Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 9. 6. 2022

 • Z. Šorm informoval staršovstvo o domluvě s E. Slaninovou na zpěvu „a capella“ při vysluhování Večeře Páně.
 • M. Cháb, P. Coufal a J. Melicharová, kteří se nemohli zúčastnit slibu staršovstva 22.5., se na jeho vykonání domluví se seniorem M. Opočenským.
 • Staršovstvo mluvilo o Křesťanské službě a dohodlo se na tom, že její činnost představí v ohláškách a vyzve členy sboru ke spolupráci.
 • J. Raisová podala zprávu o pomoci ubytovaným uprchlíkům z Ukrajiny. Sborem jim byl zapůjčen invalidní vozík, předškolní děti byly přijaty do adaptační skupiny při mateřské škole v Trojické ulici a J. Raisová pomáhala formulovat žádost starostce Prahy 2 o pomoc při hledání trvalého bydliště. Staršovstvo pověřilo M. Chába, aby jednal s hosty z Ukrajiny o nabídce pomoci sboru při hledání trvalého ubytování a schválilo i možnost finanční pomoci. M. Cháb také hledá pro ženu z Ukrajiny, příbuznou Švarcových, možnost zaměstnání.
 • Staršovstvo pověřilo J. Melicharovou, Z. Kaiserovou a M. Kopeckou, aby ve spolupráci s farářem sboru do zářijové schůze formulovali podle výsledků rozhovorů podklad pro rozvojový plán sboru.
 • M. Cháb a M. Kopecká byli pozváni na schůzi správní rady Jednoho světa 30.6. k projednání změny zakládací listiny.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o uložení uren do hrobu D. Brůžové dne 27.5.
 • Sbírka Jeronýmovy Jednoty vynesla 10.000 Kč a po zdvojnásobení podle rozhodnutí staršovstva byla odeslána.
 • Sbírka ze svatodušní neděle pro chráněné bydlení Diakonie v Litoměřicích vynesla 3.575 Kč.
 • J. Šarounová zpravila staršovstvo o zajištění Noci kostelů a vyzvala k účasti.
 • Z. Šorm podal informaci o přípravě sborového tábora. Protože zamluvené tábořiště v Poušti u Bechyně není z důvodu ubytování žen z Ukrajiny jisté, domlouval s J. Raisovou alternativní možnost v Čími u Slap, které provozují manželé Hejzlarovi. Konečné rozhodnutí by mělo padnout do konce června. Na 14.6. v 19.00 je svolána přípravná schůzka k táboru.
 • J. Šilar informoval staršovstvo o seniorátním shromáždění Jeronýmovy Jednoty.
 • Staršovstvo vyslovilo poděkování manželům Machovým za pomoc s přípravou bohoslužeb s hosty z Valdenské církve z Itálie.
 • Na benefičním koncertě Našich pěvců pro neziskové organizace Berkat a Jako doma bylo vybráno 9.000 Kč.
 • Staršovstvo jednalo o sborovém programu na léto a zajištění zástupů při dovolených faráře.
 • M. Cháb informoval staršovstvo o přípravě rekonstrukce místnosti pro děti v kostele.
 • M. Janeček zajistí do konce června položkový rozpočet, který pak ještě projedná hospodářská komise a staršovstvo per rollam.
 • Oprava balkónu farářského bytu byla dokončena.
 • F. Krupička spravil střešní okno v ateliéru O. Rady. Staršovstvo mu za to poděkovalo.
 • Klavírní křídlo bude odvezeno k opravě 27. nebo 28. 6.
 • Světelnou signalizaci vypínačů stropního osvětlení v kostele domluví J. Rais.
 • M. Janeček domluvil se Švarcovými velký úklid sborového domu a tento byl proveden.
 • M. Janeček odvezl do sběrného dvora vyřazené židle ze střediska Dobroduš.
 • Staršovstvo souhlasí s přiděláním čísel k vyvěšení písní. Vzhledem k očíslování nového zpěvníku v některých obdobích církevního roku stávající čísla nestačí.
 • Staršovstvo rozhodlo o nabídce odprodeje topného panelu, který nebyl využit při zajištění topení u varhan.
 • Staršovstvo souhlasilo s nákupen plastové venkovní truhly na podsedáky k posezení pod slunečníkem na dvorek.
 • Staršovstvo pověřilo M. Janečka, aby se zeptal tajemníka SR M. Balcara, zda ví o sboru, který ubytovává lidi z Ukrajiny a potřeboval by finanční podporu, a zjistil její výši. Podle výsledku staršovstvo rozhodne o případné podpoře.
 • Z. Šorm a J. Raisová informovali staršovstvo o zajištění aktualizace údajů na letáčcích o našem sboru.
 • Vzhledem k tomu, že mu příští léto končí povolání za faráře vinohradského sboru a také dosahuje důchodového věku, vznesl Z. Šorm dotaz, zda staršovstvo chce, aby v práci ve sboru pokračoval, a chce jej znovu kandidovat. Staršovstvo se vyjádřilo jednoznačně kladně. Z. Šorm sdělil, že v případě kandidatury, je s to slíbit její naplnění na tři roky.
 • Staršovstvo doporučilo J. Raisovou na dvouletý kurz „S dětmi na cestě víry“ s tím, že uhradí celkové náklady účasti ze sborových prostředků. Zároveň rozhodlo, že uhrazení nákladů v případě účasti na kurzu nabídne i ostatním učitelům nedělní školy.
 • Sbírka solidarity, z které církev přispívá sborům, které nejsou s to uhradit plně odvod do Personálního fondu, se bude konat při bohoslužbách 19.6.
 • Staršovstvo rozhodlo, že sbírka z neděle 25.9., kdy se bude konat slavnost konfirmace bude věnována na podporu školy v Sudicích, kterou zřizuje sbor naší církve v Boskovicích, a zdvojnásobí její výtěžek ze sborových prostředků.
Všechny zveme na společné bohoslužby Vinohradského, Vršovického a Žižkovského sboru I. Sejdeme se k nim 3.7. na Vinohradech, kdy bude kázat žižkovský farář P. Kalus, 7.8. ve Vršovicích, kde bude kázat náš bratr farář, a 28.8. na Žižkově I., kde poslouží kázáním vršovický farář M. Opočenský.

číslo 221, červen 2022
předchozí

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Jak bylo letos na synodu?
Evropské biblické dialogy 2022
Zprávy ze staršovstva
Sborový večírek před prázdninami
Ptáme se presbyterů
Předletní Booklub
Rozloučení s Ivankou Bícovou
Vzpomínka
Vzpomínka Jarmily Filipiové
Slovo na doma
Rozhovor o (nejen) nedělce
Care sorelle, cari fratelli, benvenuti a Praga!
Noc kostelů
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).