Vinohradský sbor ČCE

Nové staršovstvo

Na výročním sborovém shromáždění v březnu bylo zvoleno nové staršovstvo, jehož funkční období začíná v červnu 2010. S vděčností také myslíme na ty, kteří již v novém staršovstvu nebudou - ať již konali svědomitě nedělní presbyterské služby, pořizovali zápisy ze schůzí, věnovali se návštěvám nemocných či osamělých, mysleli na hospodářské věci, starali se o sborové počítače či sázeli a tiskli sborový časopis, patří jim za jejich službu dík. I za to na první pohled neviditelné - že se za náš sbor modlili a mysleli na něj.

V tomto čísle Hroznu chceme představit první část nově zvolených presbyterů a náhradníků. Zároveň možná nebude zbytečné připomenout, co vlastně říkají církevní řády o působnosti staršovstva, a zamyslet se nad tím, jak lze k naplnění těchto nemalých nároků přispět. O staršovstvu se mimo jiné píše v Řádu o správě církve.

 Čl. 24. Působnost staršovstva

1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší staršovstvu zejména:

1. osobním příkladem a společnou službou pečovat o křesťanský život ve sboru,

2. pravidelně a řádně pořádat bohoslužebná, katechetická a vzdělávací shromáždění pro dospělé, mládež i děti (nedělní a sváteční bohoslužby pro dospělé a pro děti, biblické hodiny, náboženské vyučování, konfirmační cvičení a konfirmační slavnost, a další pravidelná i mimořádná shromáždění, setkání, cvičení, kursy, pobyty a tábory zaměřené k prohloubení znalosti Bible, k utvrzení ve víře, k budování společenství sboru a k odpovědnému a řádnému jednání ve všedním životě) a usnášet se o jejich pořadu a čase konání,

3. starat se o cvičení církevní hudby a zpěvu a jejich užívání ve sboru,

4. podle potřeby se starat o vyučování náboženství ve školách na území sboru,

5. pečovat o ekumenické vztahy a misijní činnost v obvodu sboru,

6. navštěvovat členy sboru, zvláště nemocné, osamělé a jinak potřebné,

7. pomáhat modlitbami, napomínáním, radou a potěšováním rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v pokušení, v nebezpečí mravního zbloudění či rozvratu,

8. pastýřskou službou usilovat, aby spory mezi členy sboru byly urovnány vzájemným odpuštěním,

9. přijímat do církve nové členy a vylučovat z ní,

10. vést kartotéku členů sboru, seznam členů s hlasovacím právem, zařizovat volby, svolávat sborové shromáždění a provádět jeho usnesení i usnesení a rozhodnutí vyšších církevních orgánů,

11. volit ze svého středu na čtyřleté funkční období poslance konventu, a to ve sborech do 300 členů jednoho, do 800 členů dva, do 1500 členů tři, přes 1500 členů čtyři a stejný počet náhradníků, nejméně však dva,

12. předkládat seniorátnímu výboru a konventu odůvodněné návrhy, týkající se církevního života, církevního zřízení a řádů,

13. předkládat kazatelům i ostatním členům staršovstva přání nebo stížnosti, týkající se jejich činnosti ve sboru a způsobu života, a kdyby to nemělo úspěch, činit oznámení vyšším správním orgánům a příslušným pastýřským radám,

14. ustanovovat a propouštět diakonky a diakony, učitele náboženství, varhaníky, sborové sestry, kostelníky i jiné zaměstnance a pracovníky sboru, určovat jejich mzdy a odměny a udělovat jim dovolenou,

15. usnášet kazatelské statuty upravující postavení kazatelů, kteří jsou ustanoveni ve sboru,

16. starat se o hospodaření sboru a správu jeho majetku podle ŘHC,

17. starat se o archiv farního sboru, o vedení sborové kroniky a o sborovou knihovnu,

18. jednat a usnášet se o všech sborových záležitostech, které nejsou Církevním zřízením a řády svěřeny výhradně sborovému shromáždění nebo kazateli,

19. podávat příslušnému seniorátnímu výboru na požádání zprávu o všech záležitostech, které se týkají sboru, a dát mu nahlédnout do sborových spisů.

Anketa

Všem zvoleným presbyterům i náhradníků jsme tedy položili dvě otázky:

1) Jak dlouho jste ve vinohradském sboru? Jaká byla vaše cesta do něj?

2) Staršovstvo má dle církevních řádů vymezeno více oblastí, ve kterých spočívá jeho činnost. Která z těchto či dalších oblastí vám je nejbližší a vidíte v ní možnosti svého působení?


Pavel Coufal
presbyter

rok narození 1956
svobodný, správce domu

1) Od dětství, vlastně od narození.

2) Jako zaměstnanec sboru pomáhám při opravách a údržbě domu, starám se o hospodářské věci.


Jaroslav Filipi
náhradník

rok narození 1962, manželka Jitka, syn Štěpán a dcera Katka
zaměstnání: vedoucí skladu

1) Od malička, rodiče patřili do tohoto sboru a od dětství mě do něj vodili.

2) Chci se starat o hospodářské věci.


Matěj Cháb
presbyter

1968, zaměstnanec cestovní kanceláře, ženatý, dvě děti

1) Do vinohradského sboru jsme začali chodit na začátku devadesátých let, když sbor vedl bratr farář Dus, Mariánka už je na Vinohradech křtěná. Předtím jsme s Monikou patřili k Jednotě bratrské, k jejímu pražskému sboru, který se scházel v Hálkově ulici.

2) Tohle je těžká otázka, zatím se snažím čas věnovat spíše stránce hospodářské, ale oblasti působení staršovstva nevidím nijak odděleně. Ono popravdě i taková velmi "hospodářská" věc, jako je sestavování rozpočtu, je vedeno pohledem, který stojí na všech těch oblastech, co zřízení zmiňuje.


Věra Janečková
presbyterka

1938, lékařka - důchodkyně, vdova (od r. 1995)

1) Do vinohradského sboru jsme začali chodit na začátku devadesátých let, když sbor vedl bratr farář Dus, Mariánka už je na Vinohradech křtěná. Předtím jsme s Monikou patřili k Jednotě bratrské, k jejímu pražskému sboru, který se scházel v Hálkově ulici.

2) Tohle je těžká otázka, zatím se snažím čas věnovat spíše stránce hospodářské, ale oblasti působení staršovstva nevidím nijak odděleně. Ono popravdě i taková velmi "hospodářská" věc, jako je sestavování rozpočtu, je vedeno pohledem, který stojí na všech těch oblastech, co zřízení zmiňuje.


Aleš Laichter
náhradník

1938; důchodce (dříve strojní inženýr); dvě děti - obě ve sboru pokřtěné, konfirmován jen syn Lukáš; šest vnoučat - žijí mimo sbor.

1) Od narození, na Vinohradech jsem byl pokřtěn.

2) Jsem náhradník => hlavní tedy z řádů je bod 1, na další dle řádů nedosahuji. S poradním hlasem se již leta účastním v hospodářské komisi, ostatně ve staršovstvu tomu bude také tak.


Miloš Lešikar
presbyter

1950 v Lanškrouně absolvent Střední prům.školy
grafické v Praze, nedokonč. studium VŠCHT v Praze
ženatý od roku 1975, manželka Silvia, děti: Kristýna (1977) a Adam (1979), vnuk Erik (1996)

1) Původně jsem byl členem sboru ČCE v Lanškrouně, během studií v Praze jsem navštěvoval mládeže především u Salvátora a v Braníku, kde jsme také v roce 1975 měli svatbu. Činný jsem byl i v Interkalichu (mládež studentů vysokých škol).Po svatbě a přistěhování na Vinohrady v roce 1975 jsem začal docházet a být aktivní ve zdejším sboru ČCE (obě děti zde pokřtěny i konfirmovány).

2) Vzhledem k zaměstnání mimo Prahu a častým víkendovým cestám mimo Prahu (Kralovice, Lanškroun) je pro mě zapojení do průběžné práce v týdnu dost problematické, spíše ho vidím v duševní a duchovní než hospodářské oblasti.


Eva Pavlincová
presbyterka

1948, pracující důchodkyně (odborná asistentka na Ústavu jazyku Fakulty strojní, ČVUT), svobodná, bezdětná

1) Od narození, přinesli mně rodiče ke křtu

2) Vyhraněnou oblast nemám, podle svých schopností a možností pomůžu, kde bude potřeba


Jana Šarounová
presbyterka

1964, speciální pedagog-logoped, manžel Jan a děti Anna a Vojtěch

1) Z vinohradského sboru pocházeli oba moji rodiče. V padesátých letech však dostali umístěnky do pohraničí a naše rodina tak nejprve žila v Severních Čechách, později v Kolíně. Pokřtěna jsem však byla na Vinohradech, konfirmována v Kolíně. V osmdesátých letech jsem ve sboru ČCE v Holešovicích potkala svého nynějšího manžela a posvatbě jsme v tomto sboru zakotvili a zůstali v něm řadu let let i v době, kdy již nebyl součástí ČCE. Do vinohradského sboru jsme začali více chodit kolem roku 2000 a pak do něj vstoupili.

2) Když si nároky kladené na presbytery čtu, mám pocit, že je jim hodně těžké dostát. Svým způsobem jednodušší je konat takové ty "úřední " věci - jako je např. svolávat a pořádat volby, provádět usnesení vyšších orgánů, starat o hospodaření sboru, o vnější přípravu bohoslužeb. Složitější je dostát třeba bodu pomáhat modlitbami, napomínáním, radou a potěšováním rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v pokušení, v nebezpečí mravního zbloudění či rozvratu či pastýřskou službou usilovat, aby spory mezi členy sboru byly urovnány vzájemným odpuštěním,

Přála bych si, aby moje působení i působení staršovstva jako celku mělo v sobě více právě toho duchovního rozměru - modliteb za sbor, starosti o členy sboru, touhy misijně působit. Přála bych si, aby nám skutečně velmi záleželo na tom, v čem se církev odlišuje od jakékoliv jiné organizace, abychom svým působením ukazovali ke Kristu.


Jana Tomková
presbyterka

1949, advokacie , t.č. již v aktivním důchodu. Žiji v harmonické užší i široké rodině, manžel, dcera Helena.

1) Vlastně jsem se do něho narodila. Byla jsem v roce 1949 zde pokřtěna a od té doby tam patřím. Mám mnoho přátel v jiných sborech z doby mládeže, kdy bylo vyžití na evangelických brigádách a při sportování.

2) Jsem zvyklá komunikovat s lidmi, vyslechnout je a pomoci řešit jejich problémy, zejména s ohledem na soulad s právem. Toto mohu nabídnout.

jaš

číslo 108, červen 2010
předchozí   další

Obsah

Jestli jde Pán Bůh s námi?
Nové staršovstvo
Slova, slova, slova XII
Tip na malý letní výlet
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).