Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XX

pokračování z čísla 45

Počátkem roku 1925 projednával sbor návrh účelnějšího řízení stavebních prací v církvi, který chtěl předložit konventu. Během února byl schválen rozpočet na rok 1925 a zároveň staršovstvo schválilo sborové účty a hospodaření za rok 1924. Ke konci února bylo rozhodnuto pravidelně obměňovat polovinu staršovstva. Vylosována polovina starších, jejichž místo bude k volbě, a zvolena volební komise. 15.3. bylo toto rozhodnutí změněno sborovým zastupitelstvem a usneseno zatím polovinu staršovstva neobnovovat. 24.3. byl projednáván návrh synodního výboru na zřízení společné církevní pokladny. Tento návrh byl staršovstvem zásadně podpořen. Staršovstvo doporučilo obstarat si v této věci informace ze Skotska, kde takovou pokladnu již mají. Bylo navrženo, aby duchovní pobíral z této pokladny 1 000 Kč měsíčně a zbylou část platu dostával od sboru. 21.–25. dubna byla projednávána práce ve Vršovicích. Všechny žádosti o propůjčení školních místností byly zamítány, až po osobní intervenci bratra faráře bylo městskou radou povoleno užívání jedné místnosti jednou týdně. Bylo rozhodnuto, že práce ve Vršovicích bude zahájena 26.4. v kině „Vzlet“ a pak pravidelně vždy ve čtvrtek večer v budově školy v Hálkově ulici. Ze sboru bude zapůjčeno harmonium a budou rozmnoženy písně. Konání biblických hodin svěřeno bratru Kubátovi. V tomto roce se ke konfirmačnímu cvičení přihlásilo 48 konfirmandů.

Na zářijové schůzi zahájilo staršovstvo přípravu sborového věstníku. Vzalo také na vědomí rezignaci sborového katechety bratra Kučery, který bude na rok v cizině. Vyučování náboženství je ochoten konat bakalář Jehlička. Z tohoto důvodu byl zvolen vikářem s povinností vyučovat náboženství. V září byly ve Vršovicích zahájeny biblické hodiny i večery pro přistoupivší. 8.11. byli na bohoslužbách přijímáni do sboru přistoupivší členové v počtu 140. Na podzim roku 1925 projednávalo sborové zastupitelstvo zprávy o činnosti důvěrníků při návštěvách. V prostorách modlitebny se konal církevní synod. V návaznosti na synod se v listopadu projednávala některá jeho usnesení a bylo rozhodnuto jednat se salvátorským sborem o rozhraničení obou sborů. Dále bylo usneseno, že se bude jednat o kázni ve sboru a důležitá ustanovení kázně budou otištěna ve sborovém věstníku a probírána na biblických hodinách.

Počátkem roku 1926 byl sestaven a schválen rozpočet. Schváleny byly rovněž účty a hospodaření za rok 1925. Dále se projednávalo rozhraničení sboru — staršovstvo trvá na usnesení z roku 1920, dle něhož se od 1.1.1921 stal každý členem sboru podle svého bydliště. 20.5. zemřel pokladník sboru bratr Auerwek, za pokladníka pak zvolen bratr Kutěj. Na červnovém zasedání staršovstvo projednávalo další zajištění katecheze. Usneslo se, že bude podán dotaz na synodní radu, zda nemá v evidenci uchazeče o tuto funkci. Dále se staršovstvo rozhodlo užívat pro evidenci sborových členů jednotného kartotéčního systému a zavést kartotéku, projednávala se také možnost zavedení telefonu do sboru. Po prázdninách převzal místo katechety bratr Bártek, který zahájil práci od 1.9.1926. Bylo rozhodnuto, že 24. října se bude konat den mládeže. 17.10 se konalo sborové shromáždění (144 členů), kde byla provedena doplňující volba 5 členů do sborového zastupitelstva. Ve sboru se dále projednával návrh na zařazení náboženských přednášek do rozhlasového vysílání a tento podnět byl podán synodu. Také se na návrh bratra Lukla projednávalo zavedení samostatných kalíšků pro vysluhování Večeře Páně se závěrem, že o tom rozhodne sborové shromáždění. Toto rozhodnutí bylo změněno tak, že na sborovém shromáždění se povede jen informační rozhovor o této změně, aby staršovstvo znalo stanovisko účastníků bohoslužeb. 14.11. byli přijati do sboru noví členové. Kurátor Kadlec se dožil 70 let, sbor mu k této příležitosti kolektivně blahopřál. Na sborovém shromáždění, konaném 12.12., se nakonec přece jen hlasovalo o zavedení kalíšků (pro 40, společný kalich 21, obojí 44).

Podle zápisků br. M. Chadima zpracoval mch

číslo 47, listopad 2004
předchozí   další

Obsah

Podzimní žeň
Překlenout samotu
Z historie vinohradského sboru XX
Výlet na Křivoklát
Augustinus redivivus
Čtení o hudbě (3)
S Lýdiemi v Srbsku
Odrůdy révy vinné (2)
Z jednání staršovstva
Program sborových akcí
Janské Lázni 2005

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).