Vinohradský sbor ČCE

Zpráva o životě sboru za rok 2018

Rok 2018 byl pro vinohradský sbor rokem významné změny. Ester Čašková koncem ledna odešla po deseti letech služby v našem sboru do důchodu. Sbor od února do srpna administroval bratr farář Pavel Kalus z 1. žižkovského sboru. Bratr Kalus měl pravidelně každou třetí neděli kázání, aktivně se účastnil schůzí staršovstva a v době nemoci sborové sestry převzal výuku náboženství. Děkujeme mu za to, že nám byl v této době dobrým pastýřem. A konečně od září máme nového faráře Zdeňka Šorma, který se o prázdninách se svou rodinou přestěhoval na Vinohrady z Nového Města na Moravě. Instalace nového faráře proběhla 7. října ve zcela zaplněném kostele.

Bohoslužby se v uplynulém roce ko- naly pravidelně každou neděli a o svátcích, celkem 56x při průměrné účasti 66 osob, v letních měsících zhruba o polovinu méně.

foto: kalus

Kromě Ester Čaškové, Pavla Kaluse a Zdeňka Šorma se v našem kostele vystřídala řada výborných kazatelů: Daniel Ženatý, Olga Navrátilová, Pavel Jun, Eva Vymětalová, Hana Ducho, Tomáš Bísek, Aleš Drápal, Jaromír Dus, Martin Wernisch, Karel Müller, Joel Ruml, Jiří Nečas, Mikuláš Vymětal, Petr Sláma, Matěj Cháb, Tabita Landová, Jakub Malý, Petr Brodský, Gerhard Reininghaus, Pavol Bargár, Roman Mazur, Tomáš Trusina a Jim Arends.

V lednu proběhla za přítomnosti synodního seniora Daniela Ženatého ordinace Matěje Chába a Olgy Navrátilové, kteří se stali výpomocnými kazateli naší církve. Mohou tak kázat a vysluhovat Večeři Páně nejen v našem sboru. Jsme rádi, že posílí řady ordinovaných kazatelů a těšíme si na jejich službu i u nás.

První pololetí uplynulého roku probíhaly vždy třetí úterý v měsíci ekumenické biblické hodiny s docentem Jiřím Benešem, který je v současné době vedoucím katedry biblistiky na Husitské teologické fakultě. Společně jsme se zamýšleli nad knihou Jozue.

V únoru a březnu se v modlitebně konala přednáška na téma Křesťanské kořeny evropské civilizace, prvním řečníkem byl M. Erdinger, druhým M. Zikmund.

V dubnu jsme se mohli shlédnout zajímavý dokument v rámci akce Jednoho světa – Promítej i ty.

foto: instalace

8. července jsme u nás hostili sousedy z žižkovského sboru a 5. srpna jsme pro změnu my byli v žižkovské Betlémské kapli. Měli jsme tak možnost se navzájem i trochu víc poznat.

Během letních prázdnin byl dokončen nátěr kostelních lavic, které jsou nyní jako nové, přestože stoleté.

V říjnu jsme měli možnost zúčastnit se debaty, kterou pořádalo sdružení Logos. Týkala se života lidí s jinou sexuální orientací v církvi.

28. října u nás Ekumenická rada církví uspořádala Modlitbu za domov – komponovaný pořad, který přenášela v přímém vstupu Česká televize.

V listopadu se konal v našem kostele benefiční koncert pro spolek Barvolam, na klavír hrál Daniel Jun a na violoncello Petr Mašlaň. Koncert byl hudebně i atmosférou velkým zážitkem a propojil hudební umění s výtvarným – spolek Barvolam se věnuje spolupráci výtvarných umělců s nadanými lidmi, kteří mají mentální postižení.

V prosinci pak proběhl tradiční adventní trh, jemuž se věnuje samostatná část zprávy.

Sborová statistika:

V roce 2018 byli pokřtěni: Matěj May (7 let) a Ema Smejkalová (1 rok). Svatba se nekonala žádná. Zemřely tyto sestry: Marie Uhrová (71 let), Jarmila Vondrušková (87 let) a Věra Mandíková (84 let). Jedna sestra přestoupila do jiného sboru.

Ke dni 31.12.2018 měl vinohradský sbor 361 členů, z toho 116 členů s hlasovacím právem.

foto: koncert

Staršovstvo se ke svým schůzím scházelo každý měsíc, mimo letních prázdnin, rovněž tak hospodářská komise pod vedením Matěje Chába. Děkujeme mnohým z vás, kteří práci pro náš sbor v minulém roce s láskou věnovali svůj volný čas, často možná i na úkor jiných věcí, které rádi dělají. Jsme za to vděčni a věříme, že i náš Pán o vaší práci ví.

Sestavily Jarmila Raisová a Jana Šarounová

Biblické hodiny

Nemohu podat zprávu za celý rok, protože jsem na sbor nastoupil až v září. Při úvodním rozhovoru se staršovstvem jsem se na formu biblických hodin ptal. Bývala prý různorodá a rozhodnutí nechali na mě. Od října se tedy scházíme vždy v úterý od 19.30, není-li v týdnu staršovstvo. Průměrně nás bývá devět. Společně přemýšlíme nad poselstvím biblické knihy Přísloví. Po písničkách a modlitbě začínáme rozhovorem, který předjímá téma výkladu. Nejde v něm o biblické nebo věroučné znalosti, ale o naše pohledy a zkušenosti. Společně pak čteme z bible, nyní vybraná přísloví vždy k určitému tématu. Výklad většinou vyvolá další rozhovor. Končíme do 21 hodin. Na biblické hodiny jste všichni zváni a každého na nich rádi uvidíme.

Zdeněk Šorm

Výuka náboženství nejmladších dětí

Od ledna do června 2018 jsme se ve dvou skupinkách dětí poznávali život praotců – Izáka, Jákoba, Josefa a Mojžíše, krále Davida a proroků Elijáše, Jonáše a Daniela. V období vánočních a velikonočních svátků jsme se věnovali těmto tématům. Velmi dobrou pomůckou nám byly „Obrazy života – život v obrazech“. Pomocí obrazových karet jsme společně uvažovali, hledali a ptali jsme se, jak příběhy Starého zákona souvisejí s námi a naší vírou. Obě skupinky, celkem 14 dětí, se projevily jako velmi zvídavé, bystré a otevřené. V jarním období děti vedl bratr farář Pavel Kalus. Od září školní skupinu učí náš bratr farář Zdeněk Šorm. Sborová sestra má i nadále ve své péči předškolní a prvňáčky, s kterými si povídáme o tom, jaký je Bůh.

Jarmila Raisová

Náboženství školních dětí

Od nového školního roku se scházíme ve středu v 17 hodin. Účastní se ho celkem 12 dětí a průměrně nás bývá 10. Vyprávíme si biblické příběhy od začátku bible. Vyprávění je uvedeno rozhovorem, doprovází ho obrázky a někdy mívá formu společné aktivity. Děti vždy dostávají pracovní obrázek. Někdy s ním pracujeme přímo na schůzce. Jindy si jej děti dokreslují doma. Na obrázky jsme si vytvořili desky, do kterých si děti také zalepují kartičky, a tak jim postupně vzniká stručná dějeprava toho, co jsme již probrali. Ke konci setkání většinou hrajeme hry.

Zdeněk Šorm

Konfirmační cvičení

Situace na konfirmačním cvičení je trochu složitá, protože se jeho vedení střídalo. Konfirmandi začali s Ester Čaškovou, poté se scházeli se seniorátním farářem pro mládež Karlem Müllerem a od října jsem je převzal já. Každý máme asi trochu jiný přístup, a i když jsme se snažili domluvit, není úplně jasné, co kdo probral. Od října také přibyl ještě jeden konfirmand. Vzhledem k tomu i k náročnému věku se proto stále spíš hledáme. Scházíme se ale pravidelně ve středu od 16 hodin, bývá nás 3–5 a nyní společně přemýšlíme nad Apoštolským vyznáním. Formy zkoušíme různé. V pololetí jsme spolu s dvěma konfirmandy a farářem Marošem Klačkem ze Smíchova byli na lyžařském víkendu v Novém Městě na Moravě.

Zdeněk Šorm

Setkávání mládeže

Naše mládež, sestávající se z posledních konfirmovaných, funguje i přes spoustu našich dalších koníčků a povinností pravidelně. Do konce školního roku jsme se scházeli pod vedením seniorátního faráře pro mládež Karla Müllera, který s námi probíral ledacos, od tradičních biblických otázek (pojatých netradičním způsobem) až po otázky ošemetné a nové. Rovněž jsme si začali připravovat část programu sami a v tomto módu jsme setrvali až dosud. V létě jsme většinu našeho úsilí namířili k přípravě etapové hry o rumunských středověkých mniších na tábor v Orlovech. Troufáme si doufat, že děti etapovka nadchla přinejmenším stejně jako nás její pečlivá příprava. Od nového školního roku se scházíme se Zdeňkem Šormem. Dohodli jsme se na tom, že si vždy určíme společné téma pro další schůzku a k němu si vzájemně připravujeme programy nebo náměty k diskuzím. Střídáme témata biblická, náboženská, ale i společenská nebo dotýkající se všelijakých globálních problémů. V poslední době nejvíc rozvířila vody klimatická změna. Tolik tedy k náplni našich mládeží. Pokud by kdokoliv ve věku mezi 16 a 20 (tak nějak přibližně) měl zájem se zapojit, jsme mu otevřeni. Stejně tak si ceníme jakýchkoliv vnějších podnětů nebo akcí, do nichž se můžeme zapojit.

Adelaida Wernischová

Nedělní škola

Nedělní škola probíhá (téměř) každou neděli v čase bohoslužeb. Děti mají možnost jít na vyzvání bratra faráře dopředu, vyslechnout si jeho krátké povídání, zodpovědět pár zajímavých otázek na mikrofon a zazpívat si spolu se všemi vybranou píseň ze zpěvníku Svítá. Tento úvod i písnička se obvykle vztahují k aktuálnímu tématu, kterému se v nedělní škole věnujeme. Potom děti odcházejí (nebo se řítí) do prvního patra. Společně se pomodlíme a vykonáme sbírku na občanské sdružení Tosara (to v romštině znamená „ráno“), které pracuje s romskými dětmi převážně ze sociálně vyloučených lokalit. Dál se rozdělíme na dvě skupinky podle věku (mladší po první třídu a starší od druhé třídy výš) a probíráme dané biblické téma podle osnov. Stává se ovšem, že dětí je málo a zůstanou pohromadě, proto je nutná určitá dávka improvizace a přizpůsobení formy a obsahu vyprávění věkovému složení skupiny. Dětí obvykle chodí kolem deseti, ale někdy je účast minimální (prodloužené víkendy, skautské výpravy). Každý učitel si výuku nějak přizpůsobí, někdy si s dětmi ještě jen tak povídáme, hrajeme hry, kreslíme, tvoříme.

V současné době je učitelů sedm: Jarmila Raisová, Zdena Novotná, Filip Krupička, Eliška Orlická, Blanka Uličná, Tereza Uličná a Alena Růžičková. Obvykle každý učí jednu neděli v měsíci. Schůzky učitelů probíhají vždy první čtvrtek v měsíci pod vedením bratra faráře.

Alena Růžičková

Setkání starší generace

se koná každé úterý odpoledne od 14.30. První úterý v měsíci se v našem kostele účastníme koncertu, pořádaného Společností Antonína Dvořáka. Všechna další úterý se nám věnovala téměř celý loňský rok naše sborová sestra, neboť sestra farářka Čašková odešla 31.ledna 2018 do důchodu a bratr farář Zdeněk Šorm nastoupil u nás od září 2018. S velkou radostí se setkáváme, vděčně a s aktivním zapojením všech seniorů nasloucháme probíraným tématům, která připravuje br.farář, střídavě se sborovou sestrou. Ta má vždy vyhledán zajímavý text z knih, br.farář splnil naše přání a připravuje pro nás biblickou hodinu se stejným obsahem, jaký má na večerní biblickou hodinu pro zaměstnané členy sboru. Probíráme knihu Přísloví a výkladem jsme nadšeni. Druhým programem bývá společné sdílení – vyprávíme si o našich rodinách, o sboru, a tak po zpívání a modlitbě odcházíme povzbuzeni do svých domovů a těšíme se i vzájemným souzněním. V době, kdy jsme se párkrát sešli bez faráře nebo sborové sestry, jsme si připravili program sami a těšili se, až se nás zase ujmou povolaní. Pánu Bohu jsme za oba vděčni.

Věra Janečková

Křesťanská služba

Křesťanská služba měla své schůzky v uplynulém roce pouze šestkrát, z důvodu nemoci sborové sestry. Průměrná účast byla 3 sestry, ale k rozmanité činnosti se připojuje více sester a bratrů našeho sboru. Každý měsíc jsme posílali gratulace k narozeninám a výročí křtu. Připravovali jsme nedělní pohoštění a oběd při sborových nedělích, ordinaci, instalaci a při Noci kostelů. Jsme zapojeni do sociálního projektu pražského seniorátu – příprava večeře pro lidi bez domova. Loni jsme pětkrát vařili polévku nebo připravovali obložené chleby a dopravili je do parku u Hlavního nádraží, kde bylo jídlo vděčně přijato. Přichystali jsme vánoční dárky pro děti a seniory. Společně jsme vyráběli adventní věnce. Během roku a před Vánocemi jsme navštívili některé starší členy sboru. V rámci projektu Adopce na dálku finančně podporujeme dvě děti z Indie – dívku Kalpanu a chlapce Jonathana. V minulých letech nám ubyli pravidelní a štědří dárci, tak hledáme nové členy „kolektivní matky“ těchto dětí. Bližší informace Vám ráda a ochotně sdělí sborová sestra.

Jarmila Raisová

Adventní trh

foto: tabor
V roce 2018 jsme již po patnácté uspořádali druhou adventní neděli v prostorách našeho sboru tradiční Adventní tržíček. Oproti několika předchozím letům byl pořádán ve prospěch sociální služby Dobroduš, která je součástí Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci. Vznikla v roce 2006 a jejím posláním je pomáhat dospělým lidem se závažným duševním onemocněním zapojit se do společnosti a přispívat k zotavení se z duševní nemoci. Hlavním cílem služby je pomoc klientům při překonávání překážek, které jim běžný život přináší, podpora při zajištění vlastního bydlení, zaměstnání, stabilní finanční situace či smysluplného využití volného času. Všechny získané „tržíčkové“ peníze i chrámovou sbírku z druhé adventní neděle jsme Středisku Dobroduš darovali. Finanční prostředky z tržíčku a koncertu umožní klientům a jejich doprovodu (dobrovolníkům) navštívit kulturní a sportovní akce a rozvíjet společnou aktivitu „klubu líných turistů“ (cestovné, návštěva hradů, zámků, muzeí či jiných kulturně–vzdělávacích institucí). Část finančních prostředků plánuje Dobroduš využít i na zajištění vzdělávání dobrovolníků, kteří se v průběhu spolupráce s klienty dostávají do náročných situací. Je velkým potěšením, že nezpoplatněného prodeje výrobků svých klientů na našem tržíčku využilo v roce 2018 stejně neziskových organizací (celkem osm) jako v předchozích letech a že se do „tržíčkových“ příprav a realizace zapojuje stále velké množství lidí, a to jak z řad členů našeho sboru, tak i z členů Církve bratrské a sousedního sboru Církve československé husitské, ale i mimo církev. Společně jsme se tak podíleli na pečení sladkostí a vaření dobrůtek určených k prodeji a na prodeji samotném. Adventní tržíček měl svou příjemnou atmosféru i díky tomu, že byla po celou dobu v provozu improvizovaná výtvarná dílna, kde se mohli zájemci věnovat práci se sklem, papírem a barvami. Příjemné bylo i za- končení tržíčku koncertem souboru Musica Rustica. Všem, kteří se zapojili patří dík a vám, kteří toto zvažujete patří srdečné pozvání ke společnému „tržíčkování“. Na viděnou na Adventním tržíčku 2019 se za všechny „tržíčkáře“ těší

Monika Chábová

Tábor v Orlovech

Na konci srpna se tradičně konal tábor pro děti na skautské základně v Orlovech. Účastnily se ho děti ze sboru, přidalo se i několik dětí z rodin přátel sboru, mládež i dospělí. Program byl rozdělen do dvou částí, dopolední biblický program byl věnován příběhům praotců a připravovali ho především učitelé nedělní školy, ale přidaly se i další sestry – Jana Šarounová a Lída Vyvlečková. Dopolednímu tématu jsme se věnovali i v ranním a večerním zamyšlení. Odpolední program – etapovou hru – si vzali na starosti mládežníci a u dětí se setkala s nadšeným ohlasem. Táborovou hru pečlivě připravili, vnesli do ní nové nápady a spoustu elánu. Všem účastníkům i spoluorganizátorům děkuji za vzájemné společenství a těším se na příští tábor.

Eliška Orlická

Společná rekreace v Janských Lázních

foto: janky

V polovině února někteří členové našeho sboru trávili společně dovolenou na horách v Janských Lázních v penzionu Sola Fide. Stejně jako několik předcho- zích let se zde setkáváme ve stejném termínu se sborem ze Střešovic. Podle svého zájmu a zaměření jsme se věnovali zimním radovánkám – sjezdovému a běžeckému lyžování, procházkám zimní krajinou. Večer jsme se pak sešli ke společnému programu, povídání, hraní společenských her, jeden večer pro nás pan farář Tomáš Molnár z Trutnova připravil biblickou hodinu. Odpočati jsme se vrátili do Prahy.

Eliška Orlická

Noc kostelů

foto: noc

V roce 2018 jsme se opět připojili k celostátní (i mezinárodní) akci Noc kostelů, která se uskutečnila 25.5.2018. Náš kostel byl otevřen od 17 do 23.30. Přišlo kolem 300 lidí, což je o něco více než posledně – někteří se jen zastavili, jiní se zdrželi na některý z bodů programu. Zajímavým a novým prvkem bylo vystoupení souboru Consonare, jehož nástroje se rozezněly od kostela každou hodinu po celé Korunní třídě jako pozvánka do kostela– lidé se zastavovali, dívali se z oken a možná, že někteří z nich si teprve přitom všimli, že v řadě činžovních domů se nachází i sakrální prostor. Na programu Noci kostelů byly jako tradičně i další koncerty – klavírní koncert Daniela Juna, varhanní koncert Blanky Kolářové, která v našem kostele cvičí a občas hraje při bohoslužbách, a koncert pro soprán, housle, violoncello a varhany, který zorganizoval houslista Miloš Havlík, člen našeho sboru. Ondřej a Renáta Radovi otevřeli svůj ateliér v podkroví pro výtvarnou dílnu dětí, vyslechli jsme si také Ondřejovy básně. Otevřen byl fairtradový Obchůdek jednoho světa. Návštěvníci Noci kostelů opět měli k dispozici originální razítko, které pro tuto příležitost navrhl Jiří Svoboda, a mohli se občerstvit jídlem, které připravilo několik ochotných sester. Na organizaci se podílelo více členů sboru, kteří zároveň při této činnosti mohli zažívat milé společenství, završené příjemným posezením po skončení akce nahoře v sále.

Jana Šarounová

Sborový časopis Hrozen, webové stránky

Sbor vydává sborový časopis, který obvykle vychází každý měsíc, kromě letních prázdnin. Poslední dobou se stává, že i v průběhu školního roku Hrozen některý měsíc nevyjde – to když není dostatek příspěvků, aby se časopis naplnil. V Hroznu se objevují kázání, modlitby, rozhovory se členy sboru a dalšími lidmi, zážitky a fotografie z proběhlých akcí. Velkou pomocí pro Hrozen byl i příchod Zdeňka Šorma – vzal na sebe přípravu stručných zpráv ze staršovstva a dodává i další příspěvky. Sazbu a tisk zajišťuje Jan Mach. Příspěvky jsou stále velmi vítány! Zajímavé a na napsání nenáročné mohou být třeba recenze knížek či divadelních představení, čtenářsky vděčné jsou i různé vzpomínky či zážitky z cest. Nebojte se s příspěvkem přihlásit. Sbor má také webové stránky, o které se po technické stránce stará Jan Šaroun – na webu je pravidelně aktualizován sborový program, objevují se nedávno proslovená kázání, dostupná jsou také všechna dosavadní čísla Hroznu, objevují se informace o aktuálních archových sbírkách.

Jana Šarounová

číslo 190, březen 2019
předchozí   další

Obsah

Kázání
Zpráva o životě sboru za rok 2018
Zpráva staršovstva o hospodaření sboru
Zprávy ze staršovstva 14.2.2019
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).