Vinohradský sbor ČCE

Od čeho se postit?

Odříkáte si maso? Alkohol? Sladké? Televizi? Počítač? Mobil? … To nemusí být špatné, ale s postem to nemusí mít nic společného. Při tom všem si můžeme jenom honit triko, dokazovat si, jak jsme dobří, myslet jen na sebe a trápit a ubíjet druhé svou skromností a zásadovostí. Umravňovat a sekýrovat druhé patří prý k těm největším rozkoším a nemluví-li člověk za sebe, ale za to, co je svaté, dovolí si nejsnáze nebrat žádné ohledy.

Jenomže půst je především o svobodě od sebe, o svobodě pro druhé, jak o tom píše už prorok Izajáš. Bez toho je všechno trénování vůle k ničemu, nebo spíš jen k tomu, abychom prosadili svou. Zkusme to jinak – třeba se štědrostí, nebo s ohleduplností, nebo se prostě rozhlédněme, kdo nás potřebuje. Možností je spousta.

Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas na výšině.

Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení?

Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?

Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve:,Tu jsem!' Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne." Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.

Izajáš 58,4 – 11

číslo 209, březen 2021
předchozí   další

Obsah

Od čeho se postit?
Z modliteb
Zdroje veselé mysli
Irena Sendlerová
Vzpomínka
Hrdinky
Křížová cesta 2021
Zprávy ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).