Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 11.10.2018

 • Staršovstvo vedlo rozhovor o návrzích bohoslužebných formulářů pro novou agendu. Na zařazení některých teologických důrazů (vyznání vin, zvěstování milosti, vyznání víry, pozdrav pokoje) jako samostatných liturgických prvků do každých bohoslužeb se staršovstvo neshodlo. Doporučilo domýšlet také praktické důsledky návrhů (nereálná délka bohoslužeb při zařazení 7–8 písní; nedostatečný čas pro nedělní školu při navrhovaném návratu dětí na přímluvné modlitby apod.) Presbyteři měli také připomínky k tzv. direktoriím, které vysvětlují jednotlivé části bohoslužeb. Význam, který autoři direktorií přikládají některým úkonům (vstávání při úvodní hudbě a vstupu nebo odchodu faráře, „amen“ po kázání, lámání chleba při slovech ustanovení Večeře Páně apod.) presbyteři nesdílejí, rozumí jim odlišně a doporučení změn se jim proto nezdá přiměřené.
 • Z minulého dění ve sboru: 1/ Konala se schůzka s mládeží o přípravě tábora 2019. J. Raisová zjišťuje podmínky možných tábořišť. Z. Šorm připravil kostru pobožností, aby ji mládež mohla tematicky zpracovat při přípravě etapovky. 2/ Z. Šorm poděkoval všem, kdo připravovali pohoštění a zajišťovali organizaci instalace 7.10.
 • Staršovstvo jednalo o přípravě na 4. zasedání 55. konventu Pražského seniorátu a přijalo návrh J. Šarounové na konvent: Synod pověřuje synodní radu, aby do příštího zasedání 35. synodu připravila návrh nového názvu Jeronýmovy jednoty a jejích sbírek a zároveň navrhla změny v příslušných řádech.
 • Zdůvodnění: Název Jeronýmovy jednoty a sbírek působí v dnešní době značně zastarale, lidé, kteří nově přicházejí do církve, si pod těmito názvy těžko představí to, co ve skutečnosti znamenají. Těžko srozumitelné jsou i pro mladší evangelíky. Vede to mimo jiné i k menšímu zájmu o tyto sbírky.
 • Staršovstvo projednalo harmonogram natěračských prací: nyní lakýrník provádí nátěr výloh, po nich bude natírat okna v kostele a v bytech a v zimě přijdou na řadu schody na kruchtu a dveře.
 • Probíhá instalace rejstříku „trompeta“ do sborových varhan
 • Na pamětní desku kazatelů sboru bude doplněno jméno Ester Čaškové. Termín se dojednává s dodavatelem.
 • Staršovstvo projednalo úhradu a navýšení nájmů ve sborovém domě a prodloužení nájemních smluv.
 • 23. října proběhne brigáda na instalaci háčků do lavic v kostele. K brigádě bude přizvána i mládež.
 • Probíhá oprava fasády sborového domu horolezeckou formou bez lešení. Staršovstvo odsouhlasilo výši nákladů do 80tis.
 • Staršovstvo jednalo o darech pro kazatelskou stanici ve Zruči n/S a pro Horácký seniorát. Čekáme na potvrzení příjemců darů.
 • Staršovstvo souhlasí s uspořádáním archové sbírky na pomoc Indonésii zasažené zemětřesením a vlnou tsunami od Díkůvzdání (14.10.) do 4.11.
 • Sbor přispěje částkou 10.000,–Kč na veřejnou sbírku na úhradu oslav 100. výročí ČCE.
 • Staršovstvo pověřuje P. Coufala, aby zjistil možnosti vyčištění pamětních desek M.J. Husa ve vchodu do sborového domu.
 • Máchá informoval staršovstvo o cenových podmínkách instalace „pojízdného křesla“ na schodiště do 1.patra (cca 80–250tis). P. Coufal zajistí cenové nabídky jak pro variantu pojízdného křesla, tak pro variantu pojízdné plošiny.
 • Staršovstvo hledá dobrovolníky pro údržbu dvorů sborového domu.
 • Staršovstvo pověřuje J. Šarounovou a J. Svobodu přípravou podkladů pro realizaci pravidel ochrany osobních údajů. Presbyteři podepsali prohlášení o respektování pravidel ochrany osobních údajů.
 • Křesťanská služba jednala o pořízení nových sedáků na lavice do kostela a přípravě adventního trhu. J. Raisová zjistí cenové nabídky pro různé varianty sedáků. Organizaci adventního trhu si vzala na starost M. Chábová.
 • Z. Šorm tlumočil prosbu Radoslava Kvapila – Ústav A. Dvořáka pro kulturní život seniorů hledá spolupracovníka pro vyhledávání a zpracování žádostí o granty (práce na PC z domova). Práce by byla honorována. Zájemci se mohou hlásit p. Kvapilovi (604 484 864).
 • Staršovstvo jmenovalo za třetího člena správní rady o.p.s. Jeden svět Janu Melicharovou.

číslo 186, říjen 2018
předchozí   další

Obsah

Čiňme dobře všem
Baví mě, když má život přesahy
Být vinohradem
Modlitba Matěje Chába při instalaci
Povolební poezie ze sociálních sítí
Pozdravy při instalaci
Zprávy ze staršovstva 11.10.2018
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).