Vinohradský sbor ČCE

Výroční zpráva katechetky za rok 2002

Náš rok počítáme spíše na školní období, které je rozděleno prázdninami. O loňských prázdninách se kvůli povodním nekonal dětský tábor. Trochu jsme si to vynahradili při podzimním pobytu ve Velké Lhotě, kde jsme strávili dny prozářené podzimním sluncem, ale i slovem evangelia.

Biblické hodiny pro děti se již stabilizovaly a nastává únava z pravidelnosti, kterou však pociťuji pozitivně. To nové, pestrá nabídka hodin a možností, přineslo ovoce v podobě několika skupin (4), rozdělených podle věku na předškolní děti (13 dětí), mladší školní věk (11 dětí) a starší školní věk (12 dětí).

Předškolní děti – to je jedna z nejstabilnějších skupin. Je zde silná skupina osmi dětí, které dosáhly školní zralosti. Těší mě, že jejich setkávání nejsou omezena jenom na biblické hodiny a nedělní školu, ale i ve všedním životě se děti a jejich rodiny navštěvují.

Věřím, že tyto vztahy nejsou jen vztahy vzájemných sympatií, ale i hlubším kamarádstvím, zakotveném ve sborovém společenství. Děkuji za nasazení maminek, které často udýchané, s železnou pravidelností dobíhají, aby přišly s dětmi včas. Vím, jak je namáhavé s takto starými dětmi cokoli plánovat a že je někdy nad lidské úsilí přijít včas.

Mladší školní věk - tato skupina je proměnlivá ve své docházce. Děkuji všem rodičům a prarodičům, kteří obětavě vodí děti na tyto biblické hodiny. Začínáme se orientovat v Písmu. Již sami čteme a hledáme v biblických knihách, jsme také "pátrači". Pátráme, jaké podobnosti nacházíme ve Starém a Novém zákoně a jaké jsou souvislosti mezi biblickou zvěstí a tím, co prožíváme v rodině, škole a všude tam, kde se nacházíme. Učíme se porozumět biblické řeči a výpovědím.

Starší školní věk - skupina, kam již děti docházejí samy. Vždy mě potěší, když přicházejí o půlhodinu dřív a po skončení programu je nemohu dostat domů. Děti se myslím netěší jenom na hry, které patří k jejich světu, ale i na společný zpěv, modlitbu a čtení.

Děti v této skupině rády zpívají, dovedou se také ponořit do studia bible, a když přetáhnu svůj výklad, což se mi stává skoro pokaždé, nekoukají na hodinky.

Modlitba je další páteří všech biblických hodin, vždy děti upozorňuji na blízké a potřebné, na které bychom měli ve svých modlitbách pamatovat.

Mám radost, že se mohu s bratrem farářem podělit o práci s konfirmandy. Je pro mě povzbuzením, když vidím zájem konfirmandů o Písmo a slyším, jak se staví k problémům, které souvisí s jejich světem a vírou. Začínají si uvědomovat, že víra je mnohdy pro svět bláznovstvím.

Nedělní škola, nebo raději dětské bohoslužby. Děti jsou v neděli součástí bohoslužeb, aktivně se na nich podílejí zpěvem a modlitbami. Biblická zvěst je zasazena do pravidelného liturgického rámce. Průměrná účast je 25 dětí. Děkuji Zuzaně Bruknerové, Zdeně Novotné, Aleně Potměšilové, nově příchozí Evě Svobodové a jedinému odvážnému bratru Filipu Krupičkovi, kteří při dětských bohoslužbách věrně dětem zvěstují evangelium. Děkuji za jejich společenství při pravidelných přípravkách pro dětské nedělní bohoslužby, k nimž se scházíme každý čtvrtý čtvrtek v měsíci. Děkuji za jejich modlitební chvíle.

Mateřské centrum - co očekávat, jaké naděje. Utváří se jakési společenství matek a dětí, které nejsou rodilými vinohradskými, ba ani mnohé nepatří do sboru, některé se odvážily překročit hranici ostychu a nedůvěry k církvi a pravidelně přivádějí své děti. Jedna rodina se rozhodla posílat své děti do biblických hodin. Zde se snažím spolu s Hankou Potměšilovou a Zuzanou Bruknerovou zvěstovat evangelium ne slovem Písem, ale tím, jak se navzájem přijímáme s tolika rozdílnými pohledy na výchovu a hodnoty. Aby však nepracovaly jenom pusy, také se při těchto setkáních zabýváme různou výtvarnou i vzdělávací činností. Postupně vzniká společenství "otevřené návsi".

Vánoce si nedovedeme představit bez vánoční hry. Dny adventu se zaplní očekáváním a nácvikem hry, přípravou dárků pro shromáždění, ale i pro děti. Je to čas, kdy bytostněji než jindy vstupujeme do dějů biblických příběhů. Čas radostného vyhlížení druhého příchodu Krista. Děkuji všem, kdo vydrží tempo zkoušek i příprav a se zápalem, který je vlastní dětem, se všech příprav zúčastňují.

Co dodat nakonec. Vím, jak je pro mladé rodiny těžké orientovat se v dnešní době. Na děti jsou kladeny značné nároky a je jim předčasně bráno dětství. To, co platilo po desetiletí a bylo přetaveno tradicí, se zpochybňuje. Děti jsou vystaveny působení nejrůznějších vlivů a reklamy, která jim slibuje bezstarostný život. Jejich schopnosti jsou ve škole rozvíjeny ne podle kvality lidských vztahů, ale podle kvantity uplatnění a zmocňování se informací. Jejich svět je spíše obrazový, předmětný než abstraktně myšlenkový.

S těmito posuny se musím vyrovnávat - staré a ověřené nevyprazdňovat, a přitom nově interpretovat, pochopit dětský svět, který od dob našeho dětství i dětství našich dětí zaznamenal značný obrat.

A opravdu na závěr. Chtěla bych poděkovat bratru faráři za rozhovory, za důvěru a podporu v práci s dětmi, bratru kurátorovi za trpělivé naslouchání a porozumění ve věcech duchovních i světských. Ale i všem vám, které jsem tady nejmenovala, kteří máte se mnou trpělivost a kteří jste radou, ale i upozorněním a připomínkou přispěli na pomoc. Děkuji.

Průměrná účast dětí v roce 2002:

  • Předškolní - 10 dětí, zapsaných 13
  • Mladší školní věk - 8 dětí, zapsaných 11
  • Starší školní věk - 10 dětí, zapsaných 12
  • Konfirmandi - 8 dětí, zapsaných 9
  • Vánoční hra: účast 34 dětí
  • Příprava vánočních dárků: 60 - vše rozdáno.
  • Pobyt ve Velké Lhotě: 25 účastníků, děti, konfirmandi, mládež.
  • Výlety nedělní školy od března do října každou třetí neděli: průměrná účast kolem 20 lidí.

Eva Šormová, katechetka sboru

číslo 31, březen 2003
předchozí   další

Obsah

Kázání v poslední neděli po Zjevení Páně
Výroční zpráva kazatele o životě sboru
Výroční zpráva katechetky
Zpráva o hospodaření za rok 2002
Odpověď br. Fučikovskému
O spojitých nádobách
Výlet na Žižkov
Informace k výletu do Bzence
Ohlédnutí za burzou dětského oblečení
Letní tábor 2003

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).