Sbor ČCE v Praze na Vinohradech

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.”
Matouš 11:28

Úvodem

O našem sboru

Kalendář

Kázání a jiné texty

Záznamy bohoslužeb

Sbírky

Časopis Hrozen

Výběr z Hroznů

Pronájem kostela

Kontakt


Najdete nás i na facebooku Facebook


Podporujeme

  Kázání a jiné texty

Nedělní kázání 12. května 2024 2Kor 4,1–7 (Zdeněk Šorm), PDF ke stažení, audio přehrát

Nedělní kázání 5. května 2024 Gal 5,13-14 (Zdeněk Šorm), PDF ke stažení, audio přehrát

Nedělní kázání 28. dubna 2024 Žd 10,18–25 (Zdeněk Šorm), PDF ke stažení, audio přehrát

Nedělní kázání 14. dubna 2024 Mt 18,10-17 (Zdeněk Šorm), PDF ke stažení, audio přehrát


Stvoř mi Bože čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha Gn 4, 1–15 (Martin Zikmund, únor 2019)

Důvěra, nebo magie? Sk 19,1 – 17 (Zdeněk Šorm, prosinec 2018)

Čiňme dobře všem Mt 5,43 – 48 + Ga 6,10 (Zdeněk Šorm, říjen 2018)

Získávejte mi učedníky ve všech národech Mt 28,16–20 (Roman Mazur, září 2018)

Jedno potřebné Lk 9, 57–62 a 10; 38–42 (Matěj Cháb, červenec 2018)

Divíme se Jan 10.11–16 (Jiří Nečas, duben 2018)

Slovo Hospodinovo slyšet a plnit Mt 7,24 – 28 (Tomáš Bísek, březen 2018)

Nenavrátí se ke mně s prázdnou Iz 55, 10–11 (Hana Ducho, březen 2018)

Když je ženich s vámi Mk 2,18–22 (Daniel Ženatý, leden 2018)

Těšme se z pozvání, které jsme si nezasloužili Mat 25, 1 – 13 (Matěj Cháb, říjen 2017)

Bližní hledejme na cestách, po kterých nás vedou naše vlastní nohy Lk 10, 25–37 (Matěj Cháb, srpen 2017)

V Kristu neplatí, že starého psa novým kouskům nenaučíš Gn 12,1–9 (Ivana Procházková, květen 2017)

Naději a víru v Boží lásku si nesmíme nechat vzít Ř 8,28–39 (Jakub Malý, duben 2017)

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný Jan 6,60–69 (Ester Čašková, únor 2017)

On o nás řekne poslední slovo Mt 24,42–51 (Ester Čašková, leden 2017)

Ten, kdo žije pro druhé, už se nemusí bát o sebe Mt 24,42–51 (Zdeňek Šorm, prosinec 2016)

On zjevil své slovo v kázání Tt 1,1–4 (Kateřina Roskovcová, listopad 2016)

To, co máme, ještě není všechno Lk 18, 18–30 (Ester Čašková, září 2016)

Lidský život se může změnit 1S 3,1–10 (Alžběta Matějovská, srpen 2016)

Víra je jako hořčice Mt 13,31–32 (Jiří Gruber, květen 2016)

Komorníkův křest Sk 8,26–40 (Ester Čašková, květen 2016)

Ježíš je otevřenými dveřmi, které vedou před Boží trůn Jan 2,13–22 (Ester Čašková, březen 2016)

Jsme lidé naděje? Žd 3, 1.6b-14 (Ester Čašková, únor 2016)

Kázní při pohřbu prof. ThDr. Pavla Filipiho 1 Jan 3,1-3 (Ester Čašková, leden 2016)

Kritický katechismus pro naši dobu (Gerd Theissen, listopad 2015)

Co je člověk? Gn 1, 26–31 (Pavel Filipi, říjen 2015)

Syn člověka nemá, kde by hlavu složil Jan 4,1–4, Lk 9,57–58 (Tomáš Bísek, srpen 2015)

Zrno a půda Mt 13, 18 – 23 (Miroslav Hamari, květen 2015)

Mnohokrát a mnohými způsoby mluví Bůh 1 Sam 3,1–21 (Ester Čašková, květen 2015)

ANO a NE Jonáš 1,4–9 (Matthias Krieg, duben 2015)

Pozvání pro všechny Luk 14,15-24 (Ester Čašková, únor 2015)

Moáb a Betlém Rut 2, 1–20 (Pavel Filipi, prosinec 2014)

Když jsem sláb, jsem silný 2 Kor 12, 1–12 (Romana Čunderlíková, listopad 2014)

Boží moc a uzdravování Mk 7,31-37 (Olga Navrátilová, září 2014)

Boží slovo se nevrací prázdné Iz 55,6–12a (Ester Čašková, srpen 2014)

Důvěra navzdory všemu Mat 15, 21–28 (Aleše Laichter, květen 2014)

Žiji s nadějí 1Pt 1, 3–9+2,1–3 (Pavel Filipi, duben 2014)

Hle, moje matka a moji bratři Mt 12,46-50 (Tomáš Molnár, březen 2014)

Poslední budou první a první budou poslední Mt 20,1–16 (Romana Čunderlíková, únor 2014)

Vyryti do Božích dlaní Iz 49,14-16 (Martina Lukešová, prosinec 2013)

Víra je jistota, že Bůh si svůj svět nedá vzít. Mat 22,15-22 (Ester Čašková, listopad 2013)

Nemusíme se bát, že na nás Stvořitel zapomněl Jan 5,1-18 (Ondřej Kolář, říjen 2013)

Kde je tvůj bratr? Gen 4,1–16 (Ester Čašková, srpen 2013)

Bůh si může pro své záměry použít kohokoli Luk 9,57–62 (Martina Čapková, srpen 2013)

Naše křesťanská velikost spočívá na velikosti a slávě Kristově Žd. 5,5–10 (Tomáš Bísek, duben 2013)

Zatímco my to vzdáváme, je tu Někdo, kdo to nevzdal Lk 24, 28–35 (Petr Hudec, duben 2013)

Hospodine, zkoumej mě Jozue 24,15–17a,19a,23 (Jaromír Dus, únor 2013)

Hospodina miluji, on slyší můj hlas Žalm 116 (Tabita Landová, srpen 2012)

Ježíš a hříšnice ve farizeově domě Lk 7, 36–50 (David Balcar, duben 2012)

Unum necessarium – to jedno potřebné Lk 10,38–42 (Tomáš Molnár, únor 2012)

Boží možnosti nejsou omezeny naší lidskou nedostatečností Mt 8,5–13 (Tabita Landová, únor 2012)

Jako věřící žijeme mezi dvěma světly Jan 12,35–36 (Ondřeje Koláře, únor 2012)

Nic se nemůže postavit mezi nás a Kristovo milosrdenství Ř. 8, 34–37 (Jaromír Dus, leden 2012)

Víme-li o Boží bezpodmínečné lásce, nemusíme se srovnávat s druhými Lk 18,9–14 (Olga Navrátilová, říjen 2011)

Pán Bůh je zvědav na olej každého z nás Gn 41,53–42,17; Mt 25, 1–13 (Petr Sláma, červenec 2011)

Církev tu není sama pro sebe Sk 1,1–14 (Olga Navrátilová, červen 2011)

Znamení z nebe Jon 3,1-10 (Tabita Landová, březen 2011)

Rozsévač a zem Mk 4, 26-29 (Mikuláš Vymětal, únor 2011)

Smíme žít – ne si brát život a určovat, jaký ho chceme mít Ga 4,1-7 (Jiří Ort, leden 2011)

Jeho láska stačí na náš strach, na náš hřích i na naše zkoušky Žd 2,5-18 (Pavel Filipi, prosinec 2010)

Já tě provázím a já tě nesu Izaiáš 43,1-5 (Manfred Oeming, říjen 2010)

Napřed záchrana, potom teprve výtka Mt 14,22–33 (Pavel Filipi, srpen 2010)

Jestli jde Pán Bůh s námi? Ex 34,27-35, Sk 1,1-14 (Petr Sláma, květen 2010)

Hřích nám už nevládne Ř 6,1-14 (Olga Navrátilová, duben 2010)

Vzkříšení je prolomením nebe na zem 1 Kor.15,1-11 (Ester Čašková, duben 2010)

Nasyp do našich hrnců mouku 2. Kr 4, 38-41 (Tomáš Molnár, únor 2010)

Naděje je nám třeba Mt 8,23-27 (Miloš Rejchrt, leden 2010)

Kdo se neděsí, nechává Boha být opravdu Bohem Jozue 1,1-9 (Ester Čašková, leden 2010)

Bůh nás očekává tam, kde se dává nalézt Žd 10,21-25 (Ester Čašková, listopad 2009)

Podstatné je, patříme-li Kristu 2.Korintským 5, 1-10 (Ester Čašková, říjen 2009)

Otec k sobě lidi táhne Jan 6,37-40 (Ester Čašková, září 2009)

O svobodě běžecké 1 Kor 9,24-27 (Petr Sláma, srpen 2009)

Moje očekávání se upíná jen k tobě Iz 25, 6-9 (Pavel Filipi, duben 2009)

Odpuštění je propuštěním na svobodu Mt 18, 21-22 (Pavel Filipi, březen 2009)

Kříž je proroctvím o nás lidech Jer 20, 7-11a (Tomáš Molnár, březen 2009)

Kdo ještě neobjevil, čím je pro něj Kristus, musí se spokojit s tím, co je sám 1 Kor 1,26-31 (Ester Čašková, únor 2009)

Nejlepší nakonec Ex 33,11-23 (Mikuláš Vymětal, leden 2009)

A na zemi pokoj lidem. Kterým? Lk 2,14 (Pavel Klinecký, prosinec 2008)

Konec všech věcí je blízko 1. Pt 4, 7-11 (Petr Špirko, srpen 2008)

Izrael – zápasí Bůh Jk 4,4b-7 (Petr Sláma, červenec 2008)

Deset spravedlivých prokvasí celé město i těsto Mt 13,33 (David Balcar, červen 2008)

Když Ježíš viděl jejich víru Mk 2,1-5 (Eva Potměšilová, červen 2008)

Kde je Duch Páně, tam je svoboda 2Kor.3,17 (Miloše Rejchrt, květen 2008)

Jsou věci, ve kterých se musíme chovat jako děti 1Pt 2,1-5 (Joel Ruml, březen 2008)

Hosanna – buď zdráv, smiluj se, pomoz, zachraň nás J 12,1+9-26 (Jaromír Dus, březen 2008)

Bůh nás drží pevně Iz 54,7-10 (Ester Čašková, únor 2008)

Zjevení Páně 2K 4,3-6 (Joel Ruml, leden 2008)

Já však chci být ustavičně s tebou Žalm 73,21-23 (Pavel Filipi, prosinec 2007)

Rozpoznat, na čem záleží Fp 1,3-11 (Jiří Ort, listopad 2007)

Evangelium není závislé na nás Fp 1,15-21 (Ester Čašková, září 2007)

Vyvolte si tedy život, a budete žít Ezechiel 18,1-4+24-32 (Pavel Filipi, srpen 2007)

Nelpět na vlastním, pokud to může posloužit spáse jiných Lk 16,8-9 (Joel Ruml, srpen 2007)

K cíli doběhneme jen tehdy, budeme-li vyhlížet Krista Žid 12, 1-3 (Martin T. Zikmund, červen 2007)

Hospodin tvoří všechno nové Iz 65,16-19 (Jaromír Dus, duben 2007)

O manželství, pokání a milosti (Martin T. Zikmund, únor 2007)

Služba Pravdě Sk 15,1-29 (Martin T. Zikmund, leden 2007)

Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Přísloví 30, 7-9 (Pavel Filipi, leden 2007)

Neboj se Zj 1,9-18 (Marta Zemánková, říjen 2006)

Uzdravení chromého Sk 3,1-16 (Michal Šourek, říjen 2006)

Tam, kde jsme na konci, je Bůh 1. Petr. 4,7-11 (Ester Čašková, září 2006)

Tajemství uschlého fíkovníku Mt 21,10-22 (Petr Sláma, srpen 2006)

Křesťané jsou spoludědicové svého krále Krista 1. Sam 18,14-30 (Martin T. Zikmund, srpen 2006)

Hospodin a lidská spravedlnost Žd 12,14-17 (Lýdie Mamulová, květen 2006)

Putování od prázdného hrobu do plného společenství Lk 24,13-35 (Ondřej Kováč, duben 2006)

Zpráva od konce: galilejská cesta platí Mk 16,1-8 (Petr Sláma, duben 2006)

Čím větší je jeho Pán, tím vyšší jsou jeho cíle Římanům 14,8 (Jaromír Dus, únor 2006)

Svatoštěpánské přemítání (Martin T. Zikmund, prosinec 2005)

Otevřená nebesa Zjevení 7,9-17 (Pavel Filipi, prosinec 2005)

Happy End Kniha Zjevení 5,1-7 (Petr Sláma, prosinec 2005)

…a neuveď nás v pokušení! (Vojtěch Zikmund, listopad 2005)

Bydlíme pod věží… Luk 13:1-9 (Jaromír Strádal, září 2005)

Podobenství o marnotratném synu Lukáš 15,11-32 (Ivo Mareš, červenec 2005)

Tvoje milosrdenství, Hospodine, buď s námi – na tebe s důvěrou čekáme! Ř 11, 33–36 (Joel Ruml, květen 2005)

Cestou do Emauz Izajáš 51, 1-6, Lukáš 24, 13-35 (Alison Elliot, květen 2005)

Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí Přísloví 19,21 (Martin T. Zikmund, duben 2005)

Věřím v Ducha svatého Jan 15, 26 (Aleš Laichter, únor 2005)

Pán Bůh s námi... Mt 2,13-18 (Petr Sláma, únor 2005)

V tvých rukou jsou časové moji Pláč 3, 19-26, Žalm 31 (Pavel Filipi, leden 2005)

Poděkování (Jaromír Dus, prosinec 2004)

O povolání Abrahama a také o našem povolání (Petr Hudec, prosinec 2004)

Podzimní žeň Mt 9,35-38 (Joel Ruml, listopad 2004)

Lék proti marnosti Lk 5,1-11, 5,5+8b (Joel Ruml, říjen 2004)

Jakož i my odpouštíme... (Vojtěch Zikmund, září 2004)

Děti Abrahamovy Jan 8,47 a 51-59 (Miloš Rejchrt, červenec 2004)

Ježíšova moc nad běsy Marek 5,1-20 (Martin T. Zikmund, březen 2004)