Vinohradský sbor ČCE

Být vinohradem

Instalační proslov Tomáše Trusiny

Milí vinohradští, Zdendo a Rutko,

když jsem přemýšlel nad tím, na čem založit toto oslovení, napadlo mne, proč nevyužít krásného a výmluvného pojmenování této čtvrti a tohoto sboru – Vinohrady. Koneckonců, zdejšímu sborovému časopisu říkáte Hrozen, takže se k Vinohradům hlásíte.

Navíc nikdy neškodí, když si sbor a jeho farář připomenou, kde sídlí, kde společně žijí a dosvědčují víru naději a lásku. Členstvo pražských sborů bývá dnes rozeseté po vícero pražských čtvrtích a často i mimo Prahu, a to sebou nese pokušení starat se ve sboru jen o sebe, o lidi, které známe v našem společenství. Nechť vám tedy název vaší čtvrtě připomíná, že jste vinohradníci na Vinohradech, že sem patříte – že svědecká odpovědnost nekončí u sborové ohrádky – že i to, jak se žije na Vinohradech je třeba sledovat trvale, pozorně, vnímavě i vynalézavě. Lidi i faráře tu na to máte.

A především, téma vinné révy a vinohradu se vine napříč Starým i Novým zákonem. Bývají to často písničky neučesané, proti srsti, ale zásadní:
Od sloky z Jákobova požehnání o tom, jak mesiáš „uváže oslátko ke kmeni vinnému, k révoví dobrému oslátku své“
– přes Izaiášův protestong o tom, že Hospodin zřídil skvělý vinohrad – ohrazený, s výběrovými odrůdami – čekal skvělou úrodu a vinohrad urodil jen páchnoucí bobule (bago)
– přes Jeremiáše, který zpronevěřilé vinici hořce připomíná Já jsem tě osadil vinným kmenem výborným, celou sadbu pročištěnou, jaktože ses mi proměnila v zplanělou révu cizího kmene?
– až po Joele, který zemi i lidu neschopným něco urodit a vyplodit zaslibuje „Neboj se, fíkovník a réva vydají úrodu… radujte se z Hospodina, svého Boha.“
Písně o Izraeli coby výběrovém vinohradu nám připomínají: Boží lid v tomhle světě nežije sám pro sebe. Byl zasazen v zemi – zaslíbené jedinečným plodům víry.
– a s touhle výbavou dostal i úkol: nést ovoce. Chutné, jedinečně ušlechtilé plody hospodinovské naděje pro slabé a zotročené – plody neúplatnosti i milosrdenství – plody věrnosti tomu jedinečnému příběhu svobody a spravedlnosti. Nést plody, jaké v jiné zahrádce, na jiných vinohradech jen tak nesklidíte.

Když někdy poslouchám hlasy, které se v posledních letech ze společnosti i z církví čím dál hlasitěji ozývají, jako bychom zas nalézali zalíbení v tom, nést místo úrody hospodinovské a kristovské lidskosti zase odporná pláňata.

Odporná pláňata souznění s předsudky a nenávistným odmítáním lidí cizích, nuzných, potřebných – anebo souznění s dehonestací těch, kdo se snaží projevit milosrdenství, nezištně hledají řešení pro ty, kdo zůstávají odstrkováni, na dně, za ploty a hranicemi, zbaveni lidské důstojnosti.

A tak vám přeji, abyste v této nesnadné době plné zmatenosti a svodů a falešné propagandy leckdy křesťansky pomazané – společně čerpali mízu z onoho pravého kmene vinného
– a stávali se kristovským vinohradem na Vinohradech – vinohradem, který si nehledí svých hradeb – ale toho hospodinovského produktu –
– vinohradem, kde mnozí budou okoušet, že se na Hospodinově vinohradu mohou rodit chutné, občerstvující, rozveselující plody.
A nebojme se toho, že jsou to plody někdy jakoby cizokrajné chutě – vždyť je zasadil a dává jim dozrát vinař z království Božího.

číslo 186, říjen 2018
předchozí   další

Obsah

Čiňme dobře všem
Baví mě, když má život přesahy
Být vinohradem
Modlitba Matěje Chába při instalaci
Povolební poezie ze sociálních sítí
Pozdravy při instalaci
Zprávy ze staršovstva 11.10.2018
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).