Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 14.2.2019

 • Na výroční sborové shromáždění bude zařazen rozhovor o možnosti snížení počtu členů staršovstva.
 • Staršovstvo se vyslovilo pro systematickou podporu zvolených neziskových organizací. Z. Šorm a M. Janeček připraví návrh konkrétních pravidel, jak by měla podpora probíhat.
 • Na výroční sborové shromáždění bude zařazen rozhovor o stavu a organizaci sborové podpory „Adopce na dálku“.
 • ERC sdělila, že v tomto roce bude hledat jiné zázemí pro pořádání akce „Modlitba pro domov“.
 • Staršovstvo upřesnilo rozhodnutí o podpoře dětí po zesnulém faráři Aleši Mosteckém prostřednictvím fondu Compaternitas: „Vinohradský sbor bude přispívat fondu Compaternitas na podporu dětí po faráři A.Mosteckém ve výši příspěvku na jedno dítě (tj. 2.000,–Kč/měsíc po dobu 6 let) a ponechává na fondu, aby tyto peníze použil podle vlastního uvážení na podporu všech dětí.“
 • Sbor zakoupil 60 kusů zpěvníku Svítá. V kostele na ně budou instalovány poličky u vchodu.
 • J. Raisová zařizuje zhotovení nového koženého obalu pro bibli na stole Páně.
 • Staršovstvo zhodnotilo shromáždění a akce v uplynulém měsíci a probralo program na příští období.
 • P. Coufal projedná s Obchůdkem jednoho světa návrh na úpravu zádveří.
 • P. Coufal instaloval ve farní kanceláři skříňku na ukládání klíčů a sestavil seznam těch, kdo jimi disponují. J. Raisová zkonzultuje, zda někteří klíče opravdu potřebují. Staršovstvo rozhodlo, že klíče od skříňky budou mít: sborová sestra, správce domu, kurátorka, farář a místokurátor J.Šilar.
 • P. Coufal předložil staršovstvu odhad ceny instalace plošiny pro méně pohyblivé do 1.patra. Staršovstvo ještě rozhodlo prověřit možnosti zřízení výtahu.
 • Staršovstvo probíralo návrhy na investice do rozpočtu na rok 2019. Zamítlo návrh rekonstrukce ozvučení kostela, pověřilo J. Šilara nákupem nového stolního fotbálku pro děti, pověřilo také M. Janečka zajištěním technických předpokladů pro audiopřenos bohoslužeb do 10.000,–Kč.
 • M. Cháb podal informaci o plnění rozpočtu za rok 2018. Skutečnost je lepší než předpokládal rozpočet. Výsledky budou předloženy Výročnímu sborovému shromáždění.
 • Sbor pořídil dvoje nová sluchátka do kostela pro hůře slyšící. Nabídka jejich zapůjčení bude zveřejněna v Hroznu a vyvěšena na nástěnce v kostele.
 • Přebývající židle Thonet, lustra a jeden stůl odkoupila renovační firma.
 • Oválný stůl a čalouněné židle budou nabídnuty k odkupu za sníženou cenu 1.000,–Kč.
 • Byl rozeslán dopis o hospodaření a potvrzení darů členům sboru.
 • Staršovstvo souhlasilo s výměnou kotle nákladem 70.000,– v jednom z bytů sborového domu.
 • Staršovstvo souhlasilo s tím, aby sbor nechal nákladem do 10.000,–Kč přečalounit kazatelnu a židle u stolu Páně a pověřuje P. Coufala, aby barevnost konzultoval s O. Radou.
 • P. Coufal informoval staršovstvo o chystané výměně plynové přípojky (realizace květen – listopad).
 • Na příští staršovstvo P. Coufal zajistí cenovou nabídku na výměnu koberce v kostele a zhotovení nových „kostek“ s aretovacími kolečky pro lepší manipulaci.
 • Ve sborovém domě jsou od března umístěny popelnice na tříděný odpad (papír a plast).
 • P. Coufal do příští schůze zjistí náklady na opravu některých balkónů ve sborovém domě.
 • Staršovstvo jednalo o pořízení kuchyňské linky do jednoho z bytů ve sborovém domě. Vyžádalo si novou kalkulaci na zjednodušenou soustavu.
 • Pověřená skupina podala informaci o jednání ohledně pronájmu sborových prostor s korejským sborem CB v Praze. Korejský sbor by rád využíval sborového sálu k bohoslužbám v neděli odpoledne a k setkání mládeže a modlitebním schůzkám v sobotu odpoledne a večer. Staršovstvo sboru po projednání podmínek s pronájmem souhlasilo od března a pověřilo pracovní skupinu sepsáním smlouvy o pronájmu.
 • Staršovstvo diskutovalo o podobě chrámové sbírky a jejím liturgickém zakončení.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o zájmu Charity při kostele Nejsvětějšího srdce Páně o spolupráci s naším sborem.
 • Staršovstvo jednalo o přípravě výročního sborového shromáždění.
 • Staršovstvo souhlasí, aby se sbor finančně podílel (do 3.000,–Kč) na pořízení taláru pro M. Čapkovou, která úspěšně vykonala zkoušku pro výpomocné kazatele.
 • Staršovstvo souhlasí s poskytnutím půjčky 100.000,– do konce roku 2019, o kterou požádal sbor ČCE v Jičíně na předfinancování rekonstrukce farního bytu pro novou farářku, než získá prostředky od Jeronýmovy Jednoty.
 • Staršovstvo hovořilo o Křesťanské službě. Hledá někoho, kdo by se ujal jejího vedení a přemýšlí také o tom, zda by bylo možné pozměnit její charakter vzhledem k současné situaci – organizace Adopce na dálku, spolupráce s neziskovými organizacemi, Diakonií a Charitou…
 • Křesťanská služba se domluvila na termínu jarního úklidu 5.4. od 17.30.
 • Staršovstvo na podnět Křesťanské služby rozhodlo, že výtěžek adventního trhu bude letos věnován Vítečku.

Zdeněk Šorm

číslo 190, březen 2019
předchozí   další

Obsah

Kázání
Zpráva o životě sboru za rok 2018
Zpráva staršovstva o hospodaření sboru
Zprávy ze staršovstva 14.2.2019
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).