Vinohradský sbor ČCE

Modlitba

„Srdce Ježíšovo, potupami nasycené, smiluj se nad námi“.

Milostivý Bože, obracíme se k tobě s našimi upřímnými prosbami a přímluvami:

Všemohoucí Bože, prosíme Tě, osvěť nás, abychom měli dost na Tvém potěšení, radovali se z očekávání příchodu Tvého jediného Syna a chválili Tě s Tvými anděly.

Ty jsi Láska. A teprve Poznat Lásku znamená dokázat milovat. Dej, ať Tě dovedeme vidět a milovat ve všech lidech, zvláště v pohrdaných a trpících, ve všech, kterým se děje bezpráví. Prosíme Tě, dej, abychom byli ve svých soudech zdrženliví a více se o druhé dokázali předem zajímat a vidět jejich starosti z více stran.

Prosíme, dej, abychom nepropadali závrati či úzkostem z nutnosti najít správné řešení z často náročné volby z vějíře možností, které se nám často nabízejí. A, prosíme, dej, abychom si přiznali, že ta nejzávažnější správná rozhodnutí Nebývají z rozumu, ale z našeho svědomí.

Milostivý Bože, Ty jsi Krása, Dobro a Pravda. Pokorně Tě prosíme, dej, abychom zejména v této době Adventu dokázali najít ještě dostatek sil na úklid, Úklid v našich duších. Dej, aby tak naše duše byly na konci toho adventního úklidu více otevřené a připravené na příchod Ježíše Krista. Jako to Světlo do našeho života a do našich vztahů a vznikla tak Krása, jako to pravé místo pro setkání s Bohem.

Upřímně Tě prosíme, dej, abychom našli více smyslu pro radost a zejména vtip a humor jako další rozměr naší duchovní kvality a duchovního zdraví.

Přimlouváme se za bezbranné, za ty, kteří nemají dostatek sil k boji se svými nesnázemi, bolestmi, trápeními; přimlouváme se za ty, kteří jim mohou nabídnout pomocnou ruku, aby jim byli ve složitých situacích oporou.

Přimlouváme se za naše děti. Dej, aby nacházely (spolu se svými rodiči) z obyčejných, každodenních úspěchů cestu k Tobě, Tvému Synu, Slovu a učení, které osobně zvěstoval, když chodil po této Zemi.

Přimlouváme se za ty, co mají moc, aby měli také rozum a pokoru.

Přimlouváme se za soudce, celníky, úředníky, policisty, aby hledali spravedlivá řešení, a nacházeli při tom odvahu se se svou modlitbou poradit s Tebou, Bože, Otče. Přimlouváme se za našeho bratra faráře, sborovou sestru, sestru kurátorku, za Staršovstvo. Přimlouváme se za všechny farníky a nejenom z našeho sboru, aby šířili Tvé Slovo a dobro, které Tvé Slovo zvěstuje.

Pro Ježíše Krista, Tvého Syna, našeho Pána, který s Tebou a s Duchem svatým žije a kraluje navěky věků: přimlouváme se, abychom při poznání Lásky, Krásy, Dobra a Pravdy nechali do svého života vstoupit údiv nad krásou, kterou nám zjevuješ učením a darem, který nám neseš a mohli se spolu modlit tak, jak jsi nás, Pane Bože, naučil. Amen

Michal Janeček

číslo 188, prosinec 2018
předchozí   další

Obsah

Důvěra, nebo magie?
Modlitba
K aktuálním tématům
Adventní světlo
Zprávy ze staršovstva 13.12.2018
Vyznáváme a jsme vděčni
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).