Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 8.4.2021

 • Postní sbírka Diakonie vynesla v našem sboru 15.100,–Kč.
 • Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy Jednoty vynesla 9.740,–Kč.
 • Výroční sborové shromáždění prozatím mimořádná opatření neumožňují.
 • Staršovstvo se rozhodlo nepodávat sborovému shromáždění návrh na snížení počtu členů staršovstva pro příští volbu.
 • Staršovstvo souhlasilo s tabulkou kompetencí a upřesněním náplní práce sborových zaměstnanců, které na základě bilančních rozhovorů připravili M. Cháb, J. Šarounová a Z. Šorm.
 • M. Cháb oznámil, že dokončil výkazy sborového hospodaření.
 • Staršovstvo jednalo o zastupování sboru v OPS JS a případných změnách v zakladatelské listině OPS. Sbor bude do konce funkčního období zastupovat M. Lešikar, protože účast ve správní radě není vázána na členství ve staršovstvu. Staršovstvo pověřilo M. Chába, aby připravil návrh změn zakladatelské listiny OPS JS.
 • J. Šarounová seznámila staršovstvo s přípravami na Noc kostelů.
 • Staršovstvo projednávalo žádost sboru v Dvakačovicích o dar na osvětlení před kostelem a opravu oplocení.
 • J. Raisová a M. Janeček podali zprávu o přípravách na úpravu hrobového místa D. Bružové a možného přemístění ostatků, o něž se sbor stará, na toto místo. Staršovstvo pověřilo J. Raisovou, aby při rozhodování požádala o pomoc křesťanskou službu a do příští schůze připravila pro staršovstvo přehled, koho a za jakých podmínek by se přemístění týkalo.
 • Staršovstvo jednalo o odkládání kalíšků při vysluhování. M. Janeček nastínil možnost řešení přidaným stolečkem. Z. Šorm s J. Raisovou vyzkouší, zda je možné lepší organizací vytvořit místo pro odkládané kalíšky na stole Páně.
 • Staršovstvo hovořilo o upozornění některých účastníků bohoslužeb, že v některých lavicích vyčnívají ostré hrany šroubů. P. Coufal se Z. Šormem zkonzultují možnosti řešení.
 • P. Coufal informoval staršovstvo o vyřešení vrzání a drhnutí vchodových dveří do sborového domu.
 • Staršovstvo pověřilo J. Šarounovou a J. Šilara výběrem vhodného datového tarifu pro sborový mobil, který používá sborové sestra ke své práci.
 • E. Svobodová a J. Raisová se ujmou organizace brigády na úklid pravého dvorku na konci dubna či začátkem května podle mimořádných opatření.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o zajištění testování sborových zaměstnanců.
 • M. Cháb podal zprávu o spolupráci sboru s Berkatem. Zasílání šicích strojů pokračuje a nyní je zájem především o mechanické šicí stroje. Berkat by nyní potřeboval školní potřeby pro děti v Afghánistánu. Staršovstvo souhlasí s vypsáním archové sbírky na tento účel od 11.4. do 9.5. a zároveň pro něj určuje chrámovou sbírku 18.4.
 • Z. Šorm sdělil staršovstvu, že statutáři sboru souhlasili s tím, aby M. Vymětal jako celocírkevní kazatel zapisoval sňatky, které vykoná do naší sborové matriky s tím, že o nich bude předem informovat staršovstvo.
 • Staršovstvo pověřilo J. Šarounovou, aby oslovila senioráty ohledně darů našeho sboru v rámci mezisborové solidarity již před prázdninami jako obvykle na základě provizorního rozpočtu.
 • Staršovstvo jednalo o organizaci služeb presbyterů a spoluvysluhování v čase epidemie.
 • Staršovstvo souhlasilo se zadáním letošního výročního úklidu kostela dodavatelům v ceně do 2000,–Kč.
 • M. Cháb seznámil staršovstvo s potřebou a možnostmi cloudového úložiště pro zálohování sborových dokumentů. Staršovstvo ještě odložilo rozhodnutí, aby byl čas pro získání dalších informací.

číslo 210, duben 2021
předchozí   další

Obsah

Velikonoční rozjímání
Přímluvná modlitba 18.4.2021
Sešity pro afghánské školáky
Balíček pro zdravotníka
Zdroje veselé mysli II.
Taková chlapská kniha
Noc kostelů?
Objednávky nového evangelického zpěvníku
Zprávy ze staršovstva 8.4.2021
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).