Vinohradský sbor ČCE

Modlitba Matěje Chába při instalaci

Sjednoceni v Duchu Svatém, prosme našeho nebeského Otce:

Pamatuj Bože, na svoji církev, dávej jí svůj pokoj a posiluj ji, aby slovem Tvého evangelia zvala ke společenství víry. Odpusť nám všem hřích rozdělení a přiveď svou církev k jednotě.

Pamatuj Bože na všechny, kdo našli svůj úkol a místo své služby ve sborech českobratrských evangelíků, na sestry a bratry, kteří pracují v synodní radě a v seniorátních výborech, ve staršovstvech. Dej, aby se i jejich přičiněním stávalo místo setkávání nad evangeliem místem, ve kterém se cítí tak dobře, jako by byli u sebe doma.

Pamatuj Bože na našeho bratra faráře a celou jeho milou rodinu. Žehnej mu v jeho práci a posiluj jeho samotného i jeho blízké svým Duchem a radostí ze společenství vinohradského sboru a ze zvěstování tvého evangelia v tomhle kousku Prahy.

Pamatuj Bože na naše staršovstvo a také na ostatní sestry a bratry, kteří ve sboru pracují. Žehnej jejich práci a veď je, aby uměli rozpoznat dobré cesty života ve společenství víry a aby se tak náš sbor stal otevřenou rodinou, u které si odpočinou rádi i náhodní kolemjdoucí.

Pamatuj Bože na ty, kdo konají dobré skutky, posiluj je, aby uměli pomáhat těm, kteří to potřebují, ať už jsou sympatičtí nebo ne, a nemysleli při tom na odměnu nebo vděk.

Pamatuj Bože na soudce a na všechny vládce a správce veřejných věcí, dej jim ducha moudrosti a spravedlnosti.

Pamatuj Bože na naše nemocné, trpící a opuštěné bratry a sestry, na chudé a lidi bez domova a bez vlasti: ujmi se jich, posilni je v jejich nouzi a dej jim radost, kterou jim nemůže nikdo vzít.

Pamatuj Bože na naše blízké, ty nás všechny znáš jménem a víš o každém, za co prosí a co ho trápí.

Bože, ty jsi počátek i dárce všeho. Je nám dobře, když cítíme tvé milosrdenství, tvou lásku a moudrost, a když ti v důvěře ve tvoji lásku smíme svěřovat naše prosby a přímluvy. Amen

číslo 186, říjen 2018
předchozí   další

Obsah

Čiňme dobře všem
Baví mě, když má život přesahy
Být vinohradem
Modlitba Matěje Chába při instalaci
Povolební poezie ze sociálních sítí
Pozdravy při instalaci
Zprávy ze staršovstva 11.10.2018
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).