Sbor ČCE v Praze na Vinohradech

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.”
Matouš 11:28

Úvodem

O našem sboru

Kalendář

Kázání a jiné texty

Záznamy bohoslužeb

Sbírky

Časopis Hrozen

Výběr z Hroznů

Pronájem kostela

Kontakt


Najdete nás i na facebooku Facebook


Podporujeme

  O našem sboru

Náš sbor patří k Českobratrské církvi evangelické (ČCE). Ta je jednou z církví protestantského typu, která vznikla spojením dvou hlavních reformačních proudů v navázání na působení M. Jana Husa a Jednoty bratrské. V Praze působí asi 20 sborů ČCE.

Společně se všemi křesťany věříme v Boha, který poslal na svět svého syna Ježíše Krista, jenž zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Chceme být sborem, který žije z této víry, a přitom se neuzavírá před problémy tohoto světa.

Sbor po duchovní i hospodářské stránce společně spravuje farář a staršovstvo, které je voleno na dobu 6 let z aktivních členů sboru. Staršovstvo volí ze svého středu kurátora (laický představitel sboru).

Sborová práce má mnoho oblastí:

Bohoslužby se konají každou neděli v 9.30 a jsou nejdůležitějším shromážděním sboru. Paralelně probíhají i bohoslužby pro děti formou, která je pro ně srozumitelná. Druhou neděli v měsíci bývají rodinné bohoslužby pro všechny generace.

Při biblické hodině se scházíme, abychom společně přemýšleli a hovořili o poselství Bible a hledali jeho aktuální význam pro náš život.

Vyučování dětí probíhá v týdnu v několika skupinkách (předškolní i školní děti) a je otevřeno i dětem, které nepocházejí z křesťanského prostředí. Každoročně jezdí děti také společně na tábor.

Ke svým schůzkám se schází také mládež a konfirmandi.

Setkávání starších věkem se konají jednou týdně - program si připravuje střídavě farář a sborová sestra. Setkání jsou otevřena všem starším věkem i mimo sbor.

Křesťanská služba se ve sboru věnuje starším nebo potřebným lidem, většinou členům sboru, podle možností a jejich zájmu je navštěvuje a organizuje pro ně drobnou nebo větší podporu či pomoc. Její aktivity jsou zaměřeny i směrem ven – příprava jídla pro lidi bez domova, organizace dobročinných trhů, připojení k projektu Adopce na dálku apod.

Koncerty v našem kostele pořádáme obvykle každé první úterý v měsíci od 14.30 péčí našeho člena Radoslava Kvapila, ředitele Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka. Koncerty jsou zdarma a jsou vhodné jak pro starší generaci, tak pro studenty.

S farářem i se sborovou sestrou je také možné domluvit se na individuálním rozhovoru.

Obchůdek jednoho světa není v pravém slova smyslu sborovou akcí, provozuje ho v našem domě společnost Jeden svět a prodávají se v něm v rámci fair-trade systému rukodělné výrobky z rozvojových zemí a také podobné produkty z některých diakonických zařízení u nás. Obchůdek je otevřen každý pracovní den od 10.30 do 18.00 (po domluvě kdykoliv, telefon 733538680) a prodávají zde dobrovolníci z našeho a z dalších pražských evangelických sborů.


Aktuální rozvrh pravidelných setkání a dalších akcí najdete na stránce Kalendář.