hus z pohledu jednoho francouzského katolického laika
Kázání Jana Husa na Neděli velikonoční
Adopce na dálku aneb Kolektivní matka
Česká křesťanská akademie
Husovské slavnosti 2015
Husovské slavnosti, program
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).