Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 12.1.2023

 • Staršovstvo se dohodlo, že se na mimořádné schůzi 16. 2. bude dále zabývat rozvojovým plánem sboru.
 • Výsledky účelových chrámových sbírek za uplynulé období jsou: seniorátní adventní sbírka 5 003 Kč; sbírka pro SOS vesničky 8 846 Kč; sbírka na bohoslovce 6 347 Kč.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o instalaci výstavy Pavla Nováka na kůru kostela. Výstavu si bude možné prohlédnou od neděle 15. 1. a v neděli 22. 1. k ní P. Novák při bohoslužbách řekne úvodní slovo a zájemce výstavou provede.
 • M. Janeček podal zprávu o tom, že sbor uspěl s žádostí o církevní grant na vydání knihy Z. Šorma „Otec a bratři aneb o radosti“ v plné výši (50 000 Kč) a částka již byla převedena nakladatelství Eman.
 • Příspěvek na kauci pro osobní asistentku z Ukrajiny, který odsouhlasilo staršovstvo na minulé schůzi, zatím nebyl využit a jeho nabídka trvá do konce ledna.
 • Termín brigády na vyklizení patra ve středisku Diakonie Dobroduš byl přesunut na 23. 1. v 17.00 kvůli pronájmu kostela.
 • Staršovstvo zhodnotilo shromáždění a akce v uplynulém období. O sbírky ze společných bohoslužeb s Vršovicemi se sbory rozdělily.
 • Staršovstvo projednalo program sboru na příští měsíc a souhlasilo se zrušením pravidelných shromáždění v týdnu 23. – 27. 1., aby se mohl Z. Šorm účastnit farářského kurzu.
 • M. Janeček podal zprávu o rekonstrukci presbytáře: Rekonstrukce je dokončena, byl položen nový koberec. Zbývá pouze začištění omítky a instalace stříšky nad vchod ze dvorku.
 • Staršovstvo rozhodlo, že bude sbor informovat Sevendesign o možnosti ukončení najmu vzhledem k platební morálce a rozhodlo také o možnosti jednání s novými zájemci o pronájem.
 • Po generální opravě bylo do kostela přivezeno koncertní křídlo.
 • Rozhovor o koncepci sociálních bytů sboru pokračuje.
 • Skleněný strop kostela byl vyčištěn a prasklá tabulka vyměněna. Sbor si vyžádal cenovou nabídku na výměnu dvojskel za trojskla kvůli izolaci. J. Šilar a F. Krupička vypočítají poměr ztrátovosti pro posouzení rentability investice.
 • Pro úklid sborových prostor byla od nového roku sjednána dohoda s Naďou Švarcovou.
 • Staršovstvo jednalo o návrhu rozpočtu na letošní rok. Rozhodlo přitom o zrušení sociálního fondu sboru, který nebyl dlouhodobě využíván. Diskutovalo o možnosti navýšení částky pro mezisborovou solidaritu. Hlasování o rozpočtu bylo odloženo na příští schůzi.
 • Staršovstvo souhlasilo s nabídkou T. Krupičky na hostování Farpru (kartotéční program) na jeho servru a dohodlo se, že před navýšením plateb za správu počítačové sítě prověří J. Šilar a F. Krupička možnosti jejího zeštíhlení.
 • Staršovstvo projednalo návrhy úprav povolávací listiny pro volbu Z. Šorma za faráře sboru na další tři roky.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o realizaci odhlučnění sborového sálu ve sboru u Klimenta. Staršovstvo rozhodlo, že se J. Šilar s realizací seznámí na místě a Z. Šorm sežene kontakt na pana inženýra ze strašnického sboru, který odhlučnění navrhl.
 • Staršovstvo hovořilo o nabídce benefičního koncertu D. Juna v období říjen–prosinec 2023 a rozhodlo se ještě zjistit program koncertu, aby mohlo posoudit, zda bude při nákladech výnos z benefice reálný.
 • Staršovstvo diskutovalo o výzvě připojit se k Mezinárodním dnům proti rasismu, kterou sboru zaslal celocírkevní kazatel pro menšiny M. Vymětal a E. Balcarová. Rozhodlo se požádat A. Růžičkovou o program o Romech.
 • Staršovstvo by také rádo iniciovalo společné setkání sboru s Café Žinka, společenstvím žen z Ukrajiny, které se v našich sborových prostorech pravidelně schází. J. Raisová se ho pokusí dojednat.
 • Staršovstvo stanovilo termín výročního sborového shromáždění na 26. 3. Zprávy o životě sboru chce opět publikovat předem v březnovém Hroznu. Protože půjde o volební shromáždění, dojedná M. Janeček jeho vedení se seniorátním výborem.
 • J. Raisová požádala staršovstvo o možnost pokračování ve „cvičení pro radost“ ve sborovém sále vždy v úterý od 17.20 do 18.20. Staršovstvo souhlasilo.
 • Staršovstvo vyhovělo žádosti H. Wernischové o pořádání výuky českého jazyka pro skupinu žen z Ukrajiny ve sborových prostorech od února do června, vždy v pátek odpoledne. Kurz patří do skupiny kurzů Café Žinka.
 • Staršovstvo souhlasilo s převedením nesplacené půjčky (50 000 Kč) pro obchod Jednoho světa na dar.
 • M. Cháb přednesl návrh, který vznikl v rozhovorech s vršovickým farářem M. Opočenským, na zavedení společných bohoslužeb na Štěpána, které by mohli zajišťovat výpomocní kazatelé z obou sborů. Presbyteři si návrh promyslí do příští schůze.
 • Staršovstvo souhlasilo s tím, aby se do služeb při bohoslužbách mohli zapojit i další členové sboru. Bude to ohlášeno při bohoslužbách a zájemci se mají obrátit na kurátora sboru M. Janečka.

číslo 226, leden 2023
předchozí

Obsah

Kázání v neděli 11. 12. 2022
Přímluvná modlitba
Univerzita třetího věku ETF UK
Zprávy ze staršovstva
Pozvání na BOOKLUB
Pojďte s námi na procházku!
Obrazy v kostele (1)
Rozhovor s Věrou Skřivánkovou
Příběh SIRIRI
Na tento den neděli 22. ledna
Zasmějme se
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).