Vinohradský sbor ČCE

Kázání Jana Husa na neděli Masopustní

Když se Ježíš přiblížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský. Tu zvolal: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli.

Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: „Co chceš, abych učinil?“ On odpověděl: „Pane, ať vidím.“

Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. (Lukáš 18,36–43)

Protož věře slepý, že on jest ten Pán, ihned dí: Pane, ať vidím. Tu dí svatý Řehoř: Hle, slepý od Pána ne zlata, ale světla žádá. Nechce nic kromě světla žádati; neboť ať cokolivěk slepý může míti, bez světla nemůže viděti, co má. Protož následujme ho, bratři nejmilejší, o němž slyšíme, že i na duši jest uzdraven i na těle. Ne falešného bohatství, ne zemských darův, ne hynoucích ctí od Pána, ale světla žádejme….Neboť právě slepému, jenž osvícen měl býti, Ježíš ihned odpověděl: Prohlédni, víra tvá tě uzdravila… Ale již co prosícímu starci se stalo a co on učinil, slyšme! Neboť dí evangelium: A ihned prohlédl a šel za ním, velebě Boha. Vidí a následuje ten, kdož co jest dobrého, rozuměje, činí; ale ten vidí a nenásleduje, kdož vida, co je dobré, nečiní. Toto svatý Řehoř. A všechen lid, když uzřel, vzdal chválu Bohu. Též i my týž skutek Ježíšův vidouce, jděme za ním v ctnostech, chvalme ho, velebme ho, byli-li jsme slepí na duši, sedíce podle cesty, a ne v cestě, kteráž dí: Já jsem cesta. A byli-li jsme žebráci, chleba jeho svatého těla i chleba tělesného nehodní, volej každý z nás řka: Ježíši synu Davidův, smiluj se nade mnou. A všichni vespolek vzdejme chválu Bohu Otci, Synu i Duchu svatému, jenž jest Bůh požehnaný na věky.

číslo 154, únor 2015
předchozí   další

Obsah

Pozvání pro všechny
Přijď na kus řeči, Pane, k nám
Proč jsem Karlík
Kázání Jana Husa na neděli Masopustní
Z Pamětí Jana Špačka IV.
Syn–hodos – Společně na cestě
Seniorátní mezisborový rozhovor o samofinancování
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).