Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 7. 4. 2022

 • Nově zvolené staršovstvo se sešlo na ustavující schůzi a zvolilo za kurátora Michala Janečka, za místokurátora Jakuba Šilara, za předsedu staršovstva Zdeňka Šorma, za zapisovatele Michaelu Kopeckou, Zuzanu Kaiserovou a Daniela Böhma a za pokladní Jarmilu Raisovou. Do hospodářské komise byl povolán Daniel Böhm. J. Šarounová informovala nové členy staršovstva o službách v kostele a Z. Šorm o pobožnostech na staršovstvu.
 • Staršovstvo schválilo zápisy z řádné schůze 3.3. a z mimořádných schůzí 13. a 17.3.
 • Z. Šorm a J. Raisová informovali staršovstvo o ubytování uprchlíků z Ukrajiny a pomoci jim. Byla pro ně díky Z. Kaiserové, T. Knotové a M. Janečkovi též upravena koupelna s pračkou v kotelně (vchod z levého dvorku). Statutáři sboru souhlasili s tím, aby byli ve sborových prostorech ubytováni i rodiče jedné z ubytovaných žen i se psíkem. Sbor přes Diakonii dostal z fondu Katastrofenhilfe příspěvek 25.000,–Kč na náklady spojené s pomocí uprchlíkům. Z něho byl doposud hra hrazen například nákup ložního prádla a hygienických potřeb. Staršovstvo souhlasilo, aby o využití těchto prostředků rozhodovali statutáři. Staršovstvo také rozhodlo, aby, pokud to bude možné, požádal sbor o příspěvek na tuto pomoc z veřejné správy. Staršovstvo také jednalo o tom, do kdy u nás mohou uprchlíci z Ukrajiny bydlet, a dohodlo se na termínu do konce srpna.
 • Staršovstvo stanovilo nový termín rozhovoru o rozvojovém plánu sboru na 26.5. od 18:00.
 • J. Šilar informoval presbytery o postupu při zprovoznění sborového úložiště na Googlu.
 • Sbírka na církevní tisk (20.3.) vynesla 4.212,–Kč. Do sbírky Diakonie na pomoc Ukrajině bylo odesláno dalších 14.000,–Kč, které přišly na sborový účet.
 • Staršovstvo rozhodlo, že příští schůze 12.5. začne od 18:00 a bude věnována rozhovoru o podobě bohoslužeb a vysluhování Večeře Páně.
 • Staršovstvo projednalo výsledky sborového shromáždění (27.3.). L. Cvrčková již vypracovala jeho zápis, který však bude odeslán později kvůli covidu jedné z ověřovatelek.
 • Staršovstvo hovořilo o programu Noci kostelů (10.6.). Z. Šorm se jí kvůli vedení kurzu kaplanů Diakonie nebude moct zúčastnit. Z. Novotná zjistí možnost spolupráce se skauty.
 • M. Cháb zpracoval a uzavřel výkazy hospodaření za rok 2021.
 • Obrazy O. Rady, které sbor zakoupil jako kompenzaci nájemného, daruje do aukce Středisku Diakonie Vsetín.
 • J. Šarounová informovala staršovstvo o zajištění benefičního koncertu „Našich pěvců“ (8.6.). Výtěžek z koncertu bude rozdělen rovným dílem mezi neziskové organizace Berkat a Jako doma, které sbor soustavně či nově podporuje.
 • Staršovstvo zhodnotilo program sboru v minulém období a prodiskutovalo program na další období. Odvoz chlebů pro lidi bez domova zajistí 13.4. V. Cháb.
 • Staršovstvo jednalo o způsobu poskytování darů v rámci mezisborové solidarity (náš sbor věnuje 280.000,–Kč nejpotřebnějším sborům ve všech seniorátech). Rozhodlo, že bude postupovat stejným způsobem jako v minulých letech a pověřilo J. Šarounovou, M. Janečka a J. Raisovou, aby jej realizovali.
 • Staršovstvo jednalo o navýšení záloh na vodu a služby ve sborovém domě a o prodloužení nájemních smluv.
 • Z. Šorm seznámil staršovstvo s žadateli o křest a požehnání sňatku.
 • Staršovstvo souhlasilo s přijetím nových členů sboru – Tomášem Mohrem, Mirkem a Pavlou Cejnarovými a Markétou Žitnou.
 • Staršovstvo rozhodlo, že se noví členové sboru nemusí představovat na staršovstvu, ale budou do sboru přivítáni při bohoslužbách v rámci ohlášek.
 • Staršovstvo rozhodlo o vyhlášení archové sbírky na Jeronýmovu Jednotu od Velikonoc do konce května. Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy Jednoty se bude konat na Velikonoční neděli a její výtěžek je tento rok věnován sboru v Chrástu u Plzně na zřízení tzv. „Útočiště“ (nouzového bydlení).
 • Sborový tábor v Poušti se bude konat 20.–27.8. Informace a přihlášky zveřejní J. Raisová v Hroznu.
 • Z. Šorm dojedná se seniorátním výborem slib nově zvoleného staršovstva.
 • J. Raisová podala staršovstvu informace o mládeži ve Strašnicích, kam jsou zvaní mladí i z našeho sboru.

číslo 219, duben 2022
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Modlitba za Ukrajinu
Zprávy ze staršovstva
Nové staršovstvo
Homelike o.p.s.
Jarní Booklub
Křížová cesta
Sborový letní tábor
Slovo na doma
Rozhovor s bratrem kurátorem
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).